Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet til begrenset veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Annette Maria Myre Jørgensen
Undervisningsspråk:
Spansk
Varighet:
½ år

SSP20319 Spansk språk i kontekst (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Spansk påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Obligatorisk emne i 30-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Spansk påbyggingsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • kan redegjøre for språklige fenomener i målspråkområdet ved hjelp av faglige begreper
  • kan produsere godt strukturerte og mer avanserte muntlige og skriftlige tekster med større vokabular og variert setningsoppbygging
  • kan vise en dypere og mer helhetlig tekstforståelse gjennom å anvende sine kunnskaper om ord og orddannelse, språklige strukturer og varianter i spansk
  • kan uttrykke seg muntlig og skriftlig med større sikkerhet og flyt tilpasset mottaker og kommunikasjonssituasjon
  • kan ta i bruk ulike samhandlingsstrategier muntlig og skriftlig, som for eksempel omformuleringer og parafrasering

Innhold

I undervisningen belyses de språklige, pragmatiske og sosiolingvistiske temaene i emnet fra ulike innfallsvinkler og utdypes i diskusjoner rundt muntlige og skriftlige tekster. Studentene trenes i å forklare på en faglig måte hvordan språk brukes i samspill med mottaker og i ulike kontekster.

Gjennom bruk av digitale samarbeids- og presentasjonsverktøy får studentene mulighet til å videreutvikle sine språkkunnskaper og kommunikative ferdigheter i spansk. De reseptive ferdighetene styrkes gjennom bevisstgjørende oppgaver, der lese- og lyttestrategier står sentralt.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er nettbasert og foregår på spansk. Studentene følger forelesninger og gruppeundervisning i sanntid, de samtaler og samarbeider om oppgaveløsning via digitale verktøy. Deltakelse i undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig. Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig og setter seg inn i fagstoff som legges ut på læringsplattform. Studentene blir anbefalt å bruke digitale verktøy for å diskutere faglige spørsmål og bidra til egen og andres forbedring i målspråket både i og utenom den organiserte undervisningen. Det tilbys inntil to frivillige samlinger (minimum fem studenter) på studiested Halden, der fagstoff bearbeides og utdypes. Dette avtales med foreleser.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Én muntlig samtale (20 minutter totalt) med foreleser der studenten redegjør for et selvvalgt tema avgrenset innenfor emnekretsen og en problemstilling i forbindelse med dette. Redegjørelsen bør inneholde konkrete eksempler og knyttes til relevant faglitteratur. Samtalen vil også omhandle andre utvalgte temaer som har blitt gjennomgått i undervisningen. Samtalen gjennomføres på fastsatt dato og tidspunkt via digitalt samarbeidsverktøy eller på campus. Etter samtalen skal studenten skrive et skriftlig arbeid (maksimum 1000 ord) i forbindelse med den muntlige samtalen og selvvalgt tema. Frist for innlevering av skriftlig arbeid oppgis ved semesterstart.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer. 

Tillatt hjelpemiddel: spansk-spansk ordbok.
Karakterskala A-F.

Som hovedregel avholdes skriftlig eksamen på campus. Det kan søkes på særskilt skjema om å få avlegge skriftlig eksamen på et annet godkjent sted, dersom blant annet tidsforskjell og mulighet for nødvendig kommunikasjon med eksternt eksamenssted tillater dette.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- Lærergruppe - Studieleder - Lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Obligatorisk litteratur:
Moreno Fernández, Francisco  (2014). La lengua española en su geografía. Manual de dialectología hispánica. Madrid: Arco/Libros. 2. utg. (1. utg. 2009)

Anbefalt litteratur (for spesielt interesserte):
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (2010) El español de América. Cartago, Costa Rica: Editorial Tecnológica. 3. utg. (2. utg. 2002, 1. utg. 2000).

Annen litteratur vil være kilder fra nett og kompendium som publiseres på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:54:23