Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Søren Wenstøp
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB17021 Etikk og samfunnsansvar (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

  • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

  • Bachelorstudiet i regnskap

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har:

• Kunnskap om etiske aspekter ved utøvelse av sitt fagområde.

• Kjennskap til sentrale etiske teorier innen faget etikk, som etisk altruisme og egoisme, dydsetikk, pliktetikk, konsekvensetikk og diskursetikk, og sammenhengen mellom disse.

• Kjennskap til moralpsykologiske og psyko-sosiale aspekter ved utøvelse av etikk i praktisk organisasjonsliv.

• Kjennskap til sentrale problemstillinger rundt bedrifters og andre organisasjoners samfunnsansvar, som interessentteori, ansvarshierarkiet, rettferdighet, klimaetikk og miljøansvar, og digitalisering av økonomien.

Ferdigheter

Studenten har utviklet evnen til å:

• Analysere etiske problemer i arbeidslivet, og belyse konsekvensene av ulike løsningsforslag gjennom selvstendig, kritisk tenkning.

• Hente inspirasjon fra ulike fagfelt i håndteringen av etiske dilemmaer i arbeidslivet.

Generell kompetanse

Studenten har:

• Innsikt i viktigheten av et etisk forankret samfunnsansvar i arbeidslivet og samfunnslivet

• Utviklet holdninger til etiske prinsipper, og en emosjonell forankring av etiske prinsipper, som varer ut over eksamen.

Innhold

I økonomistudiet står valg mellom alternativer sentralt, valg som krever etisk refleksjon og bevissthet om bedrifters og andre organisasjoners samfunnsmessige ansvar.

Gjennom de obligatoriske emnene i studiet blir studentene introdusert for ulike etiske problemstillinger som er relevante på aktuelle fagfelt. I dette emnet tar undervisningen utgangspunkt i konkrete eksempler fra arbeidslivet, gjerne hentet fra de andre emnene i studiet, og bruker dem som grunnlag for innføring i etisk teori og arbeidet med å håndtere etiske dilemmaer.

Emnet omfatter tema som:

• Rettigheter og rettferdighet

• Makt, frihet og ansvar

• Anti-korrupsjon

• Moralske begreper og deres plass i økonomisk teori

• Etiske teorier, deres utvikling og anvendelse på økonomi- og ledelsesfeltet

• Organisasjoners rolle i møte med klimaendringer

• Organisasjoners rolle i møte med økonomiens digitalisering

• Moralpsykologiske aspekter ved etikk i praksis

• Bedrifters samfunnsansvar

• Økonomisk velferd og total livskvalitet

Etikk handler om verdier, og verdier er knyttet til emosjoner og holdninger. Etikk er mer enn kunnskaper som kan testes til en eksamen. Undervisningen skal gi studentene anledning til å bli bevisste på sine egne holdninger, underbygge dem eller rette på dem, og utvikle etikk og holdninger som de kan begrunne og oppleve som riktige for seg. Undervisningen skal løfte oppmerksomheten opp over de daglige rutinene og enkeltsakene i en virksomhet, mot deres virkninger i en større samfunnsmessig sammenheng.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og plenumsdiskusjoner. Studentene vil bli organisert i grupper med om lag fire studenter i hver gruppe.

Et bærende element i dette emnet er et gruppearbeid, hvor hver studentgruppe utarbeider en prosjektrapport som utgjør arbeidskravet i emnet. Her skal studentene drøfte hvordan en bedrift, en annen organisasjon eller et samfunn, kan håndtere et bestemt etisk dilemma, med utgangspunkt i teori fra dette og de andre obligatoriske emnene som de har hatt i sitt studium. Studentenes innsikt fra gruppearbeidet skal presenteres og drøftes i plenum på en avsluttende seminardag.

Emnet forutsetter stor egeninnsats fra studentene, både i og utenom undervisningen. Det forventes at studentene leser teori og forbereder bidrag til gruppearbeidet.

Arbeidsomfang

Det forventes at studentene bruker ca. 280 timer på dette emnet.

Praksis

Det er ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Innlevering av en prosjektrapport i gruppe.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen. Varighet 72 timer.

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og ekstern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Programutvalg følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Obligatorisk litteratur:

Nyeng, Frode (2011 eller nyere utgave). Etikk og samfunnsansvar: historie, teori og ledelse. Oslo: Abstrakt forlag. 320 sider.

Pensum omfatter også forelesningsmateriale, som publiseres på høgskolens læringsplattform. Dette vil blant annet omfatte stoff fra en lærebok i etikk som er under utvikling.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 09:19:47