Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Øystein Sverre Warem
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMUS10111 Musikkteoretisk grunnlag, dans, lytting og refleksjon (5-10) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valfaget Musikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om de særpreg lærings- og erkjenningsformene som er knytt til kunstnarleg, estetisk og musikalsk verksemd

 • har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorar som verkar inn på utviklinga av barn og unges musikalitet, utrykksformer, kreativitet og identitet

 • har grunnleggande kunnskap om norsk og internasjonal musikk frå ulike sjangrar og musikkhistoriske epokar, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og om musikk frå andre kulturar

 • har kunnskap om grunnleggjande musikkteori og ulike former for musikkanalyse

 • har kunnskap om korleis musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk, t.d. i film og media og om korleis musikk kan vere eit formande element i slike samanhengar

 • har kunnskapar om musikklæraren som leiar og tilretteleggjar for musikkopplæring for trinna 5-10

 • har kunnskap om musikkfaget si historie og rolle i samfunnet, læreplanar i faget og faget si læreplanhistorie

Ferdigheiter
Studenten

 • kan synge og bruke stemma på varierte måtar, uttrykke seg musikalsk og meiningsfullt på eige hovudinstrument og akkompagnere song på piano, gitar eller anna akkordinstrument

 • kan danse til og med musikk og meistre eit representativt utval av tradisjonelle og moderne dansar frå ulike kulturar til bruk i musikkundervisning på trinna 5-10

 • kan leie og instruere song-, samspel- og danseprosessar med medstudentar og med elevar på trinna 5-10

 • kan lytte aktivt og reflekterande til eit representativt utval av musikk frå ulike sjangrar, historiske periodar og ulike kulturar

 • vise kunnskap om musikken gjennom bruk av musikkanalyse og gjennom verbale så vel som andre kunstrelaterte uttrykksformer, t.d. dans/rørsle og drama

 • kan komponere musikk på varierte måtar, improvisere med instrument og stemme og kunne leie improvisasjons- og komposisjonsprosessar for elevar på trinna 5-10

 • kan bruke analoge og digitale musikkinstrument og tekniske og elektroniske hjelpemiddel med tanke på musikalsk skaping, formidlingsverksemd og musikkproduksjon

 • kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metodar og læringsmateriell som over tid er utvikla i skolefaget musikk for trinna 5-10

 • kan leggje til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elevar med spesielle evner eller vanskar

 • kan gjennomføre tilpassa opplæring for elevar med ulik bakgrunn, ulike føresetnader og interesser

Generell kompetanse
Studenten

 • kan initiere fagleg samarbeid og bruke musikk både som regifag og som støttefag i fleirfaglege tema- og prosjektarbeid i sine framtidige yrkesroller

 • har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskapar, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolekvardagen og i eit fleirkulturelt samfunn

 • kan aktivisere og stimulere elevane si evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere

Innhold

Emnet vil ta for seg følgende tema:

 • Musikkteori
 • Dans
 • Piano i grupper
 • Sang i grupper
 • Gitar i grupper

Områdene tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiver er integrert i temaene.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, fagdidaktisk refleksjon, gruppeundervisning og praktisk musisering med stor grad av egenøving. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er beregnet til 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er ingen praksis i 7. semester. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (5-10).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Danseprøve
 • Pianoprøve
 • Gitarprøve
 • Sangprøve
 • Deltakelse på undervisningen. Det er 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert tema.

Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig 4 timers eksamen

Kandidaten vil bli prøvd i musikkteoretisk grunnlag.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor.

Evaluering av emnet

Studenten får mulighet til å gi skriftlig og muntlig evaluering underveis i studiet (EVA 3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 18. juni 2014.

Musikkteori: Øyvind Risa.Musikkteori & arrangering. UniversitetsforlagetPop/rock: Per Reinholdt Nielsen. Rebell & remix. Rockens historie. Systime forlag. Kompendier i dans og piano.

Sang: Norsk sangbok. Norsk folkehøgskolelag. Cappelen.

Ikt: Det benyttes Sibelius som notasjonsprogram.

Piano: Arbeidsbok i pianospill. Elisabeth Giske. Kompendium.

Gitar: Gitarkurs for GLU-studenter. Øystein Warem. Kompendium.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 02:47:30