Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Berit Grønn
Undervisningsspråk:
Spansk
Varighet:
½ år

SSP20115 Spansk språk i kontekst (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er en obligatorisk del av spansk påbygging, som også kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Spansk påbygging: 1. semester (høst)

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper 
Kandidaten

- har et nyansert ordforråd og et begrepsapparat for å beskrive og analysere ulike varianter av spansk språk

- har god kjennskap til ulike faste uttrykk og talemåter som er karakteristiske for ulike deler av den spanskspråklige verden 

- har kjennskap til fonetiske og morfosyntaktiske varianter i det aktuelle språkområdet

- har økt innsikt i bruk av språklige virkemidler som høflighetskonvensjoner samt sosiale og dialektale varianter

- har kjennskap til noen grunnleggende dialektologiske, pragmatiske og sosiolingvistiske forskningsmetoder

Ferdigheter 
Kandidaten

- kan redegjøre for språklige fenomener i målspråkområdet ved hjelp av faglige begreper

- kan produsere godt strukturerte og mer avanserte muntlige og skriftlige tekster med større vokabular og variert setningsoppbygging

- kan vise en dypere og mer helhetlig tekstforståelse gjennom å anvende sine kunnskaper om ord og orddannelse, språklige strukturer og varianter i spansk

- kan uttrykke seg muntlig og skriftlig med større sikkerhet og flyt tilpasset mottaker og kommunikasjonssituasjon

- kan ta i bruk ulike samhandlingsstrategier muntlig og skriftlig, som for eksempel omformuleringer og parafrasering

Generell kompetanse
Kandidaten

 - har styrket bevissthet om språkets oppbygging, utbredelse og variasjon 

 

Innhold

I undervisningen belyses de lingvistiske, pragmatiske og sosiolingvistiske temaene i emnet fra ulike innfallsvinkler og utdypes i diskusjoner rundt muntlige og skriftlige eksempeltekster.
Studentene trenes i å forklare på en faglig måte hvordan språk brukes i samspill med mottaker og i kontekst.

Gjennom bruk av digitale samarbeids- og presentasjonsverktøy får studentene mulighet til å videreutvikle sine språkkunnskaper og kommunikative ferdigheter i spansk. De reseptive ferdighetene styrkes gjennom bevisstgjørende oppgaver, der lese- og lyttestrategier står sentralt.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er nettbasert og foregår på spansk. Studentene følger forelesninger og gruppeundervisning i sanntid, de samtaler og samarbeider om oppgaveløsning via digitale verktøy. Deltakelse i undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig. Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig og setter seg inn i fagstoff som legges ut på læringsplattform. Studentene blir anbefalt å bruke digitale verktøy for å diskutere faglige spørsmål og bidra til egen og andres forbedring i målspråket både i og utenom den organiserte undervisningen. To ganger i semesteret holdes frivillige samlinger på studiested Halden, der fagstoff bearbeides og utdypes. 

Arbeidsomfang

ca 420 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Individuelt, kombinert muntlig og skriftlig arbeidskrav

Én muntlig samtale (30 minutter totalt) med foreleser der kandidaten redegjør for et selvvalgt tema avgrenset innenfor emnekretsen og en problemstilling i forbindelse med dette. Redegjørelsen bør inneholde konkrete eksempler og knyttes til relevant faglitteratur. Samtalen vil også omhandle andre utvalgte temaer som har blitt gjennomgått i undervisningen. Samtalen gjennomføres på fastsatt dato og tidspunkt via digitalt samarbeidsverktøy eller på campus. Etter samtalen skal studenten skrive et kort notat i forbindelse med den muntlige samtalen og selvvalgt tema.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 5 timer.
Tillatt hjelpemiddel: spansk-spansk ordbok. Karakterskala A-F.

Som hovedregel avholdes skriftlig eksamen på campus. Det kan søkes på særskilt skjema om å få avlegge skriftlig eksamen på et annet godkjent sted, dersom blant annet tidsforskjell og mulighet for nødvendig kommunikasjon med eksternt eksamenssted tillater dette.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

 Resultatene behandles av/i:

- Lærergruppe
- Studieleder
- Lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 2. juni 2015.

Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2010)  El español de América. Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica. 3. utg. (2. utg. 2002, 1. utg. 2000).

Moreno Fernández, Francisco  (2014). La lengua española en su geografía. Manual de dialectología hispánica. Madrid: Arco/Libros. 2. utg. (1. utg. 2009)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:53:03