Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Adrian Kristinsønn Jacobsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LBLHNHB19 Natur, helse og bevegelse (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i "Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning" innenfor kunnskapsområdene "Natur, helse og bevegelse".

 

Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • barns bruk av kropp og sanser i lek og læring, og om hvordan en kan skape rom for dette

 • betydningen av friluftsliv og naturopplevelser

 • fysiske fenomen, biologisk mangfold, organismer i barns nærmiljø og sammenhengene i naturen

 • bærekraftig utvikling og hvordan barnehagen kan bidra til øke miljøbevissthet

 • menneskekroppen, motorikk, helsefremmende arbeid og barns helse og livsmestring

 • mat, maten sitt opphav, matlaging og måltid som pedagogisk ressurs

 • nasjonale føringer for helsefremmende og forebyggende tiltak

 

Etter fullført emne har kandidaten følgende ferdigheter. Kandidaten kan:

 • utforske naturen og eksperimentere og reflektere sammen med barn

 • velge og bruke materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn og gjøre nytte av lokale naturressurser

 • legge til rette for god hygiene, fysisk aktivitet, hvile og varierte måltid i samsvar med nasjonale føringer

 • skape og bruke ulike rom sammen med barn og vurdere risiko av lekemiljø og handtere ulykker på en hensiktsmessig måte, og samtidig legge til rette for barns risikovurdering og mestring

 • orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforsking, leik og rørsle sammen med barn

 

Etter fullført emne har kandidaten følgende generell kompetanse. Kandidaten:

 • kan reflektere over ulike natursyn og ta hensyn til ulike kulturelle perspektiv, blant annet samiske, i arbeidet med mat, helse, natur og bevegelse

 • er medvirkende og inspirerende sammen med barn i deres bevegelseslek, naturopplevelser og måltid

 • kan drøfte etiske problemstillinger knytt til kunnskapsområdet

 • opplever personlig trygghet ved opphold og aktivitet i naturen, og på den måten har pedagogisk overskudd til barna

Innhold

Tema som gjennomgås:

 • Arter i dyreriket, soppriket og planteriket

 • Naturen som lek- og læringsarena

 • Bevegelse som grunnlag for barns totale utvikling

 • Fysisk aktivitet, kosthold, hygiene og helse

 • Sammenheng mellom fysisk og psykisk helse

 • Bevegelseslek i ulike miljø

 • De yngste barnas kroppslige lek i utemiljøet

 • Pedagogisk dokumentasjon som grunnlag for prosjektarbeid

 • Mat i barnehagen og praktisk matlaging i naturen

 • Varierte vinteraktiviteter med snø og is

 • Kart og kompass

 • Grunnleggende fysikk og hverdagskjemi

 • Menneskekroppens oppbygging og funksjon

 • Prosjektarbeid i barnehagen

 • Plante- og dyreliv ved ulike årstider og miljø

 • Grunnleggende kunnskap om samspill i naturen

 • Årstidsvariasjoner knyttet til økologi og klima

 • Basal hjerte- og lungeredning (HLR)

 • Naturlekeplass med tverrfaglig innhold

 • Sopptur

 • Tilpasning av aktiviteter og bekledning for barn i ulike læringsmiljø, ute og inne og til ulike årstider

 • Kritisk refleksjon

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle kunnskapsområder.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, uteundervisning, praktiske øvelser, laboratoriearbeid, forelesninger, selvstudium, prosjektarbeid med barn og ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arena for undervisning:

 • Natur som pedagogisk arena til ulike årstider

 • Kulturlandskap og nærmiljø som læringsressurs i barnehagen

 • Basseng, vann

 • Gymsal

 • Auditorium/klasserom

 • Laboratorium

 • Grupperom

 • Barnehagen

Ekskursjoner Ulike typer friluftsliv. Eventuelle kostnader knyttet til ekskursjoner må dekkes av den enkelte student.. Det gis alternativt arbeidskrav ved arbeidskrav som inkluderer kostnad for studenten.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 12,5 timer pr. uke inkludert undervisning.

Praksis

20 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager som ivaretar kunnskapsområdene Natur, helse og bevegelse og Samfunn, religion livssyn og etikk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Artskunnskapsprøve.

 2. Naturlekeplass og mangfold i naturen. Planlegging, gjennomføring og etterarbeid.

 3. Bestått prøve i hjerte-lunge-redning (HLR).

 4. De yngste barna i naturen. Planlegging, gjennomføring og etterarbeid

 5. Vinteraktivitetskurs. Planlegging, praktisk gjennomføring og etterarbeid.

 6. Godkjent og bestått praksis.

 7. Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent.  Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Foruten arbeidskrav 7; obligatorisk deltakelse i undervisning.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, varighet 30 minutter

Tillatte hjelpemidler: Tre selvvalgte bilder. Spesifiseres nærmere eksamen.

Karakterregel: A-F.

.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 14. mai 2018.

Bøker:

 • Broström, S. & Frøkjær, T. (2016). Realfag i barnehagen. Oslo: Pedagogisk forum.

 • Kolle, T., Larsen, A. S. og Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget

 • Langholm, G. (2017). Forskerfrøboka (2. utg.). Bergen: Fagbokforl.

 • Nordbotten, G.L. (2014). Barns fysiske utvikling: hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Kristiansand: Høyskoleforlaget

 • Osnes, H., Skaug, H. N. & Kaarby, K. M. E. (2015) Kropp, bevelges og helse i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget

 • Storli og Bagøien (2013). Lag en naturlekeplass. Oslo: Gyldendal norsk forlag

Kompendium:

 • Jensen, M. og Osnes, H. (2009). Kroppen i lek og læring. Sirkus i barnehage og skole. Side 103-106, 110-112, 135-147. Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-0520-2

 • Kippe, K. (2010). Barns utvikling gjennom fysisk utfoldelse i barnehagen. Side 148-162, fra Wilhelmsen, B.U. & Holte, A (2010). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01510-1

 • Kvammen, P. I., Lie, S., Nyhus, G. C., Vedum, T. V., & Ødegaard, T. (2014). Oppdag naturen: biologi for lærere. Side 443-525. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-1484-6

 • Larsen, A.,S. (2012). Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis. I A.L. Arnesen (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser. Side 149-169. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01927-7

 • Lundhaug, T. og Neegaard, H. R. (2013) Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Side 11-41. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-40625-7

 • Lundheim, R. (2013) Helse: Forebyggende helsearbeid i barnehagen. Side 70-85. Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 978-82-02-40624-0

 • Samdal, O. og Haug, E. (2010) Betydningen av et sunt kosthold og fysisk aktivitet for helse og læring. Side 32-47, fra Wilhelmsen B.U. & Holte A (2010). Måltider og fysisk aktivitet i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-01510-1

 • Sandseter, E.B.H. (2010). Det opplevelses- og spenningssøkende barnet. Sid 53-63, fra Sandseter, E.B.H., Hagen, T.H & Moser, T. (2010). Barnas barnehage 3:Kroppslighet i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN: 978-82-05-39772-9

 • Svenning, B. (2009). Hva fortelles om meg? Barns rettigheter og muligheter til medvirkning i barnehagers bruk av dokumentasjon. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Side 22-30, 99-102. ISBN: 978-82-02-27829-8

 • Åberg, A. & Taguchi, H.L. (2006). Lyttende pedagogikk. Oslo: Universitetsforlaget. Side 96-106, 109, 112-121, 124-126. ISBN: 9788215009575

 • Sletten, B. O., Tangen, S., Rasmussen, A. & Hoveid, S. (red.) Kompendium: Natur, helse og bevegelse (2016). Består av:

Hefter (gratis elektronisk versjon på nett):

Artikler:

 • Lundheim, R., Furuset, K., (2010). Barns forestillinger om helse og sunnhet-Har barnehagens helsefokus betydning? Nordic Studies in Education,  94(5), side 384-395

 • Østergaard, E., (2011). Naturfaglærerens doble blikk - Fenomenologiske perspektiver på elevers naturkunnskap. Nordic Studies in Education, 95(4), side 314-326

 • Änggård, E., (2009). Skogen som lekplats - naturens material och miljöer som resurser i lek. Nordic Studies in Education, 29(2), side 221-234

 • Sageidet, B. M., (2015). Bærekraftig utvikling i barnehagen - bakgrunn og perspektiver.Nordic Studies in Education, 99(2), side 110-123

 • Sanderud, J., R. og Gurholt, K., P. (2012). Barns nysgjerrige lek i natur. Utforskende dannelse. Nordic Studies in Education, vol. 34, side 3-20.

Støttelitteratur (ikke pensum, men inneholder mye profesjonsrelevant informasjon)

 • Fischer, U., & Madsen, B. L., (2001). Se her! Om barns oppmerksomhet og førskolelærerens rolle. Oslo: Pedagogisk forum.

 • Lie, S., Vedum, T.V. og Ødegaard, T. (2013) Undre meg på - naturfag i barnehagelærerutdanningen. Vallset: Opplandske bokforlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2021 02:55:51