Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS20307 Semesteroppgave (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Statsvitenskap påbygging.

Emnet kan også inngå i fordypningsenheten i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Semesteroppgaven har bidratt til å knytte sammen de statsvitenskapelige emnene og har dermed gitt kandidaten fordypet innsikt i disse.

FERDIGHETER
Kandidaten er i stand til å granske statsvitenskapelige problemstillinger, teorier, metoder og forskningsresultater.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten har gode ferdigheter i skriving og seminardeltakelse.

Innhold

Seminarundervisningen vil bestå av studentpresentasjoner med opponent. Seminarundervisningen innledes kort av ansvarlig faglærer, og ledes av vedkommende. Studentenes gjennomgang av pensumlitteraturen og utkast til egen semesteroppgave diskuteres av gruppen. Det åpnes opp for at spørsmål og skisser i tilknytning til semesteroppgavene i internasjonal politikk, offentlig politikk og administrasjon, komparativ politikk og politisk teori kan fremlegges.

Undervisnings- og læringsformer

Seminaret fordeles over 8 uker, og består av 8 seminarer à to timer. Temaene som kan tas opp innledningsvis, hentes fra henholdsvis internasjonal politikk, politisk teori, komparativ politikk og offentlig politikk og administrasjon.

Studentene får øvelse i fremlegging av paper og trening på opponentrollen gjennom kritisk gjennomgang og evaluering av paper til en medstudent.
Det vil være minimum ett fremlegg av paper og én opponent pr gang. Fronter brukes som en del av undervisingsopplegget.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Obligatorisk deltakelse på 6 av 8 seminarer. Fremlegging av korte paper eller arbeidsskisser på seminaret
  • Hver student må være opponent på et paper skrevet av en medstudent
  • Utarbeide problemstilling for semesteroppgaven
  • Selvvalgt litteraturliste

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell semsteroppgave
Semesteroppgave med et omfang på 10-12 sider med selvvalgt tema. Problemstillingen må i forkant være godkjent av faglærer. Oppgaven kan skrives på engelsk. Karakterskala A-F.

Ved ny eksamen må ny semesteroppgave med nytt eller omarbeidet tema leveres.
Klageadgang: skriftlig eksamen kan påklages jfr. forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, § 18.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følende måte:

- Midtsemesterevaluering
- Løpende evaluering/Sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 9. juni 2015

Anbefalt oppslagsverk i problemstillinger og teoretiske tilnærmingsmåter er:

Van Evera, Stephen (1997): Guide to Methods for Students of Political Science, New York: Cornell University Press. (136s)

Marsh, David og Gerry Stoker (red.) (2010): Theory and Methods in Political Science. London: Palgrave Macmillan. (400s)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:53:00