Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Kari-Mette Rudolph
 • Mette Røe Nyhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDLSU13 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Progresjonskravene i Barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner

 • relevant forskning, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid

 • ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger

 • makt, medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

 • samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og personale

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte

 • anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen

 • selvstendig og i samarbeid med andre planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid

 • ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser

 • reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan lede pedagogisk arbeid og ta beslutninger som fører til utvikling av barnehagens praksis

 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale

 • kan være i konstruktiv dialog med hjemmet og eksterne samarbeidspartnere

 • kan se hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid

 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Tekst i kursiv vil ha særlig fokus i praksis.

Innhold

Emnet er delt inn i tre hoveddeler.

Del 1: Ledelse

Makt og politikk

 • Barnehagepolitikk i et historisk-, samtids- og framtidsperspektiv

 • Barnehagelæreren som politisk aktør

 • Makt og kommunikasjon

 • Barnehagen som organisasjon, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, internasjonale perspektiver på barnehagen

Barnehagelæreren som leder

 • Lederen i en lærende organisasjon

 • Ledelse av det faglige innholdet

 • Leder som veileder og rollemodell

 • Ledelse av kooperative læringsprosesser

 • Profesjonsutøvelse, ansvar og yrkesetiske forpliktelser

 • Pedagogisk ledelse i et profesjonsperspektiv

 • Den skrivende barnehagelæreren

Del 2: Samarbeid 

Samarbeid i barnehagen

 • Personalsamarbeid og personalledelse

 • Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning

 • Kompetanseutvikling, veiledning og læring

 • Kooperative læringsprosesser

Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

 • Barnevern, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Helsevern for barn og unge

 • Grunnskolen

 • Oppvekst-seksjonen i kommunen 

Del 3: Endrings- og utviklingsarbeid

 • Pedagogisk dokumentasjon

 • Kooperative læringsprosesser

 • Utviklingsprosjekter som arbeidsform

 • Didaktiske tilnærminger til utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Læringsaktivitetene vil variere og veksle mellom å ivareta individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom

 • forelesninger

 • gruppearbeid

 • studentpresentasjoner/framlegg og erfaringslæring

 • skriftlige innleveringer/produksjon av egne tekster

 • veiledning i grupper

 • muntlige, skriftlige og digitale kommunikasjonsformer

 • selvstudium

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår

 2. Gjennomført og bestått praksis

 3. Gjennomføre et utviklingsprosjekt i gruppe

 4. Godkjent individuell fagtekst

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Dersom et arbeidskrav ikke er godkjent, får studenten en mulighet til å rette opp dette. Unntak er arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Presentasjon av utviklingsprosjekt i gruppe; varighet ca. 45 minutter.

Kandidatene skal presentere og reflektere kritisk over det gjennomførte utviklingsarbeidet i barnehagen. Fokus på presentasjonen skal være på ledelse. Kandidatene kan bli stilt spørsmål fra alle læringsmål i emnet.

Det gis en samlet karakter for gruppen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 1. desember 2020.

NB: Når det er mer enn ett kapittel fra en antologi så er det oppgitt med redaktør(er) og antall kapitler, og ikke forfattere.

Blaafalk, H., Solheim, M. og Aaserud, G. (Red) (2017). Barnehagelæreren som politisk aktør. Fagbokforlaget. (3 kapitler)

Bølgan, N.B. (2018). Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Fagbokforlaget. (Kap. 2 og 3)

Børhaug, K. & Moen, K.H. (2014). Politisk administrative rammer for barnehageledelse. Universitetsforlaget. (Kap.5)

Børhaug, K. og Lotsberg D.Ø. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogisk lederne i barnehagens ledelsesprosess. Nordisk barnehageforskning, 7, 1-17
https://doi.org/10.7577/nbf.628

Eik, L.T., Steinnes, G.S. og Ødegård, E. (2016). Barnehagelærernes profesjonslæring. Fagbokforlaget.

Eik, L.T., Steinnes, G.S. og Ødegård, E. (2020). Fra intensjon til handling i barnehagen. Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging. Fagbokforlaget. (Kap.1 og 6)

Glaser, V. (2018). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn (utg.2). Universitetsforlaget. (Kap.5, 6, 7 og 8)

Hardersen, B. (2016). App’legøyer og app’estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. (Kap.4)

Hognestad, K. & Bøe, M. (2017). Skygging som metode i lederutvikling i praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen. I L. Frers, K. Hognestad & M. Bøe (Red.) Metode mellom forskning og læring. Refleksjon i praksis. (s. 59-75). Cappelen Damm Akademisk.

Hwang, P. og Nilsson B. (2015). Gruppepsykologi. En innføring i gruppepsykologiske prosesser i barnehage, skole og fritid. Fagbokforlaget. (Kap.3 og 11)

Jæger, H., Sandvik, M. og Waterhouse A-H. L. (Red). Digitale barnehagepraksiser. Teknologier, medier og muligheter. Cappelen Damm Akademisk. (Kap.1-2)

Larsen, A.S. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I T.J. Karlsen (red). Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker (s. 50-62). Gyldendal Akademisk.

Larsen, A-S., Luthen, G. & Ulla B. (Red). (2021). Tillit, tenkning og trøbbel i profesjonsveiledning. Gyldendal (3 kapitler)

Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. (2014). Nye tider. Nye barnehageorganisasjoner. Fagbokforlaget. (Kap.5)

Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog. Barnehagestyrerens profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning, 14(8), 1-18
https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1811/1990

Lauvås, P., Lycke, K.H. & Handal, G. (2016). Kollegaveiledning med kritiske venner. Cappelen Damm. (Kap.2 +206-207)

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass. Å vare som pedagog og leder. Fagbokforlaget. (Kap.1, 4, 6 og 9)

Lundestad, M., Hannevig, Lise og Skogen, E. (2020): Pedagogisk leder i barnehagen. Samhandling, organisering og dialog. Fagbokforlaget. (Kap.1)

Otterstad, A.M. (2018). Kritiske perspektiver og barnehagepedagogikk(er). I T. Lafton & A.M. Otterstad (Red.) Barnehagepedagogiske linjeskift. (s.247-271) Fagbokforlaget.

Pettersvold, M. og Østrem, S. (2018). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. Fagbokforlaget. (Kap.10 og 12).

Pettersvold, M. og Østrem, S. (2018). Problembarna og programinvasjon. I Pettersvold og Østrem, S. (Red.) Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk. (Kap.1)

Sandvik, N. (Red). (2016). Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner - læring møter filosofi. Fagbokforlaget. (Kap.1)

Solli, A. (Red) (2014). Den skrivende barnehagelærer. Om profesjonalitet og praksis. Fagbokforlaget. (Kap.2 og 5)

Steinsholt, K. og Ness, S.A. (2016). Motstrøms. Åpninger i retning av en levende pedagogikk. Fagbokforlaget. (Kap.7)

Wolf, K. D. (2019). Samarbeid i barnehagen – «Like barn leker best»? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Årgang (103), 172-183
https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-04

Østrem, S. (Red.) (2018). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Cappelen Damm Akademisk. (Kap.1, 2, 6, 8, 9 og 10)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 18:19:00