Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Trond Winther
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10314 Innføring i bedriftsøkonomisk analyse (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bedriftsøkonomi årsstudium
 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • bachelorstudiet i regnskap

Innføring i bedriftsøkonomisk analyse (eller tilsvarende) må være fullført og bestått for å starte på emner i tredje studieår i bachelorstudiene.

Undervisningssemester

 • Bedriftsøkonomi, årsstudium: 2. semester (vår).

 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: 2. semester (vår).

 • Bachelorstudiet i regnskap: 2. semester (vår).

Kull 2018 og tidligere: 1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til økonomifunksjonens rolle i bedriften og kunne drøfte de grunnleggende trekkene ved økonomisk styring av bedriften, herunder budsjettering og rapportering(regnskap)

 • forstår og bruker bedriftsøkonomisk terminologi

 • kjenner godt kostnadsbegrepet og har god forståelse for kostnaders variabilitet

 • kjenner ulike markedsformer og sammenhengen mellom pris, tilbud og etterspørsel

 • har kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon

 • har kunnskap om enkle investeringsanalyser og ulike finansieringskilder

 • kan gjøre egne vurderinger og etter bedriftsøkonomiske prinsipper treffe beslutninger på kort og lang sikt

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre bedriftsøkonomiske analyser basert på det innlærte modellapparatet og for bedrifter i forskjellige bransjer, herunder lese regnskap og utarbeide relevante nøkkeltall

 • kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet

 • kan gjennomføre enkle analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang (flaskehals)

 • kan analysere enkle investeringsprosjekter basert på nåverdi- og internrentemetoden

 • kan gjennomføre kostnad-resultat-volum-analyser

 • kan drøfte og regne på optimale tilpasninger i ulike markedssituasjoner, herunder elastisiteter og kostnads- og profittoptimum

 • kan utvikle egne modeller i regneark for å løse de bedriftsøkonomiske problemstillingene nevnt ovenfor

Generell kompetanse

Studenten

 • har utviklet forståelse for bedriften, bedriftens mål og dens plass i det økonomiske system

 • har utviklet grunnleggende ferdigheter i bruk av regneark

 • kan gjennomføre og presentere grunnleggende økonomiske analyser - selvstendig og i samarbeid med andre

 • kan vise evne til kritisk tenkning og refleksjon over eget og andre studenters arbeid

 • formulere og diskutere faglige problemstillinger

Innhold

 • Introduksjon i bruk av regneark
 • Kostnader og inntekter
 • Markedsformer og tilpasninger
 • Kalkulasjon
 • Kort om driftsregnskap
 • Budsjettering
 • KRV-analyse
 • Produktvalg og -tilpasninger
 • Enkel investeringsanalyse.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og arbeid i grupper. Bruk av dataverktøy i arbeidet med bedriftsøkonomiske problemstillinger.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering (i gruppe eller individuelt) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig firetimers eksamen.

Hjelpemidler: Godkjent kalkulator.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 08.12.2015.

Winther, Trond m.fl. (2013). Grunnleggende bedriftsøkonomi, 3.utgave, Oslo: Gyldendal (eller nyere).

Alt materiale som publiseres på høgskolens læringsplattform og/eller deles ut i forelesninger er også pensum.

Støttelitteratur: En "Guide" til Microsoft Office, for eksempel "IT-Guiden", Økonomiforlaget.

Nettsiden til læreboka

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 11:20:28