Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Wladimir Chavez
Undervisningsspråk:
Spansk
Varighet:
½ år

SSP20215 Fordypning i spanskspråklig samtidslitteratur og kultur (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er en obligatorisk del av spansk påbygging, som også kan inngå i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Spansk påbygging: 1. semester (høst)
Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Kandidaten

- har innsikt i kulturell egenart samt ulike litterære og kulturelle uttrykk i nær fortid og i dagens samfunn i målspråkområdet

- har kjennskap til demografiske bevegelser og den kulturelle og litterære påvirkning og innflytelse disse har i møte med andre samfunn og kulturer

- har god kjennskap til relevant skjønn- og faglitteratur

Ferdigheter
Kandidaten

- kan anvende hensiktsmessige strategier og aktuelle analyseverktøy i sin tilnærming til og tolkning av litterære- og multimediale tekster og film

- kan innhente og anvende relevant faglitteratur for å drøfte aktuelle problemstillinger

- kan redegjøre for og reflektere rundt kulturell egenart, samt ulike litterære og kulturelle uttrykk i målspråkområdet

- kan sette litterære og andre kulturelle uttrykksformer inn i en større historisk og samfunnsmessig kontekst

- kan reflektere over egne analyser og fremstillinger og justere disse i samarbeid med andre studenter samt etter veiledning

Generell kompetanse
Kandidaten

- har økt forståelse for og kan videreformidle mangfoldet i spanskspråklig kultur

- har økt forståelse for litteraturvitenskapelige arbeidsmetoder

   

Innhold

I undervisningen belyses enkelte kulturelle og samfunnsmessige utviklingstrekk i spanskspråklige områder i de senere år for eksempel innen temaer som

- identitet og identitetsskaping
- kulturmøter og kulturelt mangfold/spenninger i et globalt, nasjonalt og/eller regionalt perspektiv
- migrasjon innad i Spania og Latin-Amerika i nyere tid samt fra spansktalende land til andre land i Europa og på det amerikanske kontinentet

I undervisningen og i studentenes eget arbeid gis det rom for fordypning i enkelte verk/emner. Studentene videreutvikler sine ferdigheter i å analysere og kontekstualisere litterære verk og andre kulturuttrykk ved å komme med egne bidrag som diskuteres i fellesskap og sees i lys av relevant faglitteratur.  

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er nettbasert og foregår på spansk. Studentene kan følge forelesninger i sanntid, samtale om faglitteratur og samarbeide om tolkning- og analyseoppgaver via digitale verktøy.

Deltakelse i undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig. Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med litteratur og filmer i tilknytning til emnet og setter seg inn i fagstoff som legges ut på læringsplattformen. Studentene anbefales å bruke digitale verktøy for å diskutere faglige spørsmål. Det forventes at studentene bidrar aktivt, blant annet som ledd i å styrke deres kommunikasjons- og formidlingskompetanse. To ganger i semesteret holdes frivillige samlinger på studiested Halden, der fagstoff bearbeides og utdypes.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En individuell skriftlig oppgave (1200 - 1500 ord) i et emne som velges i samråd med foreleser; besvarelsen skal ha en analytisk tilnærming, være i tråd med angitte sjangerkrav og inneholde tydelige referanser til anvendte kilder.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Muntlig eksamen (ca. 30 minutter). Ingen hjelpemidler tillatt.  Alle temaer som inngår i emnet kan være gjenstand for vurdering. Karakterskala A-F.

Som hovedregel gjennomføres muntlig eksamen på nettet via Læringsplattform. Det er også mulig å avlegge muntlig eksamen på campus.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- Lærergruppe
- Studieleder
- Lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Kompendium Fordypning i spanskspråklig samtidslitteratur og kultur, HiØ, 2015-2016. Kompendiet vil inneholde skjønn- og faglitteratur samt en oversikt over filmer/filmutdrag som danner grunnlag for undervisningen. Ferdigstilles før semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 02:53:05