Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Cathrine Aasgaard Eide
 • Ole Henrik Borchgrevink Hansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDSRLE13 Samfunn, religion, livssyn og etikk (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning
 • ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk

Ferdigheter

Studenten kan

 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen
 • kan samarbeide med barns foresatte
 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis

Innhold

 • Barnehagens grunnlagsdokumenter:
 • Barnehagens særskilte verdigrunnlag
 • Barnehagen i et flerkulturelt samfunn
 • Kristen tro og kulturarv
 • De øvrige verdensreligionene
 • Andre livssyn og filosofi
 • Etisk grunnlagstenkning og yrkesetikk
 • Samfunnsutvikling
 • Barn i samfunnsfaglig perspektiv
 • Barnehagen som organisasjon
 • Ulikhet, klasser og lagdeling
 • Barnehagen, staten og kommune
 • Barns rett til medvirkning
 • Samiske barns kulturer og rettigheter
 • Barn i sorg og vanskelige livssituasjoner
 • Samarbeide med barnas foreldre/foresatte
 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle kunnskapsområder.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppe- og plenumsamtaler
 • Lærer- og studentledet veiledning
 • Skriftlige arbeider, både individuelle oppgaver og gruppearbeid
 • Presentasjoner og framlegg med respons, ved både faglærer og studenter
 • Tverrfaglige prosjekter
 • Bruk av IKT i oppgaver og prosjekter
 • Bruk av bibliotekets ressurser

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager i vårsemesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent muntlig eller skriftlig av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent og bestått praksis
 2. Praksisfortelling knyttet til SRLE fra praksis.
 3. Fagdidaktisk oppgave i grupper. Veiledning. Muntlig presentasjon.
 4. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse.
  Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

IKT kan anvendes som kilde og presentasjonsform. 

Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 4.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 5 timer.
Eksamen består av oppgaver som omhandler både enkelte målområder og sammenhenger mellom målområder.

Tillatte hjelpemidler: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Leveres ut på eksamensdagen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 05.12.2017.

N= på internett, B= bøker og K= kompendium (markert i parentes bak den enkelt bok/kompendium/nettadresse). De to siste kan kjøpes i bokhandelen på Remmen


Birkelund, G. E. & Petersen, T. (2016). Likestilling: Utdanning, politikk og arbeid. I I. Frønes og L. Kjøsrød (Red.) Det norske samfunn bind 2 (s.190-210). Oslo: Gyldendal (20 s.) (K)

Brochmann, G. (2016). Innvandring til Skandinavia: Velferdsstater i pluralismens tid. I I. Frønes og L. Kjølsrød (Red.) Det norske samfunn bind 1 (s.130-154). Oslo: Gyldendal (24 s.) (K)

Brøntveit, E. og Duesund, K. (2004) Kamp for menneskerettigheter og likestilling. I Brøntveit, E. og Duesund, K. Filosofi, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget (s. 149- 155) (7 s.) (K)

Bustos, M.M.F. (2009). Hvor kommer du egentlig fra? Problematiseringer av språklig
konstruksjoner av virkeligheter. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher og A.M.
Otterstad (Red.) Grip sjansene. Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold (s. 43-52). Oslo: Cappelen Akademisk (10 s.) (K)

Børhaug, K. og Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (222 s.). ISBN: P9788215021409 (B)

Børresen, B. & Malmhester, B. (2008). Filosofere i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget (s. 46-61) (16 s.) (K)

Eidhamar, L. G. og Leer-Salvesen, P. (2017). Nesten som deg selv. Barn og etikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 2, 3 og 4 (79 s.) ISBN 9788202567224 (B)

Eidhamar, L. G. (2014), 2. utgave). Små mennesker - stort mangfold: Religioner og livssyn i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget Kap. 2, 4, 5 og 6 (104 s.) ISBN9788202455859 (B)

Eriksen, E. (2014) Prinsippet om barnets beste i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 98(2), 93-104 (12 s) Hentet fra: https://www.idunn.no/npt/2014/02/prinsippet_om_barnets_beste_ibarnehagen (N)

Gjervan, M. (2013). Flerkulturelle perspektiver og foreldresamarbeid. I V. Glaser (Red.) Foreldresamarbeid i et mangfoldig samfunn (s. 101-115). Oslo: Universitetsforlaget (10 s.) (K)

Hyrve, G. & Sataøen, S. O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. Oslo:
Universitetsforlaget, (s. 74-136, 182-234) (96 s.). ISBN9788215008714 (B)

Korsvold, T. (2011). Barndom - barnehage - inkludering. I T. Korsvold (Red.) Barndom - barnehage - inkludering (s. 9-31). Bergen: Fagbokforlaget (22 s.) (K)

Lindboe, I.M. (2008). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I A.M. Otterstad (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt (s. 179-194). Oslo: Universitetsforlaget (15 s.) (K)

Norli Hansen, M. & Engelstad, F. (2010). Samfunnsklasser og eliter. I I. Frønes & L. Kjøsrød. Det norske samfunn (s. 191-213). Oslo: Gyldendal (23 s.) ISBN9788205390867 (K)

Sand, S. (2008). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Oplandske Forlag (kap. 2, 3, 4, 6, 7) (107 s.) ISBN9788275181532 (B)

Schultz, J.-H. & Raundalen, M. (2013) Barn i vanskelige livssituasjoner - pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I I. T. Thoresen, G. Winje (Red.) Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (s. 222-241). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (20 s.) ISBN9788202406288 (K)

Spernes, K. & Hatlem, M. (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap 11-13) (40 s.) ISBN9788205446779 (B)

Sødal, H. K. (2017). Kristen tro og tradisjon i barnehagen.
Kristiansand: Høyskoleforlaget (kap. 1, 3, 4, 5 og 7) (178 s.) ISBN9788202441562 (B)

Tholin, K.R. (2015). Profesjonsetikk for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget (kap 3, 4, 5, 6) (87 s.) ISBN9788245017458 (B)

Ulla, B. (2012). Kroppens kraft. Kropp som del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen. I A.L. Arnesen (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser (s. 126-148). Oslo: Universitetsforlaget (22 s.) ISBN9788215019277 (K)

Valvatne, H. & Özalp, F. (2008). Når barns morsmål er minoritetsspråk: Profesjonsutøveres holdninger og handlinger har stor betydning. I A.M. Otterstad (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt (s. 231-251). Oslo: Universitetsforlaget (20 s.) ISBN71512354620002201 (K)

Winje, G. (2010). Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget
(kap. 2, 4, 6, 7, 8, og s. 61-77 i kap. 5.) (89 s.) (B)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 02:49:35