Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Henrik Sætra
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS10308 Offentlig politikk og administrasjon med komparativ politikk (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

  • Obligatorisk emne i statsvitenskap årsstudium.
  • Profileringsemne i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering statsvitenskap.
  • Del av 60 studiepoengsenhet som kan inngå i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

  • Statsvitenskap årsstudium: 2. semester (vår).
  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering statsvitenskap: 6. semester (vår).
  • Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 2., 4. eller 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studentene har innsikt i hvordan vårt politisk-administrative system fungerer på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Studentene har innsikt i grunnleggende policy- og institusjonsanalyser og velferdsstatens idégrunnlag.
Studentene har dessuten kunnskap om politiske partier og ulike valgordninger.

FERDIGHETER
Studentene er i stand til å kunne reflektere over sentrale statsvitenskapelige problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE
Studentene har generell analytisk kompetanse og god oversikt over fagområdet offentlig politikk og administrasjon.

Innhold

Emnet gir en innføring i teorier og grunnbegreper om maktfordeling og politisk analyse. Sentrale temaer er politiske og administrative institusjoner og prosesser. Storting, regjering, domstolene og EU-institusjonene er viktige i denne sammenhengen. Forvaltningens rolle i det politiske systemet står sentralt.

Det gis en ganske omfattende innføring i noen relevante modeller i rational/public choice teori herunder konstitusjonell politisk økonomi og andre ideer om konstitusjonelt demokrati. Det gis innføring i hva det vil si at vi lever i et demokrati, rettsstat, korporatisme, samt andre institusjonelle tilnærminger til offentlig politikk og administrasjon. Det gis en innføring i byråkratiteori.

Komparativ politikkdelen inneholder i dette emnet stoff om valg, valgordninger, politiske partier i Europa, politiske skillelinjer, politikk i utvalgte europeisk land og velferdsstaten i europeisk perspektiv.

Undervisnings- og læringsformer

Anvendelse av teoretiske perspektiver og begreper på dagsaktuelle problemstillinger jobbes med gjennom ulike typer studentarbeider. Individuell veiledning og oppfølging vil bli gitt på innleveringsoppgaver. På undervisningsplanene settes det av tid til kollokvier. Disse forutsettes lagt opp og organisert av studentene. Undervisningsspråk er norsk.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Individuell skriftlig innlevering (maks. 5 sider). Oppgaven fra faglærer kan bestå av ett eller flere delspørsmål, som alle skal besvares.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, fire timers skriftlig eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterskala A - F. 

Evaluering av emnet

Emnet evalueres to ganger hvert semester; en gang ved midtsemesterevaluering, som foretas muntlig ved møte mellom tillitsvalgte studenter og koordinator og/eller studieleder, og en gang som løpende evaluering/sluttevaluering.
Resultatene diskuteres i lærergruppe og lokalt studiekvalitetsutvalg.

Litteratur

Litteraturlisten sist oppdatert 4. desember 2012.

Christensen, Tom, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness (2010) Forvaltning og politikk, 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-4, 6-8, 10-11. (174 s)

Hagen, Terje P. og Rune J. Sørensen (2006). Kommunal Organisering. Oslo: Universitetsforlaget. (250 sider)

Heidar, Knut, Einar Berntzen, Elisabeth Bakkke m.fl. (2008) Politikk i Europa. Partier, regjeringsmakt, styreform. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-4, 7, 13-14, 16, 18. (160 s)

Hindmoor, Andrew (2006): Rational Choice. London: Palgrave. (ca. 200 s)

Nordby, Trond (2004), I politikkens sentrum. Variasjoner i Stortingets makt 1814-2004, Oslo: Universitetsforlaget (269 s.)

Rommetvedt, Hilmar (2011), Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen, 2. utg. Oslo: Fagbokforlaget. (153 s.)

Østerud, Øyvind (2007), Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, 4. utg., Oslo: Universitetsforlaget: 61-109. (48 s.)

I tillegg kommer tekster i eget kompendium.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:52:48