Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Bente Ulla
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDLSU13 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Progresjonskrav for barnehagelærerutdanningen må være innfridd.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om

- barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
- relevant forsking, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
- ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger
- makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen
- samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale

Ferdigheter
Kandidaten kan

- vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte
- anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid
- ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk

Generell kompetanse
Kandidaten

- kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis
- har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
- kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere
- kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
- kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Tekst i kursiv vil ha særlig fokus i praksis.

Innhold

Emnet er delt inn i tre hoveddeler.

Del 1: Ledelse
Makt og politikk
- Barnehagepolitikk i et historisk-, samtids- og framtidsperspektiv
- Barnehagelæreren som politisk aktør
- Makt og kommunikasjon
- Barnehagen som organisasjon, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, internasjonale perspektiver på barnehagen

Barnehagelæreren som leder
- Lederen i en lærende organisasjon
- Ledelse av det faglige innholdet
- Leder som veileder og rollemodell
- Ledelse av kooperative læringsprosesser
- Profesjonsutøvelse, ansvar og yrkesetiske forpliktelser
- Pedagogisk ledelse i et profesjonsperspektiv
- Den skrivende barnehagelæreren

Del 2: Samarbeid
Samarbeid i barnehagen
- Personalsamarbeid og personalledelse
- Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning
- Kompetanseutvikling, veiledning og læring
- Kooperative læringsprosesser

Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
- Barnevern, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Helsevern for barn og unge
- Grunnskolen
- Oppvekst seksjonen i kommunen 

Del 3: Endrings- og utviklingsarbeid
- Pedagogisk dokumentasjon
- Kooperative læringsprosesser
- Utviklingsprosjekter som arbeidsform
- Didaktiske tilnærminger til utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Læringsaktivitetene vil variere og veksle mellom å ivareta individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom

 • forelesninger
 • gruppearbeid
 • gjennomføring av et utviklingsarbeid i partnerbarnehagen
 • studentpresentasjoner/framlegg og erfaringslæring
 • skriftlige innleveringer/produksjon av egne tekster
 • veiledning i nettverksgrupper
 • muntlige, skriftlige og digitale kommunikasjonsformer
 • selvstudium

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning. I samlingsukene må det påregnes mer tid.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Deltakelse i undervisning (minimum 85 % fremmøte)
 2. Gjennomført og bestått praksis
 3. Gjennomføre et utviklingsprosjekt i gruppe i praksis
 4. Gokjent individuell fagtekst

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Dersom et arbeidskrav ikke er godkjent, får studenten en mulighet til å rette opp dette. Unntak er arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Presentasjon av utviklingsprosjekt i gruppe; varighet ca. 45 minutter
Kandidatene skal presentere og reflektere kritisk over det gjennomførte utviklingsarbeidet i barnehagen. Fokus på presentasjonen skal være på ledelse. Kandidatene kan få spørsmål om øvrig pensum i emnet.
Eksamen gjennomføres i gruppe. Det gis en samlet karakter for gruppen.
Det benyttes bokstavkarakterer; A-F.
Det vil være en intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturliste er gjort tilgjengelig 20. juni 2016. Det tas forbehold om endringer før semesterstart.

Arnesen (2012). Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. En innledning. I A.L. Arnesen (red.). Inkludering –perspektiver i barnehagefaglige praksiser. (s. 13-31). Universitetsforlaget: Oslo.

Barnehagefolk. Nr2, 2014. Barnehageforeldre. Oslo: Barnehageforum.

Bøe, M. og Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket». Refleksjon i praksis i personalledelse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Vol. 5/2015 [351-361].

Børhaug, K. og Moen, K. H. (2014). Politisk administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 5, Aktører i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid s. 101-121).

Eik, L.T., Steinnes, G.S., og Ødegård, E. (2015). Barnehagelærernes profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget.

Hennum, B. A. og Østrem, S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Johannesen, N. (2013). Tvil som drivkraft. Nordisk Barnehageforskning, 6(11), [1-17].

Kjeldsaas, L. og K. Emilsen (2015). Barnehageeiers og ansattes ansvar og mulighet –kompetanseutvikling. I: K. Emilsen (Red.). Likestilling og likeverd i barnehagen (s.53-69). Bergen: Fagbokforlaget.

Larsen, A.S. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I: T. J. Karlsen (red.). Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal (s. 50-62).

Larsen, A.S. (2017) Oppdagelser og nye begynnelser - å se det vanlige med stadig nye blikk. I Jensen, M.S, Karlsen, T.J. og Luthen, G.S. (red.). Veiledning og oppdagelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass. Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget.

Sandvik, N. (red.) (2016). Barnehagepedagogikkens komplekse komposisjoner – læring møter filosofi. Bergen: Fagbokforlaget.

Solli, A. (red.) (2014). Den skrivende barnehagelærer. Om profesjonalitet og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Ulla, Bente (2014). Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Nordisk Barnehageforsking. Vol. 8/2014 [1-16].

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 02:48:47