Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Geir Luthen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUVTM113 Innføring i veiledning - teori og metode (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen. Se opptakskrav til studiet.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har avansert kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til veiledning

 • har inngående kunnskap om relasjonelle forhold i veiledning

 • kan analysere problemstillinger knyttet til veiledningens etikk og profesjonsidentitet

 • har kunnskap om bruk av veiledning i teknologirike omgivelser

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til veiledningsprosesser og arbeide selvstendig med problemløsning

 • kan bruke relevante metoder for veiledningsfaglig utviklingsarbeid relatert til veiledning i ulike profesjonstilknyttede kontekster

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i veiledning med fokus på læringsprosesser

 • kan analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold som avdekkes i utdanning og profesjon

 • kan presentere problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor ulike målgrupper i sin profesjon

Innhold

Målgruppe for emnet er lærere i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring.

Emnet gir en innføring i det forskningsbaserte grunnlaget for veiledning og relevante metoder for utviklingsarbeid. Ulike tilnærminger til veiledning behandles på en analytisk og kritisk måte. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, etiske forhold i veiledning, læring og identitetsdanning og veiledningens praksis.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i basisgrupper i mellomperiodene. Individuell veiledning vektlegges, men også veiledning med grupper benyttes.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager og skoler og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I emnet benyttes digital læringsplattform.

Arbeidsomfang

Totalt blir det forventet et arbeidsomfang på om lag 375 timer per 15 studiepoeng. Dette inkluderer undervisningstid, tid til for- og etterarbeid, eksamen, gjennomføring av gruppearbeid og gjennomføring av veiledningssamtaler på egen arbeidsplass.

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre veiledning som innledning til utviklingsarbeid på egen arbeidsplass.

 • Gjennomføre møter i basisgruppen for analyser, konklusjoner og videre planlegging av egen læring som veileder.  

Se pkt. Arbeidskrav for mer informasjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer før studentene kan fremstille seg til eksamen:

 • Studentene skal gjennomføre minst to individuelle veiledninger som dokumenteres med minst to logger.

 • Minst 80 % deltakelse på studiesamlingene og i basisgruppene.

Eksamen

Individuell oppgave

Fagtekst etter nærmere kriterier som skal relateres til kandidatens logger (se pkt. Arbeidskrav). Fagteksten skal drøftes i lys av teorier og relevant forskning om veiledning, samt erfaringer fra egen veiledning. Kandidaten får veiledning på den individuelle problemstillingen.

Fagteksten skal ha et omfang på maksimum 10 sider, ikke medregnet litteraturliste og innholdsfortegnelse.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny eksamen gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen.

Forsøk på forbedring av karakter må baseres på ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert etter hver studiesamling og når emnet avsluttes.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 27. mai 2020.

Bjerkholt, E. (2017) Profesjonsveiledning. Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Oslo: Cappelen Damm. [200 sider]

Botnen Eide, S., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. & Aasland, D. G. (2009) Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. (hele boka) [166 sider]

Jakhelln, R. (2009). Emosjonelle utfordringer i læreres yrkesstart. I: Jakhelln, R., Leming, T. og Tiller, T. (red.): Emosjoner i forsking og læring. Tromsø: Eureka forlag. [20 sider]

Ulleberg, I. (2014) Kommunikasjon og veiledning, 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget. [180 sider]

Karlsson, B.E. & Oterholt, F. (2010) Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. [170 sider]

Lauvås, P. & Handal G. (2014) Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. [359 sider]

Lejonberg, E. & Føinum, M. (2018). Hva er god veiledning? Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 2 og 5), [45 sider]

Mathisen, P. & Høigaard (2002). De veiledningslike samtalene. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 6/2002. s. 473 - 479. [6 sider]
http://www.pmathisen.no/4file/filer/artikler/veiledningslike_samtaler_mathisen%20og%20hoigaard_npt%206%202002.pdf

Nilssen, V. (2018). Praksislæreren, 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget [175 sider]

Ottosen, G. (2007). Hva slags veileder ønsker jeg å være eller å bli? - Veiledning inspirert av narrativ teori og praksis. I: Fokus på familien, 01/2007. (side 52-68) [16 sider]
https://www.idunn.no/fokus/2007/01/hva_slags_veileder_onsker_jeg_a_vere_ellerabli_-_veiledning_inspirert_av_n

 

Relevante politiske føringer og prinsipper:

Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.
https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/files/2018/12/Barnehagelærerrollen-i-et-profesjonsperspektiv-et-kunnskapsgrunnlag.pdf

Fagfornyelsen 2020
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/

Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og skole
https://www.nyutdannede.no/media/1240/veiledning-av-nyutdannede-nytilsatte-larere-i-barnehage-og-skole-6.pdf

Faglig veileder – veiledning av nyutdannede:
https://www.nyutdannede.no/media/1237/080519-veiledning-av-nyutdannede-hvordan-kan-det-gjennomfores.pdf

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 02:49:49