Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Leonora Bergsjø
 • Cathrine Aasgaard Eide
 • Ole Henrik Borchgrevink Hansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLDSRLE13 Samfunn, religion, livssyn og etikk (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter

 • samfunnsutvikling med vekt på velferdsstaten, mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet samt har kunnskap om barndom, barnehage og familie i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv

 • barns reaksjoner og voksnes ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser

 • kristen tro og kulturarv, om de øvrige verdensreligionene, andre livssyn og filosofi samt etisk teori, grunnlagstenkning og etisk veiledning

 • ulike pedagogiske og digitale verktøys betydning for å fremme barns lek og læring og hvordan disse kan brukes kreativt og kritisk

Ferdigheter

Studenten kan

 • begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag

 • reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse

 • formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager

 • samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål

 • stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokrati i praksis

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg

 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å kunne arbeide tverrfaglig og tverretatlig i barnehagen

 • kan samarbeide med barns foresatte

 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn og gi etisk veiledning

 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis

Innhold

 • Barnehagens grunnlagsdokumenter:

 • Barnehagens særskilte verdigrunnlag

 • Barnehagen i et flerkulturelt samfunn

 • Kristen tro og kulturarv

 • De øvrige verdensreligionene

 • Andre livssyn og filosofi

 • Etisk grunnlagstenkning og yrkesetikk

 • Samfunnsutvikling

 • Barn i samfunnsfaglig perspektiv

 • Barnehagen som organisasjon

 • Ulikhet, klasser og lagdeling

 • Barnehagen, staten og kommune

 • Barns rett til medvirkning

 • Samiske barns kulturer og rettigheter

 • Barn i sorg og vanskelige livssituasjoner

 • Samarbeide med barnas foreldre/foresatte

 • Samarbeide med andre hjelpeinstanser

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle kunnskapsområder.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger

 • Seminarer

 • Gruppe- og plenumsamtaler

 • Lærer- og studentledet veiledning

 • Skriftlige arbeider, både individuelle oppgaver og gruppearbeid

 • Presentasjoner og framlegg med respons, ved både faglærer og studenter

 • Tverrfaglige prosjekter

 • Bruk av IKT i oppgaver og prosjekter

 • Bruk av bibliotekets ressurser

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 533 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager i vårsemesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent muntlig eller skriftlig av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Godkjent og bestått praksis.

 2. Kulturenes fortellinger. Et tverrfaglig prosjekt i grupper.

 3. Fagdidaktisk oppgave i grupper med veiledning. Muntlig fremføring med PowerPoint eller tilsvarende presentasjonsform.

 4. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 4.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Eksamen består av oppgaver som omhandler både enkelte målområder og sammenhenger mellom målområder.

Tillatte hjelpemidler: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Leveres ut på eksamensdagen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 10. desember 2020

Bae, Berit (2018). Politikk, lek og læring. Barnehageliv fra mange kanter. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 2 (19 s.)

Bergsjø, L.O., Eilifsen, M. Tønnesen, K.T. og Vik, L.G.V (2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Verdiløft i barnehage og skole. Universitetsforlaget. Kap. 2 og 3, og s. 121-125 i kap. 5 (60 s.)

Bergsjø, L.O (2021). ”Digitalt medborgerskap”. I H. F. Nilsen (red.), Myndig medborgerskap. Demokratisk medborgerskap i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (utkommer april 2021) (ca. 8 s.)

Bustos, M.M.F. (2009). Hvor kommer du egentlig fra? Problematiseringer av språklig konstruksjoner av virkeligheter. I K.E. Fajersson, E. Karlsson, A.A. Becher og A.M. Otterstad (red.) Grip sjansene. Profesjonskompetanse, barn og kulturelt mangfold. Oslo: Cappelen Akademisk. S. 43-52 (10 s.)

Brøntveit, E. og Duesund, K. (2004) Kamp for menneskerettigheter og likestilling. I Brøntveit, E. og Duesund, K. Filosofi, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget. S. 149- 155 (7 s.)

Bølgan, N. B. (2018) Barnehagens verdigrunnlag. Kap 4 i Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Bergen: Fagbokforlaget (6 s.)

Børhaug, K. og Moen, K.H. (2014). Politisk-administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 2, 3 og 4 (91 s.)

Børresen, B. & Malmhester, B. (2008). Filosofere i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. S. 46-61 (16 s.)

Eidhamar, L. G. og Leer-Salvesen, P. (2017). Nesten som deg selv. Barn og etikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 2, 3 og 4 (79 s.)

Eidhamar, L. G. (2019) (4. utgave). Små mennesker - stort mangfold: Religioner og livssyn i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 2, 3, 5 og 6 (109 s.)

Eriksen, E. (2014) Prinsippet om barnets beste i barnehagen. Norsk pedagogisk tidsskrift 98(2), s. 93-104 (12 s.) Hentet fra:
https://www.idunn.no/npt/2014/02/prinsippet_om_barnets_beste_ibarnehagen

Kasin O. og Bergflødt (2020), Samfunnsfag for barnehagelærere, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1-4 (ca. 250 s.)

Kasin, O. og Sveinson, A. H. (2019) Barnehagens verdigrunnlag og bærekraftig utvikling. Kap 5 i Kasin, O. (red) et. Al, Bærekraftig utvikling. Pedagogiske tilnærminger i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (25 s.)

Kipperberg, E. et al. (2019), «FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989, og Kapittel 1:«Barnerettighetenes historie i barnets århundre i Barnekonvensjonen i praksis. Fra barnets behov til barnets rettigheter, Oslo: Fagbokforlaget (34 s.)

Kjørholt, A.T. (2010). Barn som samfunnsborgere- til barnets beste? I Kjørholt, A.T. (red) Barn som samfunnsborgere- til barnets beste? Oslo: Universitetsforlaget. S. 11-26 (15 s.)

Korsvold, T. (2011). Barndom - barnehage - inkludering. I T. Korsvold (Red.) Barndom - barnehage - inkludering. Bergen: Fagbokforlaget. S. 9-31 (22 s.)

Larsen, A.K og Slåtten M.V. (2019). Klasse og sosial ulikhet. I A. K. Larsen og M. V. Slåtten, En bok om oppvekst. Samfunnsfag for barnehagelærere. 5. utgave. Fagbokforlaget. (19 s.)

Lindboe, I.M. (2018). Profesjoners etiske utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I A.M. Otterstad (red.). Profesjonsutøvelse og kulturelt mangfold - fra utsikt til innsikt. Oslo: Universitetsforlaget. S. 179-194 (15 s.)

Nilsen, H. F. (2021). ”Demokratisk medborgerskap: Et republikansk perspektiv”, i H. F. Nilsen (red.), Myndig medborgerskap. Demokratisk medborgerskap i skolen, Oslo: Universitetsforlaget (utkommer april 2021) (ca. 10 s.)

Nordhaug, I. (2018). Kva ser vi - kva gjer vi? Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 og 3 (49 s.)

Pettersvold, M. (2017). Barns motstand i et demokratiperspektiv. I Øksnes, M. & Samuelsson M. (red.) Barndom i barnehagen. Motstand. Oslo: Cappelen Damm. S. 115-135 (20 s.)

Reinert, Erik S. (2021). ”Minoriteter og medborgerskap Samene og Norge”. I H. Friis Nilsen (red.) Myndig medborgerskap. Demokratisk medborgerskap i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (utkommer april 2021) (ca. 8 s.)

Sand, S. (2020) (4. utg.). Ulikhet og fellesskap. Flerkulturell pedagogikk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1, 2, 3, 5 og 6 (107 s.)

Schultz, J.-H. & Raundalen, M. (2017) Barn i vanskelige livssituasjoner - pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. I I. T. Thoresen, G. Winje (red.) Religioner, mangfold og etikk i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. S. 222-241 (20 s.)

Spernes, K. og Hatlem, M. (2019). Den flerkulturelle barnehagen i bevegelse. Teoretiske og praktiske perspektiver. Gyldendal. Kap 1, s. 23-40 (17 s.)

Sødal, H. K. (2018). Kristen arv og tradisjon i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Kap. 1, 3, 5 og 7 (178 s.)

Tholin, K.R. (2015). Profesjonsetikk for barnehagelærere. Bergen: Fagbokforlaget. Kap 3, 4, 5, 6 (87 s.)

Winje, G. (2010). Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kap. 2, 4, 5, 6, 7 og 8 (89 s.)

Østrem, S. (red.) (2018) Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1 og 6. (32 s.)

 

 

                                                                    

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 17:18:43