Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDBO13 Bacheloroppgave (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Progresjonkravene til barnehagelærerutdanningen må være innfridd.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
- grunnleggende vitenskapsteori og forskningsmetodikk
- sentrale yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger
- barnehagelærerprofesjonen i et komplekst og mangfoldig samfunn
- relevante faglige problemstillinger og faglitteratur innen det selvvalgte temaet


Ferdigheter
Kandidaten har ferdigheter i
- å formulere og avgrense en problemstilling og undersøke den videre med relevante metoder
- å dokumentere og formidle eget arbeid og kunnskaper
- å reflektere kritisk over eget faglig arbeid gjennom drøfting av metodiske og teoretiske spørsmål
- å skrive en akademisk fagtekst


Generell kompetanse
Kandidaten kan
- fordype seg i et avgrenset barnehagefaglig tema
- videreutvikle sin innsikt i forskningsbasert kunnskap som grunnlag for profesjonsutøvelse og kontinuerlig profesjonell utvikling
- utvikle og dokumentere ny kunnskap og forståelse for etiske og metodiske aspekt ved forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen

Innhold

Bacheloroppgaven kan bygge på empiriske undersøkelser og på analyser av styringsdokumenter og pedagogiske tekster. Bacheloroppgaven skal være en skriftlig fagtekst.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert gjennom forelesninger, seminarer, veiledning, gruppearbeid og eventuelle undersøkelser i barnehagefeltet.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke. I samlingsukene må det påregnes mer tid.

Praksis

5 dagers punktpraksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

1.      Utkast til tema og problemstilling for bacheloroppgaven med begrunnelser og faglitteratur
2.      Kurs i vitenskapsteori og metode
3.      Deltakelse i seminar med presentasjon av eget arbeid underveis i semesteret
4.      Gjennomført og bestått praksis
5.      Obligatorisk deltakelse i undervisning. Undervisningen omfatter seminarer, forelesninger og gruppearbeid. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår
6.      En individuell veiledning

Studenten har mulighet til å rette opp arbeidskrav nr. 1 og nr. 3 en gang ved ikke godkjent.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig bacheloroppgave
Det benyttes to sensorer, én ekstern og én intern.
Det benyttes bokstavkarakterer (A-F).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte

  • midtveisevaluering
  • underveisevaluering
  • sluttevaluering

Resultatene behandles av

  • trinnleder på trinnledermøte
  • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20. juni 2016.

Obligatorisk litteratur:
Bergsland, M. D. & Jæger, H. (red.) (2014): Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen [Oslo] Cappelen Damm akademisk. 978-82-02-43183-9. Antall sider: 140

Dysthe,O., Hertzberg, F. og Løkensgard Hoel, T. (2010): Skrive for å lære. Skriving i høyere utdannng. [Kap.8.] Oslo: Abstrakt Forlag. Antall sider: 27 sider.

Løkken, G. & Søbstad, F. (2013): Observasjon og intervju i barnehagen (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 978-82-15-02141-6. Antall sider: 125.

Totalt 300 sider obligatorisk.
I tillegg kommer ca. 700 sider selvvalgt litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:48:47