Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS10402 Internasjonal politikk og komparativ politikk (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

  • Obligatorisk emne i statsvitenskap årsstudium.
  • Profileringsemne i Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering statsvitenskap.
  • Del av 60 studiepoengsenhet som kan inngå i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

  • Statsvitenskap årsstudium: 2. semester (vår).
  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, profilering statsvitenskap: 6. semester (vår).
  • Bachelorstduiet i samfunn, språk og kultur: 2., 4. eller 6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studentene har kunnskaper om globalisering, Norges forhold til Europa og EU, teorier og begreper i emnet internasjonal politikk, internasjonale organisasjoner,  global kollektiv handling, staters utenrikspolitikk, konflikt og konfliktløsning, samt internasjonal politisk økonomi.

FERDIGHETER
Studentene er i stand til å kunne reflekere over sentrale statsvitenskapelige problemstillinger.

GENERELL KOMPETANSE
Studentene har oppnådd generell analytisk kompetanse i forhold til ulike teoretiske skoler innen studiet av internasjonal politikk.

Innhold

Sentralt i emnet står noen av de følgende temaene: globalisering, EU,  teorier og begreper i emnet internasjonal politikk, internasjonale organisasjoner,  global kollektiv handling, staters utenrikspolitikk, konflikt og konfliktløsning, med konflikter og krig i Midtøsten som teoretisk og empirisk bakgrunn, internasjonal politisk økonomi.

I komparativ politikk-delen gis det en innføring i studiet av politiske partier, regjeringsmakt og sammenligning avog autoritære styreformer.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i forelesninger, studentene oppfordres til å arbeide sammen i grupper og presentere utkast til oppgaver for hverandre.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • En innleveringsoppgave på 6-8 sider.
  • Arbeidsskisser for innleveringsoppgavene kan fremlegges i studentledede oppgaveseminarer.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterskala A-F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følende måte:

- Midtsemesterevaluering
- Løpende evaluering/Sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturen er oppdatert 3. desember 2013. 

Internasjonal politikk:
Mingst, Karen (2011): Essentials of International Relations. New York/ London: W.W. Norton & Co. 5th ed. (ca. 300 s.)

Hovi, Jon & Malnes, Raino (red.) (2010):Anarki, makt og normer. Oslo: Abstrakt forlag, 2. utgave. (ca 350 s.)

Østerud, Øyvind (2007) (4. utgave): Statsvitenskap - Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. (denne boka er pensumbok for hele statsvitenskapsstudiet)

I tillegg til disse tre bøkene utarbeides et kompendium i tilknytning til kurset som er å få kjøpt på Bokbiten, høyskolens bokhandel.

Det forutsettes at studentene har kjennskap til hovedpunktene i moderne verdenshistorie, f.eks. gjennom Lundestad, Geir (2010): Øst, Vest, Nord, Sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945. Oslo: Universitetsforlaget, 6. utgave

EU-kunnskap:
Dag Harald Claes og Tor Egil Førland (2010): EU - mellomstatlig samarbeid og politisk system, 3. utg., Oslo: Gyldendal akademisk

I tillegg kommer Internett-dokumenter fra og om EU: Innføring i institusjoner, saksgang, viktige politikkområder, samt EØS-problemstillinger presentert på Regjeringen Europa-portal.

Komparativ politikk:
Calvert, Peter (2002): Comparative Politics: An Introduction, Longman

Det vil alltid være den siste utgaven av en bok som er pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:52:48