Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Cathrine Aasgaard Eide
 • Ole Henrik Borchgrevink Hansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDSRLE13 Samfunn, religion, livssyn og etikk (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter

 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv

 • barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser

 • kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning

 • ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk

Ferdigheter

Studenten kan

 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse

 • formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager

 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål

 • stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg

 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

 • kan samarbeide med barns foresatte

 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning

 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis

Innhold

 • Barnehagens grunnlagsdokumenter:

 • Barnehagens særskilte verdigrunnlag

 • Barnehagen i et flerkulturelt samfunn

 • Kristen tro og kulturarv

 • De øvrige verdensreligionene

 • Andre livssyn og filosofi

 • Etisk grunnlagstenkning og yrkesetikk

 • Samfunnsutvikling

 • Barn i samfunnsfaglig perspektiv

 • Barnehagen som organisasjon

 • Ulikhet, klasser og lagdeling

 • Barnehagen, staten og kommune

 • Barns rett til medvirkning

 • Samiske barns kulturer og rettigheter

 • Barn i sorg og vanskelige livssituasjoner

 • Samarbeide med barnas foreldre/foresatte

 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle kunnskapsområder.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger

 • Seminarer

 • Gruppe- og plenumsamtaler

 • Lærer- og studentledet veiledning

 • Skriftlige arbeider, både individuelle oppgaver og gruppearbeid

 • Presentasjoner og framlegg med respons, ved både faglærer og studenter

 • Tverrfaglige prosjekter

 • Bruk av IKT i oppgaver og prosjekter

 • Bruk av bibliotekets ressurser

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager i vårsemesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent muntlig eller skriftlig av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent og bestått praksis

 2. Praksisfortelling knyttet til SRLE fra praksis.

 3. Fagdidaktisk oppgave i grupper med veiledning. Muntlig fremføring med PowerPoint eller tilsvarende presentasjonsform.

 4. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 4.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 5 timer.Eksamen består av oppgaver som omhandler både enkelte målområder og sammenhenger mellom målområder.

Tillatte hjelpemidler: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Leveres ut på eksamensdagen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 05.12.2017.

N= på internett, B= bøker og K= kompendium (markert i parentes bak den enkelt bok/kompendium/nettadresse). De to siste kan kjøpes i bokhandelen på Remmen

Birkelund, G. E. & Petersen, T. (2016). Likestilling: Utdanning, politikk og arbeid. I I. Frønes og L. Kjøsrød (Red.) Det norske samfunn bind 2 (s.190-210). Oslo: Gyldendal (20 s.) (K)

Brochmann, G. (2016). Innvandring til Skandinavia: Velferdsstater i pluralismens tid. I I. Frønes og L. Kjølsrød (Red.) Det norske samfunn bind 1 (s.130-154). Oslo: Gyldendal (24 s.) (K)

Brøntveit, E. og Duesund, K. (2004) Kamp for menneskerettigheter og likestilling. I Brøntveit, E. og Duesund, K. Filosofi, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget (s. 149- 155) (7 s.) (K)

Bustos, M.M.F. (2009). Hvor kommer du egentlig fra? Problematiseringer av språkligkonstruksjoner av virkeligheter. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher og A.M.Otterstad (Red.) Grip sjansene. Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold (s. 43-52). Oslo: Cappelen Akademisk (10 s.) (K)

Børhaug, K. og Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (222 s.). ISBN: P9788215021409 (B)

Børresen, B. & Malmhester, B. (2008). Filosofere i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget (s. 46-61) (16 s.) (K)

Eidhamar, L. G. og Leer-Salvesen, P. (2017). Nesten som deg selv. Barn og etikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 2, 3 og 4 (79 s.) ISBN 9788202567224 (B)

Eidhamar, L. G. (2014), 2. utgave). Små mennesker - stort mangfold: Religioner og livssyn i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget Kap. 2, 4, 5 og 6 (104 s.) ISBN9788202455859 (B)

Eriksen, E. (2014) Prinsippet om barnets beste i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 98(2), 93-104 (12 s) Hentet fra: https://www.idunn.no/npt/2014/02/prinsippet_om_barnets_beste_ibarnehagen (N)

Gjervan, M. (2013). Flerkulturelle perspektiver og foreldresamarbeid. I V. Glaser (Red.) Foreldresamarbeid i et mangfoldig samfunn (s. 101-115). Oslo: Universitetsforlaget (10 s.) (K)

Hyrve, G. & Sataøen, S. O. (2006). Samfunnsfag i førskolelærerutdanningen. Oslo:Universitetsforlaget, (s. 74-136, 182-234) (96 s.). ISBN9788215008714 (B)

Korsvold, T. (2011). Barndom - barnehage - inkludering. I T. Korsvold (Red.) Barndom - barnehage - inkludering (s. 9-31). Bergen: Fagbokforlaget (22 s.) (K)

Lindboe, I.M. (2008). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I A.M. Otterstad (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt (s. 179-194). Oslo: Universitetsforlaget (15 s.) (K)

Norli Hansen, M. & Engelstad, F. (2010). Samfunnsklasser og eliter. I I. Frønes & L. Kjøsrød. Det norske samfunn (s. 191-213). Oslo: Gyldendal (23 s.) ISBN9788205390867 (K)

Sand, S. (2008). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Vallset: Oplandske Forlag (kap. 2, 3, 4, 6, 7) (107 s.) ISBN9788275181532 (B)

Schultz, J.-H. & Raundalen, M. (2013) Barn i vanskelige livssituasjoner - pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I I. T. Thoresen, G. Winje (Red.) Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (s. 222-241). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (20 s.) ISBN9788202406288 (K)

Spernes, K. & Hatlem, M. (2013). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap 11-13) (40 s.) ISBN9788205446779 (B)

Sødal, H. K. (2017). Kristen tro og tradisjon i barnehagen.Kristiansand: Høyskoleforlaget (kap. 1, 3, 4, 5 og 7) (178 s.) ISBN9788202441562 (B)

Tholin, K.R. (2015). Profesjonsetikk for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget (kap 3, 4, 5, 6) (87 s.) ISBN9788245017458 (B)

Ulla, B. (2012). Kroppens kraft. Kropp som del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen. I A.L. Arnesen (red.) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser (s. 126-148). Oslo: Universitetsforlaget (22 s.) ISBN9788215019277 (K)

Valvatne, H. & Özalp, F. (2008). Når barns morsmål er minoritetsspråk: Profesjonsutøveres holdninger og handlinger har stor betydning. I A.M. Otterstad (Red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt (s. 231-251). Oslo: Universitetsforlaget (20 s.) ISBN71512354620002201 (K)

Winje, G. (2010). Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget(kap. 2, 4, 6, 7, 8, og s. 61-77 i kap. 5.) (89 s.) (B)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2021 05:18:14