Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Merete Ellen Lunde
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDBUL116 Barns utvikling, lek og læring intro (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teoretiske perspektiver og forsking om barns lek, læring og danning og sammenhenger mellom disse
 • har kunnskap om leken som fenomen i barndommen og som en arena for læring, vennskap og kontakt mellom barn
 • har kunnskap om observasjon og pedagogisk dokumentasjon som forutsetning for barnehagepedagogisk arbeid
 • har kunnskap om overgang til barnehage og de yngste barna i barnehagen
 • har kunnskap om barns omsorgs-, leke- og læringsbehov i barnehagen
 • har kjennskap til barnehagen som flerkulturell arena herunder kjennskap om Norges urbefolkning og de fem nasjonale minoritetene
 • har kunnskap om barnehagens styringsdokumenter og barnehagens samfunnsmandat
 • har kunnskap om barns medvirkning
 • har kunnskap om barns ulike væremåter og uttrykksformer

Ferdigheter

Studenten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med barn, preget av vilje til innlevelse og anerkjennelse av hvert enkelt barn og fremstå som en bevisst rollemodell
 • kan tilrettelegge for omsorg, lek, læring, danning som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan bruke praksisfortellinger som grunnlag for refleksjon over praksiserfaringer i lys av pensum og rammeplanen
 • kan lede pedagogiske aktiviteter med barn, og se, møte og støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utfordrende leke- og læringsmiljø
 • har grunnleggende ferdigheter om oppgaveskriving og referanseteknikk

 Generell kompetanse

 Studenten

 • kan utøve begynnende profesjonelt skjønn, videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formulere og formidle denne muntlig og skriftlig
 • kan utøve begynnende kritisk refleksjon over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til omsorg, lek, læring, danning og medvirkning

Innhold

Emnet har fokus på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som trengs i studiet og i profesjonen som barnehagelærer.

Barnehagelæreren

 • Barnehagens styringsdokumenter
 • Barnehagens- og barnehagelærerens historie
 • Barnehagelærerens profesjon
 • Pedagogisk ledelse og veiledning
 • Pedagogisk dokumentasjon og planlegging
 • Akademisk skriving

 Barnehagen

 • Lek som tverrfaglig tema
 • Barnet som subjekt
 • Barns medvirkning
 • Læring og danning
 • Omsorg
 • Foreldresamarbeid
 • De yngste barna i barnehagen
 • Barns væremåter og uttrykksformer
 • Flerkulturell barnehage
 • Norges urbefolkning og de nasjonale minoritetene

Undervisnings- og læringsformer

Studentene arbeider i emnet på ulike måter. Studentaktive og grunnleggende arbeidsformer i emnet er: selvstudier, profesjonsteamarbeid og andre former for gruppearbeid, forelesninger, workshops, bibliotekundervisning og praksis m.m.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 25 timer pr uke inkludert undervisning, i samlingsuker må det påregnes mer.

Praksis

15 dager praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår
 2. Gjennomført og bestått praksis.
 3. Forberedelse til fagtekst består av følgende komponenter:
  • Velg en praksisfortelling (max en halv side), knytt den til ett eller to tema og relevant litteratur fra pensum i BULL 1. Praksisfortelling + litteraturliste leveres som et Word dokument i mappe på Canvas
  • Skriv et sammendrag av litteraturen du har valgt. Omfang 1000 ord. Leveres som et Word dokument i mappe på Canvas
  • Muntlig workshop i gruppe, med utgangspunkt i praksisfortelling og sammendrag av litteratur. Deltagelse obligatorisk.
 4. Skriftlig individuell fagtekst

Studenten tar utgangspunkt i en praksisfortelling fra arbeidskrav 4. Studenten reflekterer over praksisfortellingen opp mot teoretiske perspektiver fra pensum i BULL 1. Omfang 1200 ord (+/- 10%). Praksisfortellingen skal ikke overstige ½ side. Times New Roman 12, linjeavstand 1 ½. Studenten skal referere til pensum og sette opp litteraturliste i henhold til ApA 6th. Litteraturlisten kommer i tillegg. Fagteksten leveres som et Word dokument i Canvas.

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent.  Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette, med unntak av arbeidskrav 1 (deltakelse i undervisning).

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, muntlig eksamen (varighet: ca. 20 minutter). Fem tema fra emnet velges av emneansvarlig i samråd med lærerteamet.

Kandidaten velger ett av temaene som han/hun forbereder og legger frem (første 10 minutter av eksamen). Deretter trekker kandidaten ett av de andre temaene og får 10 minutter til å svare på det. Studenten får lov til å ha med en liste med 4 stikkord til det selvvalgte temaet.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 3.6.2019

BØKER:
Abrahamsen, G. (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2 og 4) (72 sider)

Bae, B. (2018). Politikk, lek og læring. Barnehageliv fra mange kanter. Bergen: Fagbokforlaget (Kap. 2, 4 og 5) (55 sider)

Greve, A. (2009). Vennskap mellom små barn i barnehagen. Oslo: Pedagogisk Forum. Utvalgte sider: s. 7-33, 85-175 (116 sider)

Greve, A., Jansen, T.T. og Solheim, M. (2014). Kritisk og begeistret. Barnehagelærerens fagpolitiske historie. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 3 og 4) (86 sider)

Johannesen, N. & Sandvik, N. (2008). Små barn og medvirkning. Noen perspektiver. Oslo: Cappelen Damm. (98 sider)

Kolle, T., Larsen, A.S. & Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjon til bevegelige praksiser. Bergen: Fagbokforlaget (kapittel 1, 2, 3 og 4). (46 sider)

Schibbye, A.-L.L. & Løvlie, E. (2017). Du og barnet. Om å skape gode relasjoner med barn. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1-5) (78 sider)

Tholin, K. (2013). Omsorg i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 4 og 6) (87 sider)

Öhman, M. (2012). Det viktigste er å få leke. Oslo: Pedagogisk Forum. (242 sider)

Øksnes, M. & Sundsdal, E. (2018). Lekelyst i barnehagen. Å fremme lekens egenverdi. Oslo: Cappelen Akademisk. (123 sider)

Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk. Etikk og demokrati i pedagogisk arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (149 sider)

 

KOMPENDIUM: Lek som tverrfaglig tema

Belseth, K.A. (2011). Rollelek i den flerkulturelle barnehagen: Bilals første møte med dukkekroken. Barnehagefolk, 27(2), 58‐62. (4 sider)

Bagøien T.E. & Storli R. (2013). Lag en naturlekeplass – I barnehage og skole. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 12-23 + s. 75-90) (26 sider)

Fjørtoft I. (2010) Barn og bevegelse: læring gjennom landskap. I E.B.H. Sandseter, T.L. Hagen & T. Moser (red.) Kroppslighet i barnehagen - pedagogisk arbeid med kropp, bevegelse og helse. Oslo: Gyldendal Akademisk. (14 sider)

Fodstad, C.D. (2018). Tre litterære sjangere: Hvordan styrker poetiske tekster, eventyr og billedbøker barns språk? I S. Kibsgaard (red.) Veier til språk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (12 sider)

Jenssen, C. (2012). Monsterskjelett Mario – Et møte mellom kunstfaglig undring og naturvitenskapelig realisme. Naturfag, (1), 15-17. (3 sider)

Johansson, E. (2014) Lekens levde etikk. I T.H. Rasmussen (red.) På spor etter lek (s. 127-144). Bergen: Fagbokforlaget (17 sider)

Kibsgaard, S. (2018) Den livsviktige leken. I V. Glaser, I. Størksen & M.B. Drugli (red.) Utvikling, lek og læring i barnehagen. Utforskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget (s. 353-367) (14 sider)

Kielland, S. (2012). «Jeg fant, jeg fant!» Naturen som inspirasjonskilde i musikk. Naturfag, (1), 74-76. (3 sider)

Nakken, A.H.J. & Thiel, O. (2016). Matematikkens kjerne. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 2, s. 19-40 (21 sider)

Röthle M. (2013). Møte med de lekende barna. I S. Haugen, G. Løkken & M. Röthle (Red) Småbarnspedagogikk. Fenomenologiske og estetiske tilnærminger (s. 110-130) Oslo: Cappelen Akademisk. (20 sider)

Sæbø, A.B. (2010). Drama i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2) (23 sider)

Waterhouse, A.H.L. (2012). Gripe for å begripe – Landart som kunstnerisk tilnærming til opplevelse og erfaring med natur. Naturfag, (1), 71-73. (2 sider)

Wolf, K.D. (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Utvalgte sider: s. 13-33. (20 sider)

 

KOMPENDIUM: BULL1 

Birkeland, Å. & Carson, N. (2017). Veiledning for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm. Utvalgte sider: s. 68-92. (24 sider)

Furu, A., Granholt, M., Moxnes, A. & Thoresen, M. (2014). Å arbeide i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 10 (12 sider)

Glaser, V. (2013). Ansvarliggjøring og myndiggjøring av barnet – i et danningsperspektiv. I K. Steinsholt & M. Øksnes (red.) Danning i barnehagen (s. 134-149). Oslo: Cappelen Akademisk. (15 sider)

Glaser, V. (2018). Foreldresamarbeid. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 1, 8 og 9) (28 sider)

Hennum, B.A. & Østrem S. (2016). Barnehagelæreren som profesjonsutøver. Oslo: Cappelen Akademisk. (Kap. 5) (15 sider)

Kaurel, J. (2016). Barnehagen – barns første møte med utdanning. I O.A. Kvamme, T. Kvernbekk og T. Strand (red). Pedagogiske fenomener (s. 229-239). Oslo: Cappelen Akademisk. (10 sider)

Kjær, A. (2018). Barn og estetisk praksis. Sanser, væren og læring. Oslo: Cappelen Akademisk. (Kap. 2 og 14) (16 sider)

Løkken, G. & Søbstad, F. (2011). Danning. I V. Glaser, K.H. Moen, S. Mørreaunet & F. Søbstad (red.). Barnehagens grunnsteiner. Formålet med barnehagen (s. 83-92). Oslo: Universitetsforlaget (9 sider)

Sand S. (2016) Ulikhet og Fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. (2. utgave). Vallset: Opplandske Bokforlag. (s. 179-209) (30 sider)

Sandvik, N. (1999). Det gode blikk. I T. Alvestad (red.) 0-6 Utfordringer og muligheter i barnehagen (s. 41-48). Oslo: Pedagogisk Forum. (8 sider)

Storjord, M.H., Hætta, A.K.S & Eira, A.M.J. (2016). Samisk barnekultur. Kulturarbeid i samiske barnehager: formidling, lek, tradisjonsfornyelse. I H. Jæger & J.K. Torgersen (red.) Barnekultur (s. 89-106). Oslo: Cappelen Akademisk. (18 sider)

Spernes, K. & Hatlem, M. (2019). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver (2. utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk. (Kap. 3) (22 sider)

Øksnes M. & Sundsdal E. (2016). «Æ ha lært mæ det sjøl!» Læring i barnehagen. I M. Øksnes & E. Sundsdal (red.) Læring (s. 11-26). Oslo: Cappelen Akademisk. (16 sider)

Aasen, W. (2017). Teamledelse i barnehagen. (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 2) (37 sider)

 

TILGJENGELIG PÅ NETT:
Bae, B. (2007). Å se barn som subjekt - noen konsekvenser for pedagogisk arbeid i barnehage. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/barnehager/artikler/a-se-barn-som-subjekt---noen-konsekvense/id440489/ (25 sider)

Bae, B., Eide, B.J., Winger, N. & Kristoffersen, A.E. (2006). Temahefte om barns medvirkning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. (73 sider)

Barnehageloven (2005). Lov om barnehager. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=barnehageloven 

Gopnik, A. (2012). Let the children play, it’s good for them! Smithsonian. Hentet fra: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/let-the-children-play-its-good-for-them-130697324/?no-ist (2 sider)

Gopnik, A. (2016). What Babies Know About Physics and Foreign Languages. The New York Times. Hentet fra: https://www.nytimes.com/2016/07/31/opinion/sunday/what-babies-know-about-physics-and-foreign-languages.html

Holter, K. & Hov, A.M. (2017). Den gode, vedvarende samtalen. Forskerfrø.no Hentet fra: https://www.xn--forskerfr-t8a.no/artikkel/vis.html?tid=2196406

Kunnskapsdepartementet (2017). Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-04-24-487 

Kunnskapsdepartementet (2012). Rammeplan for barnehagelærerutdanning. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-06-04-475?q 

Sandvik, N. (2006). Temahefte om de minste barna i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. (37 sider)

Østergaard, E. (2013). Naturfag og kunst: berøringer med verden. Bedre skole, (4), 10-15. (6 sider). Hentet fra: https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_4_2013/BS-0413-WEB_Ostergaard.pdf


Antall sider: 1753 sider.


ANBEFALT LITTERATUR:
Kallestad, Å.H. (Red.) Å skrive fag. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 2, 3 og 4) (46 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 02:56:51