Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Erlend Sand Aas
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB11016 Finansiering og investering (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon  

 • bachelorstudiet i regnskap

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på følgende emner:

Matematikk og statistikk og Innføring i bedriftsøkonomisk analyse eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

 • kan løse beslutningsproblemer vedrørende investering, finansiering og økonomisk planlegging og styring i en bedrift

 • kan vurdere lønnsomheten av investerings- og finansieringsbeslutninger, med vekt på tidsverdien av penger, håndtering av risiko og beregning av relevante kontantstrømmer

 • kan budsjettere beslutningsrelevant kontantstrøm for investerings- og finansieringsbeslutninger, og gjennomføre lønnsomhetsanalyser basert på netto nåverdi

 • kjenner til andre metoder for vurdering av investerings- og finansieringsprosjekter og kan beregne internrente

 • kan analysere risikoen i investeringsprosjekter.

Innhold

 • Innføring i finansierings- og investeringsproblematikk både under sikkerhet og usikkerhet

 • Behandling av kontantstrømsbegrepet, nåverdibegrepet, rentebegrepet, finansmatematikk, porteføljeteori og kapitalverdimodellen. Det legges vekt på å forstå begrunnelsen for samt konsekvenser av beslutninger med utgangspunkt i nåverdibetraktninger.

 • Finansielle opsjoner og realopsjoner samt selskapets valg av egenkapital og gjeld

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveinnleveringer og gjennomgang av oppgaver.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering (individuelt eller i gruppe) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig, individuell firetimers eksamen.

Tillatte hjelpemidler: godkjent kalkulator og utlevert formelsamling.

Kandidaten får utdelt formelark og rentetabeller på eksamen.

 

Karakterskala: A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor, eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturlisten ble sist oppdatert den 18.11.2019. Med forbehold om endringer innen semesterstart.

 • Bøhren og Gjærum (2020). Finans: Innføring i investering og finansiering. 2. opplag. Fagbokforlaget, Bergen.

 • Pensum omfatter også forelesningsmateriale som publiseres på høgskolens læringsplattform med lenker til artikler.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 11:22:01