Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden og Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Luthen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUVPO118 Veiledning, profesjon og organisasjon (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Bestått det obligatoriske emnet Innføring i veiledening - teori og metode (15 stp.), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om profesjonsidentitet og danning

 • har inngående kunnskap om veiledning og læringsprosesser

 • har inngående kunnskap om etiske forhold i møtet med "den andre"

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om læringsprosesser og veiledning i ulike profesjonskontekster

 • kan analysere og forholde seg kritisk til individuelle og kollektive læringsprosesser i organisasjoner

 • kan planlegge og gjennomføre nettbaserte veiledningssamtaler på individ- og gruppenivå

 • kan planlegge og gjennomføre veiledningssamtaler om vurdering og bidra til vurdering av skikkethet

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan forholde seg selvstendig til egen og andres læring knyttet til profesjonsrettet veiledning

 • kan forholde seg til mangfoldet i læringsfellesskap og på en selvstendig måte bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser i egen profesjon

Innhold

Emnet behandler forskningsbasert kunnskap innenfor veiledning og pedagogiske og helse- og velferdsfaglige profesjoner. Teorier om identitet, læringsprosesser, etikk og profesjonsutvikling belyses. Forskningsbasert dokumentasjon og arbeid med veiledning danner grunnlag for kritiske analyser av veiledningsfaglige områder. Emnet belyser veiledning som et ledd i lærings- og utviklingsprosesser i ulike kontekster, samt utviklings- og/eller forskningsarbeid relatert til tidsaktuelle tema i skoler, barnehager og helse- og velferdsfaglige virksomheter.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager, med to samlinger i Halden og en i samling i Fredrikstad. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i tverrfaglige basisgrupper i mellomperiodene. Gruppeveiledning vektlegges, men også individuell veiledning gjennomføres.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager, skoler, helse- og velferdsfaglige virksomheter og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes digital læringsplattform.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten i dette emnet: ca. 375 timer.

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre veiledning som ledd i utviklingsarbeid på egen arbeidsplass

 • Gjennomføre møter i basisgruppen for analyser, konklusjoner og planlegging av en gruppepresentasjon for medstudenter og lærere

Se pkt Arbeidskrav for mer informasjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Utviklingsarbeid: Studentene skal gjennomføre et utviklingsarbeid som relateres til veiledning i barnehage, skole eller en helse- og velferdsfaglig virksomhet. I dette inngår minst to veiledninger. Sentrale sider fra veiledningene og utviklingsarbeidet skal analyseres og diskuteres i basisgruppa. Det skal leveres to individuelle faglogger fra dette arbeidet.

 • Presenstasjon: Basisgruppa skal planlegge og presentere et selvvalgt tema med utgangspunkt i utviklingsarbeidet beskrevet i forrige kulepunkt. Presentasjonen skal være for medstudenter og lærere. Se semesterplan for nærmere beskrivelser av arbeidskravene.

 • Obligatorisk deltakelse: Det skal være minst 80% deltakelse på studiesamlingene og i basisgruppene for å kunne framstille seg til eksamen.

Arbeidskravene skal være gjennomført og godkjent av faglærer før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Praktisk eksamen: Individuell veiledning med muntlig refleksjon

Kandidatene organiseres i eksamensgrupper på 3-4 i hver gruppe. Gjennom et rullerende system skal kandidatene være i rollene som veileder, veisøker og observatør. Hver veiledning skal ha en varighet på inntil 25 minutter. Etter hver veiledning gjennomføres en muntlig del, blant annet i forhold til relevant teori. Den muntlige delen ledes av sensorene.

Eksamen varer inntil 45 minutter for hver enkelt kandidat. Se semesterplanen for nærmere beskrivelser av organisering og gjennomføring av eksamen.

Karakterregel: A-F. Det gis en samlet helhetlig individuell karakter i emnet.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Studenter som ikke består eksamen eller ønsker å forbedre karakter kan tidligst fremstille seg til eksamen ved neste ordinære gjennomføring, og må selv melde seg opp til ny eksamen.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert etter hver studiesamling og når emnet avsluttes.

Litteratur

Litteraturliste  «Veiledning, profesjon og organisasjon»

Sist oppdatert 26.11.18.

Engelstad, F. (2005) Hva er makt. Oslo: Universitetsforlaget

Grimen, H. (2009) Hva er tillit. Oslo: Universitetsforlaget.

Jensen, Karlsen og Luthen (red): 2017.Veiledning og oppdagelse. Gyldendal akademisk.

Karlsen, T.J.(red):2011: Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo. Gyldendal Akademisk

Karlsen, T.J.; Jensen, M.; Luthen, G.. Sustainable mentoring in kindergartens and schools - an equal partnership. I: ATEE annual conference 2014 - Transitions in teacher education and Professional identities. Proceedings. ATEE - Association for Teacher Education in Europe 2015 ISBN 9789081563987. s. 47-56 HIOF

Karlsson, B. og Oterholt, F.(red): 2010. Fenomener i faglig veiledning. Universitetsforlaget. Oslo

Kjærgård. 2013. Veiledning som møte eller teknikk? Mulig at artikkelen legges ut på Canvas https://www.idunn.no/npt/2013/02/veiledning

Lauvås, Hofgaard Lycke, Handal: (2016). Kollegaveiledning med kritiske venner. Oslo. Cappelen Damm Akademisk

Pettersen, K-S. og Simonsen, E.: 2010. Anerkjennelse og profesjon. Cappelen Damm AS. Oslo.

Østrem. 2011. Veiledning på egne eller andres vilkår? Mulig at artikkelen legges ut på Canvas https://www.idunn.no/npt/2011/03/art05

Tonna et al. (2014)Teacher mentoring and the reflective mentoring approach.https://www.researchgate.net/profile/Michelle_Attard_Tonna/publication/318431368_Teacher_mentoring_and_the_reflective_practitioner_approach/links/5a7347c3a6fdcc53fe146283/Teacher-mentoring-and-the-reflective-practitioner-approach.pdf

Ulleberg, I. (2014) Kommunikasjon og veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. Worum. 2014. Veiledning, kunnskapssyn og danning. Mulig at artikkelen legges ut på Canvas https://www.idunn.no/npt/2014/01/veiledning_kunnskapssyn_ogdanning

Østrem. 2011. Veiledning på egne eller andres vilkår? Mulig at artikkelen legges ut på Canvashttps://www.idunn.no/npt/2011/03/art05

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 06:19:34