Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Øystein Elle
 • Elisabeth Giske
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMUS20216 Utøve, lytte, skape og forstå (5-10) (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Musikk for grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Musikk 101 Musikkteoretisk grunnlag, dans, lytting og refleksjon (5-10) (10 stp) og Musikk 201 Lytte, forstå, utøve og reflektere (5-10) (10 stp).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressursar og læringsmateriell som er utvikla til bruk i skolefaget på 5.- 10. trinn og til uformelle læreprosessar utanom skolen, t.d. på internett, og kunne vurdere desse kritisk

 • har kunnskap om kjenneteikn på eit mangfaldig og inkluderande læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinna 5-10

 • har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons-, og formlære, og om representativ musikk frå ulike tider og i ulike kulturar

 • har kjennskap til historia til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitskaps- og utøvingsfag

 • har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens verknad på sinn og kropp, særleg med vekt på musikalsk ungdomskultur

Ferdigheiter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosessar knytt til musikk, dans/rørsle og skolekonsertar for trinna 5- 10 og drøfte korleis skolen og samfunnet kan leggje til for slike opplevingar som del av musikkopplæring

 • kan framføre et variert repertoar av song og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, åleine, og i samspel med andre, i grunnskolen og på andre opplæringsarenaer

 • kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og leie, og framføre musikk på konsertar og i andre offentlege rom

 • kan vise eit godt utvikla musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståing, eiga musisering og skaping

 • kan notere eigne komposisjonar og leggje til rette for musikalsk materiale for ulike framføringsføremål og for musikkundervisning og læreprosessar på trinna 5-10

 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det fleirkulturelle samfunnet med særleg vekt på samspelet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjonar frå ulike kulturar

 • kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elevar på 5.-10. trinn og kva for verknad slike erfaringar kan ha for musikkopplæringa på skolen

 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling

 • kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forskings- og utviklingsprosessar

Generell kompetanse
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring i samarbeid med skolen sine samarbeidspartnarar, i tråd med gjeldande læreplanen for grunnskolen

 • kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og samanlikne med tilsvarande for andre fagområde, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elevar, føresette, kollegaer og skoleleiing

Innhold

Emnet tar for seg følgende tema som inkluderer grunnleggende ferdigheter og forskningsbasert undervisning:

 • Musikkhistorie

 • Kordireksjon/kor

 • Komponering

 • Gitar, piano og sang

 • Hørelære

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og gruppe-/eneundervisning, didaktisk refleksjon, samt praktisk musisering med stor grad av egenøving. Undervisningen bygger på forkningsbasert kunnskap.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er beregnet til 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er to uker praksis i 8. semester; skoleovertakelse. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (5-10).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 5 innleverte og godkjente komposisjoner

 • Lytteprøve i klassisk musikk

 • Internkonsert

 • Kordireksjon/kor

 • Prøve i hørelære

 • Deltakelse på undervisningen. Det er 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert tema. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av to deleksamener:

Deleksamen 1: 4 timers skriftlig eksamen i klassisk musikkhistorie (vektes 50 % av samlet karakter i emnet).Ingen hjelpemidler tillatt.

Deleksamen 2: Individuell eksamen i gitar, piano og sang, ca. 30 min. pr. student (vektes 50 % av samlet karakter i emnet).

Begge deleksamner må være bestått for å få karakter i emnet. Det gis én samlet karakter i emnet. Karakterregel: A-F.

Dersom en av deleksamenene ikke bestås, kan den deleksamen som ikke er bestått tas på nytt.

Sensorordning

Eksterne og interne sensorer.

Evaluering av emnet

Studentene får mulighet til å gi både skriftlig og muntlige evalueringer underveis i studiet (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlista er oppdatert 21. juni 2016.

Komponering: Øyvind Risa. Musikkteori & arrangering. Universitetsforlaget.IKT: SibeliusKlassisk musikkhistorie: Nesheim, Elef. Musikkhistorie 2004. Norsk Musikkhistorie

Sigmund Hjorthaug: Musikkhistorisk oversikt 2. utgave, Høyskoleforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. mai 2022 02:48:14