Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Adrian Kristinsønn Jacobsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBLHNHB17 Natur, helse og bevegelse (Høst 2018–Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i "Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning" innenfor kunnskapsområdene "Natur, helse og bevegelse".

Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • hvordan barnet lærer og forstår verden og seg selv gjennom kropp og sanser i ulike miljø og til ulike årstider
 • organismer og fenomener i naturen
 • hvordan barn lærer i samspill med miljø og hvordan en kan initiere og støtte opp om barns egeninitierte læringsprosesser
 • menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • betydning av kosthold og kroppslig lek for helse og utvikling
 • kroppslig lek i ulike omgivelser og til ulike årstider
 • kroppslig lek og kosthold i et flerkulturelt samfunn
 • økologi/økosystemer og biologisk mangfold
 • lokale og globale miljøtemaer og bærekraftig utvikling
 • fysisk, motorisk, psykisk og sosial utvikling hos barnet
 • noen fenomener i den fysiske verden

Etter fullført emne har kandidaten følgende ferdigheter

 • kan legge til rette for undring og utforskning av naturen sammen med barna
 • kan legge til rette for eksperimenter og utforskende aktiviteter innen fysikk og kjemi 
 • kan hjelpe barna å samle, systematisere og lære om naturobjekter i nærmiljøet
 • kan legge til rette for stimulerende lekemiljøer til ulike årstider og på ulike arenaer
 • kan bruke lokale naturressurser til pedagogisk opplegg i barnehagehverdagen
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere aktivitetsopplegg for barn i naturen og på andre arenaer, samt legge til rette for barns behov for fysisk aktivitet, hvile, sunt kosthold og god hygiene
 • kan reflektere over og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiv og ulike perspektiver på kropp i arbeidet med natur, helse og bevegelse

Etter fullført emne har kandidaten følgende generell kompetanse

 • er medvirkende, inspirerende og gode rollemodeller sammen med barn i deres kroppslige lek og naturopplevelser
 • kan være analytisk og kritisk reflekterende i arbeid med barn
 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for kroppslig lek og naturfaglig utforskning sammen med barn
 • kan ivareta helse, gjennomføre rutiner for trygghet i barnehagen og utføre førstehjelp
 • kan legge til rette for barns, naturfølelse, mestringsglede, bevegelsesglede, trygghet, kommunikasjon, empati, identitet og logiske evner

Innhold

Tema som gjennomgås:

 • Arter i dyreriket, soppriket og planteriket
 • Naturen som lek- og læringsarena
 • Bevegelse som grunnlag for barns totale utvikling
 • Fysisk aktivitet, kosthold, hygiene og helse
 • Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse
 • Bevegelseslek i ulike miljø
 • De yngste barnas kroppslige lek i utemiljøet
 • Pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for prosjektarbeid
 • Mat i barnehagen og praktisk matlaging i naturen
 • Varierte vinteraktiviteter med snø og is
 • Kart og kompass
 • Grunnleggende fysikk og hverdagskjemi
 • Menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Prosjektarbeid i barnehagen
 • Plante- og dyreliv ved ulike årstider og miljø
 • Grunnleggende kunnskap om samspill i naturen
 • Årstidsvariasjoner knyttet til økologi og klima
 • Basal hjerte- og lungeredning (HLR)
 • Naturlekeplass med tverrfaglig innhold
 • Sopptur
 • Tilpasning av aktiviteter og bekledning for barn i ulike læringsmiljø, ute og inne og til ulike årstider
 • Kritisk refleksjon

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle kunnskapsområder.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, uteundervisning, praktiske øvelser, laboratoriearbeid, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn og ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arena for undervisning:

 • Natur som pedagogisk arena til ulike årstider
 • Kulturlandskap og nærmiljø som læringsressurs i barnehagen
 • Basseng, vann
 • Gymsal
 • Auditorium/klasserom
 • Laboratorium
 • Grupperom
 • Barnehagen


Ekskursjoner
Ulike typer friluftsliv. Eventuelle kostnader knyttet til ekskursjoner må dekkes av den enkelte student.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr. uke inkludert undervisning.

Praksis

20 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager som ivaretar kunnskapsområdene Natur, helse og bevegelse og Samfunn, religion livssyn og etikk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.
 2. Bestått prøve i hjerte-lunge-redning (HLR)
 3. Vinteraktivitetskurs (planlegging, praktisk gjennomføring og rapport)
 4. Godkjent mappe i økologi med artskunnskap
 5. Arena for utforsking for de yngste barna (planlegging, gjennomføring og fremlegg)
 6. Godkjent og bestått praksis.
 7. Naturlekeplassprosjekt i barnehagen. Planlegging, gjennomføring og rapport.

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent. 
Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Foruten arbeidskrav 1; obligatorisk deltakelse i undervisning.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

 Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 5 timer

Tillatte hjelpemidler: rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Leveres ut på eksamensdagen

Karakterregel: A-F.

Intern sensor.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14. mai 2018.

Bøker:

 • Broström, S. & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.
 • Kolle, T., Larsen, A. S. og Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget
 • Langholm, G. (2017). Forskerfrøboka (2. utg.). Bergen: Fagbokforl.
 • Nordbotten, G.L. (2014). Barns fysiske utvikling: hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Kristiansand: Høyskoleforlaget
 • Osnes, H., Skaug, H. N. & Kaarby, K. M. E. (2015) Kropp, bevelges og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget
 • Storli og Bagøien (2013). Lag en naturlekeplass. Oslo: Gyldendal norsk forlag

Kompendium:

 • Sletten, B. O., Tangen, S., Rasmussen, A. & Hoveid, S. (red.) Kompendium: Natur, helse og bevegelse (2016). Består av:
  • Jensen, M. og Osnes, H. (2009). Kroppen i lek og læring. Sirkus i barnehage og skole. Side 103-106, 110-112, 135-147. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0520-2
  • Kippe, K. (2010). Barns utvikling gjennom fysisk utfoldelse i barnehagen. Side 148-162, fra Wilhelmsen, B.U. & Holte, A (2010). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01510-1
  • Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen: biologi for lærere. Side 443-525. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1484-6
  • Larsen, A.,S. (2012). Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis. I A.L. Arnesen (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Side 149-169. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01927-7
  • Lundhaug, T. og Neegaard, H. R. (2013) Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Side 11-41. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-40625-7
  • Lundheim, R. (2013) Helse: Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Side 70-85. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-40624-0
  • Samdal, O. og Haug, E. (2010) Betydningen av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for helse og læring. Side 32-47, fra Wilhelmsen B.U. & Holte A (2010). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01510-1
  • Sandseter, E.B.H. (2010). Det opplevelses- og spenningssøkende barnet. Sid 53-63, fra Sandseter, E.B.H., Hagen, T.H & Moser, T. (2010). Barnas barnehage 3:Kroppslighet i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-39772-9
  • Svenning, B. (2009). Hva fortelles om meg? Barns rettigheter og muligheter til medvirkning i barnehagers bruk av dokumentasjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 22-30, 99-102. ISBN: 978-82-02-27829-8
  • Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. Side 96-106, 109, 112-121, 124-126. ISBN: 9788215009575

Hefter (gratis elektronisk versjon på nett):

Artikler:

 • Lundheim, R., Furuset, K., (2010). Barns forestillinger om helse og sunnhet-Har barnehagens helsefokus betydning? Nordic Studies in Education,  94(5), side 384-395
 • Østergaard, E., (2011). Naturfaglærerens doble blikk – Fenomenologiske perspektiver på elevers naturkunnskap. Nordic Studies in Education, 95(4), side 314-326
 • Änggård, E., (2009). Skogen som lekplats – naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic Studies in Education, 29(2), side 221–234
 • Sageidet, B. M., (2015). Bærekraftig utvikling i barnehagen – bakgrunn og perspektiver. Nordic Studies in Education, 99(2), side 110-123
 • Sanderud, J., R. og Gurholt, K., P. (2012). Barns nysgjerrige lek i natur. Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education, vol. 34, side 3-20.

Støttelitteratur (ikke pensum, men inneholder mye profesjonsrelevant informasjon)

 • Fischer, U., & Madsen, B. L., (2001). Se her! Om barns oppmerksomhet og førskolelærerens rolle. Oslo: Pedagogisk forum.
 • Lie, S., Vedum, T.V. og Ødegaard, T. (2013) Undre meg på – naturfag i barnehagelærerutdanningen. Vallset: Opplandske bokforlag
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2022 02:49:05