Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Rania Maktabi
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFS20307 Semesteroppgave (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne i Statsvitenskap, påbyggingsstudium.
 • Obligatorisk emne i 30-studiepoengenhet for studenter ved Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (gjelder kull 2018 og tidligere).

Undervisningssemester

 • Statsvitenskap, påbyggingsstudium: 1. semester (høst).
 • Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har:

 • gjennom tverrfaglige semesteroppgaver ervervet seg kunnskap i å tenke på de ulike delene av statsvitenskap i sammenheng

Ferdigheter
Studenten:

 • har evne til å analysere og drøfte på tvers av statsvitenskapelige teoretiske tradisjoner

 • kan formulere en problemstilling over et selvvalgt tema, disponere, hente empiri og drøfte problemstillingen med utgangspunkt i valgt metodisk tilnærming

Generell kompetanse
Studenten:

 • kan reflektere over et tema som undersøkes og drøftes akademisk

 • har ervervet seg en kompetanse på å fremføre argumenter i plenum gjennom seminardeltagelse, og øvelse i hvordan valg av tema og problemstilling utvikles over tid til en selvstendig akademisk tekst

Innhold

Temaene hentes fra de fire fagfeltene innen studiet av statsvitenskap, henholdsvis internasjonal politikk (IP), politisk teori (PT), komparativ politikk (KP) og offentlig politikk og administrasjon (OPA). Studentene får øvelse i fremlegging av paper og trening på opponentrollen gjennom kritisk gjennomgang og evaluering av paper til en medstudent.

Undervisnings- og læringsformer

Seminarundervisning bestående av studentpresentasjoner med opponent. Seminarundervisningen innledes kort av ansvarlig faglærer, og ledes av vedkommende. Det gis opplæring i utforming av problemstilling, disposisjon av oppgave, forskjell mellom redegjørelse og drøfting, samt argumentasjon. Studentenes utkast til problemstilling og utkast av egen semesteroppgave diskuteres i gruppen. Seminarundervisningen består av 6 seminarer (à 3 timer) fordelt over semesteret.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuell fremlegging av paper eller arbeidsskisse på ett seminar, i plenum for faglærer og medstudenter som kommenterer på arbeidskravet
 • Obligatorisk oppmøte og deltagelse på 4 av 6 seminarer.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell semesteroppgave

Semesteroppgave med et omfang på 10-12 sider med selvvalgt tema. Problemstillingen må i forkant være godkjent av faglærer. Eksamensbesvarelsen kan skrives på norsk eller engelsk.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ønske om forbedring av karakter må oppgaven skrives på nytt, med ny godkjent problemstilling.

Ved ikke bestått karakter må studenten melde seg opp til neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 4. februar 2020.

Baldersheim, H., Hagtvet, B. & Heidar, K. (Red.). (2001). Statsvitenskapelige utsyn: politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Lowndes, V., Marsh, D. & Stoker, G. (Red.). (2017). Theory and Methods in Political Science. London: Palgrave Macmillan.

Stevens, A. (2007). Women, Power, and Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:19:28