Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Harald Borgebund
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS20107 Internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i statsvitenskap påbygging.

Emnet kan også inngå i fordypningsenheten i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur.

Undervisningssemester

Statsvitenskap påbygging: 1. semester (høst).

Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Kandidaten har tilegnet seg gode kunnskaper innenfor statsvitenskapelig teoriutviking, ulike fagtradisjoner og oversikt over teorietiske modeller og deres empiriske bruk.

FERDIGHETER
Kandidaten kan anvende sentrale begreper og grunnmodeller for organisasjons-, institusjons- og policyanalyse og kan beskrive og forklare staters utenrikspolitikk, internasjonalt samarbeid, konflikt og konfliktløsning.

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten har god generell analytisk kompetanse.

Innhold

Emnet består av to hovedtemaer, internasjonal politikk og offentlig politikk og administrasjon. Undervisningen deles tilsvarende.

I internasjonal politikk gis det blant annet en innføring i sentrale teoriretninger og moderne teoretiske utviklinger i faget.

I offentlig politikk og administrasjon tar man blant annet for seg begrepet velferd, slik det brukes i samfunnsvitenskap og politisk tenkning, herunder debatten om velferdsstatens utfordringer, veksten i offentlig sektors omfang de siste århundrene og forklaringer på dette. Forholdet mellom marked og stat berøres fra ulike synsvinkler.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og diskusjoner. Sistnevnte skal ta utgangspunkt i teorier og modeller som presenteres på forelesningene.
Undervisningen gis i bolker hvor hvert tema strekker seg over to uker med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner. Hver tredje uke er det ingen forelesninger, dette for å gi tid til å arbeide med oppgaveskriving.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen arbeidskrav knyttet til emnet.

Eksamen

Individuell mappevurdering
Mappen består av to skriftlige arbeider; ett i internasjonal politikk og ett i offentlig politikk og administrasjon. Hvert arbeid skal være på 4-6 sider. Det settes en samlet helhetlig karakter. Karakterskala A-F.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følende måte:

- Midtsemesterevaluering
- Løpende evaluering/Sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 30. mai 2016. Det tas forbehold om endringer frem til studiestart.

Internasjonal politikk:

Litteraturen består av en bok (Jackson & Sørensen 2013), og et kompendium av utvalgte artikler som trykkes opp ved semesterstart.

Jackson, R. & Sørensen G. (2013): Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: Oxford University Press.

Offentlig politikk:

Jackson, R. & Sørensen G. (2015): Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: Oxford University Press.
https://global.oup.com/academic/product/introduction-to-international-relations-9780198707554?cc=gb&lang=en&

Tilleggsartikler legges på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 02:53:42