Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Eva Lambertsson Björk
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

SFB24011 Kulturmøter II (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne i

 • Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon
 • Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur

Emnet er åpent for studenter fra andre studieprogram ved ledig kapasitet, og kan etter forhåndsgodkjenning eller søknad om innpassing inngå som valgfag i andre studieprogram eller tas som tillegg til ordinær utdanning.

Studenter som har tatt emnet Kulturmøter I (10 studiepoeng) har anledning til å ta emnet Kulturmøter II (15 studiepoeng), og vise versa, med ny problemstilling/tema i prosjektarbeidet.

Absolutte forkunnskaper

For studenter som velger et annet målspråk enn engelsk forutsettes at studentene har fransk-/spansk-/tyskkunnskaper tilsvarende nivå 1 fra videregående skole. Det kreves i liten grad at studentene kan bruke fransk, spansk eller tysk aktivt i muntlig og skriftlig kommunikasjon, men en forutsetter en viss mengde lytte- og leseforståelse: Studentene må kunne forstå og orientere seg i vanlig fransk/spansk/tysk bruks- og sakprosa og forstå nok fransk/spansk/tysk til å kunne få med seg hovedinnholdet i normaltale.

Undervisningssemester

Prosjektarbeid under veiledning.

 • Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon: 4. semester (vår) for kull 2021 og 5. semester (høst) for alle kull.

 • Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur: 6. semester (vår)

 • Andre studieprogram: Emnet kan gjennomføres med den progresjon og på det tidspunkt i studiet som passer best for den enkelte student og er dermed ikke bundet til et høst- eller vårsemester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • gode kunnskaper innenfor et selvalgt tema om kultur- eller samfunnsforhold.
 • kunnskaper om akademisk skriving.

Ferdigheter

Studenten har

 • utviklet evne til å arbeide selvstendig med et faglig tema.

Generell kompetanse

Studenten har

 • fordypet seg i et selvvalgt tema i tilknytning til kultur- og samfunnsforhold (i vid forstand).
 • gjennom dette arbeidet utviklet en generell kompetanse innenfor interkulturelle og/eller komparative aspekter.

Innhold

Opplegget er i stor grad basert på individuelt arbeid med underveisveiledning. Studentene har anledning til å velge emne ut fra egne interesseområder i samråd med en faglærer. Temaet kan velges i tilknytning til de emner det undervises i (for eksempel innenfor deler av 60- eller 90-poengsenhetene i årsstudium og påbyggingsstudium eller som undervises eller har vært undervist i bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon), men det kan også være andre temaer.

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid under veiledning.

Veiledning foregår på norsk eller på målspråket. Det gis inntil fem timer veiledning. Emnet kan gjennomføres som fleksibelt emne, med nettbasert veiledning.

Arbeidsomfang

Ca. 420 timer.

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten skal levere disposisjon (350-500 ord) for oppgaven til fastsatt frist. Disposisjonen skal inneholde en klar problemstilling, teoretisk bakgrunn, metode og materiale og tentativ litteraturliste.

Eksamen

Skriftlig individuelt prosjektarbeid

Arbeidet skal ha et omfang på ca. 20-25 sider tekst, ekskludert litteraturliste. Evt. illustrasjoner kommer i tillegg.

 • Studenter ved bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon må skrive oppgaven på engelsk.
 • Studenter ved andre studieprogram kan skrive oppgaven på målspråket (engelsk, fransk, spansk eller tysk) eller på norsk 

Arbeidet skal inneholde korrekte kildehenvisninger. Det gis underveisveiledning. Ved vurderingen legges det vekt på evne til faglig fordypning, selvstendighet og fremstilling.

Karakterregel A - F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

I tilknytning til det temaet studentene velger å konsentrere seg om, utarbeider de en litteratur- og referanseliste som skal følge med det innleverte arbeidet. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 00:16:32