Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Lin Prøitz
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB51620 Visuell kommunikasjon (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon for kull 2020 og fremtidige kull.

Valgfritt emne i Bachelor i internasjonal kommunikasjon for kull 2019 våren 2021 (4. semester).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger videre på kunnskap i Digitale medier og Tekst og retorikk.

Undervisningssemester

2. semester (vår) for kull 2020 og fremtidige kull

4. semester (vår) for kull 2019

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

• kunnskap om bildekulturen og bildeteknologiens historie og tradisjoner

• kunnskap om bruk av bilder i fremstillingen av oss selv og andre i eldre og nyere tid

• kjennskap til teorier om visuelle representasjoner og makt i vår digitale samtid

 

Ferdigheter

Studenten kan

• identifisere og redegjøre for sentrale begrep knyttet til visuell kommunikasjon

• anvende teorier til å analysere visuelle representasjoner på ulike medieplattformer

• utøve kritisk refleksjon over problemstillinger knyttet til bildeteknologi, makt og

kunnskap

 

Generell kompetanse

Studenten har

• kompetanse i å formidle sentrale perspektiv og diskurser i visuell kommunikasjon

• intertekstuell kompetanse

• forståelse for nøkkelbegreper og innsikt i sentrale tilnærminger til studiet av visuell

kommunikasjon

Innhold

Bilder har betydning i alle deler av våre liv: i journalistikk, politisk aktivisme og retorikk, i selvfremstilling i kunst og kulturen til VR, medisinske bilder og biometri.

I takt med den omfattende utbredelsen av bilder som deles i offentligheten har behovet for å forstå visuell kommunikasjon økt. Vi trenger faglig kompetanse og verktøy som gjør oss i stand til å analysere og tolke samtidas billedkultur.

Dette emnet oppøver studenten til å navigere i og forstå et digitalt visuelt medielandsskap der stadig nye sjangere og praksiser forskyver måtene vi kommuniserer og samspiller på.

 

Temaer som blir gjennomgått i emnet

• Intertekstualitet i visuell kultur

• Visuell journalistikk og ikoniske bilder

• Analoge og digitale selvfremstillinger

• Visuelle algoritmer, maskinsyn og overvåkningsbilder

• Bilder og film i PR og retorikk

• Sosiale identiteter i visuell kommunikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er basert på forelesninger, diskusjoner og øvelser. Studentene jobber individuelt og i grupper med analyser av visuelt materiale.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Én innlevering som leveres til nærmere angitt frist.

Arbeidskravet kan leveres individuelt eller i gruppe opp til maks fire studenter.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Ikke godkjent arbeidskrav kan omarbeides og gjennomføres på nytt én gang innen oppgitt frist

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 døgn (72 timer) på ca. 2500-3000 ord (ekskludert forside, innholdsfortegnelse og referanseliste).  Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern, eller to interne sensorer

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått karakter på eksamen kan studenten få anledning til å gjennomføre hjemmeeksamen på nytt. Ved ønske om forbedring av karakter kan studenten gjennomføre hjemmeeksamen på nytt ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 4. desember 2020.

I emnet Visuell kommunikasjon benyttes det to hovedbøker og i tillegg kommer supplerende artikler (i kompendium).

Kompendium til emnet Visuell kommunikasjon på BIK kan kjøpes i bokhandelen på campus.

BØKER:

Evensen, J. P. og Simonsen, A.H. (2017). Se! : lærebok i visuell journalistikk (2. utg. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk (170 s)

Rose, G., Christiansen, H.-C., Agger, G., Haastrup, H. K., & Thorlacius, L. (2016). Analyse af billedmedier : det digitale perspektiv (3. udg. ed.). Samfundslitteratur. (463 s)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2021 07:20:36