Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Kjartan Belseth
 • Beate Lund
 • Mette Røe Nyhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDBO13 Bacheloroppgave (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Progresjonkravene fra Barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • grunnleggende vitenskapsteori og forskningsmetodikk

 • sentrale yrkesetiske og forskningsetiske problemstillinger

 • barnehagelærerprofesjonen i et komplekst og mangfoldig samfunn

 • relevante faglige problemstillinger og faglitteratur innen det selvvalgte temaet

Ferdigheter

Kandidaten har ferdigheter i

 • å formulere og avgrense en problemstilling og undersøke den videre med relevante metoder

 • å dokumentere og formidle eget arbeid og kunnskaper

 • å reflektere kritisk over eget faglig arbeid gjennom drøfting av metodiske og teoretiske spørsmål

 • å skrive en akademisk fagtekst

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • fordype seg i et avgrenset barnehagefaglig tema

 • videreutvikle sin innsikt i forskningsbasert kunnskap som grunnlag for profesjonsutøvelse og kontinuerlig profesjonell utvikling

 • utvikle og dokumentere ny kunnskap og forståelse for etiske og metodiske aspekt ved forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen

Innhold

Bacheloroppgaven skal bygge på analyser og utforskning av styringsdokumenter og pedagogiske tekster. Bacheloroppgaven skal være en skriftlig fagtekst, og kan skrives enten individuelt eller i gruppe (maksimalt tre studenter).

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert gjennom forelesninger, seminarer, veiledning, gruppearbeid og selvstendig fordypning i valgte tekster.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

5 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Utkast til tema og problemstilling for bacheloroppgaven med begrunnelser og faglitteratur

 2. Kurs i vitenskapsteori og metode

 3. Deltakelse i seminar med presentasjon av eget arbeid underveis i semesteret

 4. Gjennomført og bestått praksis

 5. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Undervisningen omfatter seminarer, forelesninger og gruppearbeid. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår

 6. En veiledning, enten i gruppe eller individuelt

Studenten har mulighet til å rette opp arbeidskrav nr. 1 og nr. 3 en gang ved ikke godkjent.Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Bacheloroppgave - individuell eller i gruppe. Bacheloroppgaven kan leveres individuelt eller i gruppe på maksimalt tre kandidater.Omfang på individuell bacheloroppgave: 7000 ord (+/- 10 %).Omfang på bacheloroppgave i gruppe: 9000 ord (+/- 10 %).Ved besvarelse i gruppe vil kandidatene få en felles karakter.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Én ekstern og én intern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 10. desember 2020.

Bergsland, M. D. & Jæger, H. (red.) (2014): Bacheloroppgaven i barnehagelærerutdanningen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kapittel 1, 2, 3 og 4. Antall sider: 91

Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal akademisk (7. utgave). Kap. 1, 2, 7 og 10. Antall sider: 99

Dysthe,O., Hertzberg, F. & Løkensgard Hoel, T. (2010): Skrive for å lære. Skriving i høyere utdanning (2. utgave). Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 2 og 8. Antall sider: 43 sider.

*Jensen, P. & Ulleberg, I. (2019). Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell praksis (2. utgave). Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 14: Narrativer. Antall sider: 16

*Johannessen, A., Tufte, P.A. & Christoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. utgave). Oslo: Abstrakt Forlag. Kap. 6: Dokumentanalyse og litteraturstudier. Antall sider: 14

*Kurunmäki, J. & Marjanen, J. (2018). Begreppshistoria. I K. Boréus & G. Bergström (red.) Textens mening och makt (s. 179-216). Lund: Studentlitteratur. Antall sider: 38

*Lynggaard, K. (2012). Dokumentanalyse. I S. Brinkmann, S. & T. Tanggaard, T. (red.). Kvalitative metoder. Empiri og teoriutvikling (s. 153-170). Oslo: Gyldendal Akademisk. Antall sider: 18

* Tilgjengelig i Canvas.

Totalt ca.300 sider obligatorisk.

I tillegg kommer ca. 700 sider selvvalgt litteratur.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 12:19:33