Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Rune Aae
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LNHB316 Natur, helse og bevegelse (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt fordypningsemne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid og deltid

Natur, helse og bevegelse er et fordypningsområde i utdanningen som bygger videre på Natur, helse og bevegelse fra 1. studieår (heltid) og 2. studieår (deltid).

Absolutte forkunnskaper

Progresjonskravene i Barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten utfyllende kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning innenfor kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse.

Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • betydninger av naturopplevelser
 • økologi, meteorologi, geologi, astronomi, vanlige planter, sopp og dyr
 • lokale, regional og globale miljøtemaer og bærekraftig utvikling
 • barn og natur
 • betydning av kosthold og kroppslig lek for helse og utvikling
 • matlaging i felt på bål og stormkjøkken/primus
 • kroppslig lek i ulike omgivelser
 • kroppslig lek og kosthold i et flerkulturelt samfunn
 • enkelt friluftsliv i ulike naturtyper
 • sikkerhet ved klatring
 • orientering, ruteplanlegging, pakking og sporløs atferd
 • fagdidaktikk og pedagogisk utviklingsarbeid

Etter fullført emne har kandidaten følgende ferdigheter

 • stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse, nysgjerrighet og naturglede
 • stimulere barn til enkelt friluftsliv i ulike naturtyper
 • sikker atferd ved klatring med og uten barn
 • ta ansvar for barnas fysiske, psykiske og sosiale helse
 • formidle kunnskaper til barn om naturen
 • kan bruke lokale naturressurser til pedagogisk opplegg i barnehagehverdagen
 • sette i gang pedagogisk utviklingsarbeid med tema barn - bevegelse - natur

Etter fullført emne har kandidaten følgende generell kompetanse

 • kompetanse knyttet til å motivere og engasjere barn og barnehagehageansatte til bevegelsesglede og utforskertrang i naturen
 • ha faglig kompetanse som bidrar til holdningsarbeid knyttet til bærekraftighet

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter/temaer. Den teoretiske delen av emnet skal underbygge det praktiske arbeidet. En forutsetning for at læringsutbyttene som er satt skal nås, er at det legges vekt på en vekselvirkning mellom den teoretiske og den praktiske delen av emnet. Dette vil gi en helhetlig handlingsberedskap. Emnet skal være aktivitetsbasert og opplevelsesorientert. Det forutsettes at studentene tar aktivt del i emnet og at de gradvis tar mer og mer ansvar for egen læring, f.eks. gjennom ledelse av gruppearbeid, innledninger til drøftinger, framlegg av eget arbeid m.m.

Tema som gjennomgås:

 • Miljø og barn i natur
 • Plante- og dyreliv ved ulike årstider og miljø
 • Grunnleggende kunnskap om samspill i naturen
 • Miljøutfordringer, og vår plass i naturen
 • Årstidsvariasjoner knyttet til økologi og klima
 • Grunnleggende geologi, meteorologi og astronomi, og hvordan bruke dette i barnehagen
 • Grunnleggende friluftsliv
 • Klatring
 • Fysisk aktivitet, kosthold og helse i et flerkulturelt samfunn
 • Utelek i ulike miljø
 • Menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Fagdidaktikk i barnehagen

Praktisk kunnskap:

 • Ferdes trygt i naturen med barn, og ha gode kunnskaper om orientering, bekledning, ruteplanlegging, pakking og sporløs ferdsel.
 • Mat og helse i et folkehelseperspektiv
 • Tilpasning av aktiviteter for barn i ulike læringsmiljø.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene er preget av praktiske aktiviteter. Undervisningen organiseres som friluftsliv og overnatting i ulike naturtyper, feltarbeid i ulike biotoper, bruk av naturen som ledd i sansemotorisk utvikling, aktivt arbeid med natur- og miljøvern og utnyttelse og bruk av naturens ressurser. Det legges opp til aktiviteter der barn og voksne tar del i utvikling av et helsefremmende og bærekraftig miljø i barnehagen.
Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Ekskursjoner/oppgaver

 • Padletur i Haldenmarka: friluftsliv, overnatting ute, kanopadling, orientering, biotoparbeid i vann og skog, astronomi.
 • En praktisk oppgave med tema knyttet til vinteraktiviteter som ender i en skriftlig rapport.
 • Ekskursjon i skjærgården: aktiviteter i sjø og ved strand, fiske, biotoparbeid i fjæra, selvlaget mat fra havet

I tillegg til dette vil deler av den øvrige undervisningen foregå ute i skolens nærmiljø. Det vil også bli noen overnattingsturer i Østfold/Akershus. Studentene må derfor regne med et fravær fra hjemmet. Alle ekskursjoner er obligatoriske. Utgifter til reise og opphold dekkes av den enkelte student. Nærmere informasjon fås ved studiestedet.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 35 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.
 2. Mappe bestående av: to individuelle oppgaver og fem gruppeoppgaver. All gruppevirksomhet knyttet til gruppeoppgaver er obligatorisk.
 3. Bestått fordypningspraksis.
 4. Delta obligatoriske ekskursjoner. Ved eventuelt fravær må ekskursjonen gjennomføres på nytt.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten èn mulighet til å rette opp dette, med unntak av arbeidskrav 1.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet 25-30 minutter.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksaminasjonen blir foretatt av faglærer, med eventuelle tilleggsspørsmål av ekstern sensor. Eksamen tar utgangspunkt i arbeidskravene.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 23. juni 2015.

Lundhaug, T.& Neegaard, H.R. 2013 Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk

Osnes, Kaarby og Skaug 2015 Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Universitetsforlaget.

Nordbakke, Roy: Fugler. HiØ, 1994.

Nordbakke, Roy: Norske økosystemer. HiØ, 1998.

Norbakke, Roy: Vinterøkologi. HiØ, 2003.

Norbakke, Roy: Vær og klima. HiØ, 2003.

Nordbakke, Roy: Stjernehimmelen. HiØ, 2003.

Utdelt materiale fra lærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2022 02:49:13