Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Nettbasert undervisning med mulighet for begrenset veiledning på studiested Halden.
Emneansvarlig:
Berit Grønn
Undervisningsspråk:
Spansk.
Varighet:
½ år

SSP20519 Spansk og latinamerikansk litteratur og multimodale tekster (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Spansk påbyggingsstudium (30 studiepoeng).

Obligatorisk emne i 30-studiepoengsenhet for studenter i Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur (gjelder kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

Spansk påbyggingsstudium: 1. semester (høst).

Bachelorstudiet i samfunn, språk og kultur: 3. eller 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

  • har kjennskap til noen sentrale verk og tekster fra ulike litterære epoker og i spanskspråklig samtidslitteratur.

  • har kunnskap om hvordan man analyserer litterære og multimodale tekster.

  • har innsikt i litterære tradisjoner og nye litterære uttrykkformer i den spanskspråklige verden

  • har god kjennskap til relevant skjønn- og faglitteratur.

Ferdigheter
Studenten

  • kan plassere tekstene i sin historiske, kulturelle, sosiale og politiske kontekst.

  • kan anvende hensiktsmessige modeller og analyseverktøy i sin tilnærming til og tolkning av litterære og multimodale tekster.

  • kan uttrykke seg skriftlig og muntlig om tekstenes innhold, struktur og deres forskjellige virkemidler

  • kan finne og anvende relevant faglitteratur og bruke faglige begreper i tilknytning til tekstanalyse og for å drøfte ulike tolkningsmuligheter. 

Generell kompetanse
Studenten

  • kan reflektere over egne analyser og fremstillinger og justere disse i samarbeid med andre studenter og i forbindelse med veiledning

  • kan videreformidle noen karakteristiske kjennetegn ved spanskspråklige litterære og    multimodale tekster. 

Innhold

I undervisningen belyses noen sentrale utviklingstrekk innen spanskspråklig litteratur og multimodale uttrykksformer. Studentene tilegner seg kunnskaper om litteraturhistorie, litteraturteori, litterære sjangere og multimodale teksttyper i tilknytning til arbeid med et utvalg tekster i ulike sjangere og medier. De utvikler sine ferdigheter i å analysere og kontekstualisere litterære verk (som romaner og noveller) og multimodale tekster (som billedbøker, tegneserier, grafiske romaner og videoer) ved å komme med egne bidrag som diskuteres i fellesskap og som knyttes til relevant faglitteratur. Studentene gis også anledning til å fordype seg i enkelte temaer og verk/tekster på egen hånd.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er nettbasert og foregår på spansk. Studentene kan følge forelesninger i sanntid, samtale om faglitteratur og samarbeide om tolkning- og analyseoppgaver via digitale verktøy. Deltakelse i undervisningen er ikke obligatorisk, men det er en stor fordel å følge den regelmessig. Det forutsettes at studentene arbeider selvstendig med tekstene i tilknytning til emnet og setter seg inn i fagstoff som legges ut på læringsplattformen Canvas. Studentene anbefales å bruke digitale verktøy for å diskutere faglige spørsmål. Det forventes at studentene bidrar aktivt, blant annet som ledd i å styrke deres muntlige og skriftlige uttrykksevne, kommunikasjons- og formidlingskompetanse. Det kan tilbys inntil to frivillige samlinger (minimum fem studenter) på studiested Halden, der fagstoff bearbeides og utdypes. Dette avtales med foreleser.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen arbeidskrav knyttet til emnet.

Eksamen

Mappevurdering
Vurdering skjer på grunnlag av ei mappe med tekster som studentene skriver i løpet av semesteret. Mappa består av to oppgaver av mindre omfang (ca. 700-1000 ord) og én oppgave av større omfang (ca. 1200-2000 ord), ekslusive fotnoter, litteraturliste og eventuelle illustrasjoner.

Oppgavene skal være tekstdokumenter (1 1/2 linjeavstand), inneholde kildehenvisninger og korrekt noteapparat. Oppgavene skal leveres til avtalt tidspunkt. Studentene får individuell underveisveiledning. Nærmere informasjon om oppgavene gis i undervisninga. Ved bedømmelsen blir det tatt hensyn til tekstforståelse, selvstendighet, kunnskapsnivå og formuleringsevne.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny og utsatt eksamen kan studenten levere forbedret mappe.

Ved forbedring av karakter i emnet, må studenten levere ny mappe.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering og løpende evaluering/sluttevaluering

Litteratur

Litteraturlisten er oppdatert 5. juli 2019.


Ett av følgende verk:

Gómez Bárcena, Juan El cielo de Lima. Madrid. Salto de Página. 2014. (Roman)

ISBN-10: 8416148031

ISBN-13: 978-8416148035

eller

Gómez Bárcena, Juan: Los que duermen. Madrid. Editorial Sexto Piso. 2019. (Novellesamling)

ISBN-10: 8417517103

ISBN-13: 978-8417517106

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 02:54:24