Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFS20119 International Relations and Comparative Politics (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

  • Emnet er obligatorisk i Statsvitenskap, påbyggingsstudium.

  • Obligatorisk emne i 30-studiepoengenhet for studenter ved Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (gjelder kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

  • Statsvitenskap, påbyggingsstudium: 1. semester (høst).
  • Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har:

  • tilegnet seg gode kunnskaper innenfor statsvitenskapelig teoriutvikling

  • fått innsyn i ulike fagtradisjoner og oversikt over teoretiske modeller innen studiet av internasjonale relasjoner

  • i komparativ politikk opparbeidet seg kunnskap om empiriske undersøkelser

Ferdigheter
Studenten kan:

  • anvende sentrale begreper og grunnmodeller i sammenlignende metode og beskrive og forklare staters utenrikspolitikk, internasjonalt samarbeid, konflikt og konfliktløsning

Generell kompetanse
Studenten har:

  • god generell analytisk kompetanse

Innhold

I internasjonale relasjoner bygges det videre på sentrale teoriretninger innen studiet av samhandling mellom store og små stater i det internasjonale system, med Midtøsten som geopolitisk sentrum. I komparativ politikk legges det opp til innføring i metodelære for å kunne sammenligne stater og politikkområder, f. eks. sammenligning av demokratiske og autoritære stater, klimapolitikk, samarbeid for å fremme menneskerettighetsregimer, inklusive kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt. I begge hovedtemaene trekkes bakgrunn for ulike teoretiske debatter og utviklinger i studiet av internasjonal og komparativ politikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer og diskusjoner. Undervisningen gis hovedsaklig som forelesninger. Oppfølging av den skriftlige oppgaven vil bli gitt på seminarer. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Individuell, skriftlig oppgave på ca. 3 sider som studenten presenterer i plenum.  

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamensbesvarelsen kan skrives på norsk eller engelsk. Ingen hjelpemidler tillatt. Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 4. februar 2020.

Angrist, Michele Penner (ed.). (3rd ed.) (2019). Politics and Society in the Contemporary Middle East. 3rd ed. (300 s.).

Jackson, Robert, & Sørensen, Georg. (7th ed.) (2018). Introduction to International Relations: Theories and Approaches. Oxford: Oxford University Press. (300 s.)

Hague, R., Harrop, M., & McCormick, J. (11th ed.) (2019). Comparative Government and Politics. An Introduction. London: Houndmills: Palgrave.(250 s.)

Maktabi, Rania (2015). Female Citizenship in Syria: Framing the 2009 Controversy over Personal Status Law. Syria from Reform to Revolt: Vol. 1: Political Economy and International Relations. New York: Syracuse University Press. (25 s.). (Canvas)

Morgenthau, Hans. J. (1985, 2009). Six principles of political realism. In Robert J. Art, & Robert Jervis (Eds.), International Politics: Enduring concepts and contemporary Issues. (pp. 15 - 27). New York: Pearson Longman. (8 s.). (Canvas).

Rokkan, Stein. (1975). Dimensions of State Formation and Nation-Building: A Possible Paradigm for Research on Variations within Europe. The Formation of National States in Western Europe. Princeton: Princeton University Press. (30 s.) (Canvas).

Simmons, Beth A. (2009). Why International Law? The Development of the International Human Rights Regime in the Twentieth Century. Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics. (pp. 23 - 56). Cambridge: Cambridge University Press. (33 s.). (Canvas).

Tickner, J. Ann (1991, 2009). A Critique of Morgenthau’s Principles of Political Realism. In Robert J. Art, & Robert Jervis (Eds.), International Politics: Enduring concepts and contemporary Issues. (pp. 15 - 27). New York: Pearson Longman. (12 s.). (Canvas)

Suggested literature:

Enloe, Cynthia (2004). The Curious Feminist: Searching for Women in a New Age of Empire. University of California Press. (300 s.)

Maktabi, Rania (2016). Female Citizenship and Family Law in Kuwait and Qatar: Globalization and Pressures for Reform in Two Rentier States. Nidaba, vol. 1 issue 1. Centre for Middle Eastern Studies, Lund University. (20 s.).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 09:21:17