Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSASO20111 Saksbehandling i velferdstjenestene (Høst 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for bachelorstudium i

 • arbeids- og velferdsfag 
 • sosialt arbeid

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått alle emner i første studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten skal etter gjennomført emne være i stand til å: 

1. Redegjøre for politiske styringssignaler inkludert rammeavtaler, lover, forskrifter, rundskriv og retningslinjer i arbeids- og velferdsforvaltningen.

2. Redegjøre for arbeids- og velferdsforvaltningen.

3. Redegjøre for ulike analysemodeller, introduksjonslov og introduksjonsprogram samt antidiskriminering

4. Kjenne til samarbeidsinstanser og lovverk i en kommune, som NAV-ansatte må forholde seg til.

5. Redegjøre for brukerrettede arbeidsmetodikk i NAV.

6. Kjenne til ulike verktøy som brukes i et NAV-kontor

7. Benytte ny faglig kunnskap knyttet til NAV.

8. Utøve saksbehandling.

9. Utføre samtaler med fiktive brukere, også med tolk.

10. Utøve faglig skjønn.

11. Diskutere etiske og faglige utfordringer knyttet til arbeid i NAV

12. Planlegge og utføre oppdrag alene eller sammen med medstudenter.

13. Beherske muntlig og skriftlig framstilling etter gjeldende retningslinjer, jfr APA-manualen og utveksle faglige synspunkter.

Innhold

 1. Sentrale lover som sosialtjenesteloven i NAV, arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven, NAV-loven og forvaltningsloven med tilhørende forskrifter, rundskriv og retningslinjer. Kjenne til pasient- og brukerrettighetsloven og arbeidsmiljøloven.

2. NAVs bakgrunn, mål, organisering og utvikling. NAVs tjenester og virkemidler på folketrygdens område, i forhold til arbeidsmarkedstjenester og sosialtjenester.

3. Kulturelle perspektiver i arbeid med enkeltmennesker og grupper. Kulturagram, integrasjonsstrategier, migrasjonsfaser og livssynsmodeller, introduksjonslov og program. Antidiskriminerende arbeid og diskrimineringsloven.

4. Sentrale lover, tjenester og virkemidler i kommunens helse- og omsorgstjeneste, gjeldsrådgivning/-ordning og i spesialisthelsetjenesten. Brukerombud. Brukerorganisasjoner.

5. Kartlegging, vurdering av bistandsbehov, oppfølgingsvedtak, ressursprofil, arbeidsevnevurdering med egenvurdering, aktivitetsplan, innsatsområder

6. Sentrale elementer i utarbeidelse av mål i planarbeid og prosess og innhold i aktivitetsplan, individuell plan og kvalifiseringsprogram

7. Forskning, evalueringer, brukerundersøkelser knyttet til NAV

8. Saksbehandling ved utforming av møteinnkallinger/ referat, ulike vedtak m.m.

9. Løsningsskapende samtaler benyttet i ferdighetstrening med fiktive brukere med ulike problemer og ulik kulturell tilhørighet

10. Foreta faglige skjønnsvurderinger.

11. Brukerinnvolvering og anerkjennelse. Etiske og faglige utfordringer i møtet mellom NAV-veileder og bruker.

12. Planlegge og utføre oppdrag knyttet til seminarer og arbeidskrav.

13 Skriftlig formidlingsevne ved skriftlige arbeider og medstudentvurderinger. Muntlig formidlingsevne ved presentasjoner i studentgrupper. Utveksle faglige synspunkter i en debatt blant annet ved å ta en annens perspektiv.

 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er felles for studenter ved arbeids- og velferdsfag og studenter ved sosionomutdanningen. Undervisningen er organisert i forelesninger, studentaktive seminarer, studentstyrt veiledet basisgruppeundervisning og ferdighetstrening i grupper og selvstudier. Omfanget av ferdighetstrening vil bli nærmere beskrevet i undervisningsplanen.

Det gis fire timer obligatorisk basisgruppeveiledning  knyttet til emnets læringsutbytte. Første møte anvendes til evaluering av forrige års gruppearbeid og til planlegging. I andre og tredje møte presenterer studentene ny faglig kunnskap knyttet til emnets temaer og diskuterer dette med hverandre med veileder tilstede. Studentene planlegger selv hvordan de ønsker å benytte det fjerde møtet med veileder.

Praksis

Det er ingen praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gjennomført og godkjent skriftlig saksmappe knyttet til lov om sosiale tjenester i NAV. Medstudenter og emneansvarlig gir skriftlige tilbakemeldinger. Emneansvarlig har den endelige godkjenningen. Ved ikke godkjent kan mappa omarbeides en gang.
 • Gjennomført og godkjent ett seminar. Medstudentvurdering og lærervurdering i seminaret. Seminarleder har den endelige godkjenningen. Dersom studenten får ikke godkjent seminar gis studenten en ny mulighet gjennom et tilrettelagt oppdrag på et annet seminar i emnet.
 • Godkjent individuell skriftlig oppgave på inntil 2000 ord. Det gis tilbakemelding underveis av medstudenter. Oppgaven innleveres i Fronter. Den vurderes og kommenteres av basisgruppeveileder. Ikke godkjent oppgave kan omarbeides en gang.
 • Deltakelse i undervisning. Det er krav om 80% deltakelse i ordinær undervisning (forelesning, seminarer og basisgruppearbeid). Selvrapportering av tilstedeværelse i Fronter innen gitt frist. Ikke rapportert tilstedeværelse anses som fravær.
 • Gjennomført ferdighetstrening. Det er krav om 90% deltakelse i ferdighetstrening. Student som ikke har tilstrekkelig nærvær under ferdighetstreningen, må ta dette igjen. Det vil bli lagt til rette for én ny gjennomføring av treningen.

Godkjente arbeidskrav er gyldige i samme periode som emnet.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Ingen tillatte hjelpemidler. Emnet vurderes etter karakterskalaen A - F. Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Skriftlig sluttevaluering
- Evaluering underveis
- Resultatene behandles i studieretningsmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 08.06.2016

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2012). Rundskriv. Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV: Lovteksten til Sosialtjenesteloven i NAV og kommentarer, inneholder rundskrivet følgende: Forskrift til sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge.

 • Forskrift om internkontroll,
 • Forskrift om individuell plan i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Hele. URL: https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/hovednr.35-lov-om-sosiale-tjenester-i-nav (Lesedato: 25.04.2016). (92 s).

361.322 De
DeJong, P & I.K. Berg (2005). Løsningsskapende samtaler, Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 82-05-33932-5. (181 s) (Kap 1-3 var pensum i HSSOS 103 13 V 2016)
Kap 4-11:(92-273)

331.59 In
Frøyland, K. & Ø. Spjelkavik (red.). (2014). Inkluderingskompetanse. Ordinært arbeid som mål og middel. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-44963-3.
Del I: Introduksjon og overblikk, kap. 1-2 (17- 49) 
Del II: Perspektiver på metode, kap. 3-5, (52-106), kap. 7, (124-140)
Del III: Arbeidsgiverperspektiver, kap. 8-10 (142-205)
(149 s.)

361.65 Ar
Heum, I. (2010). Brukerrettet arbeidsmetodikk i NAV. I Hernes, Heum og Haavorsen (Red.). Arbeidsinkludering. Om det nye politikk- og praksisfeltet i velferds-Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk (63 s.)
Kap. 7: Brukerrettet arbeidsmetodikk i NAV. (194-229) 
Kap. 9: Sosialt arbeid i nye omgivelser. (257-283) 

353.5 He
Heum, H (2014): Skjønn – perspektiver på skjønnsutøvelse i NAV. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kap. 3–6: (53-144) (90 s.)

353.48 Br
Jenssen, A.G. og I. M Tronvoll (red) (2012); Brukermedvirkning. Likeverd og anerkjennelse. Oslo: Universitetsforlaget. (36 s.)
Del ll: Teoretiske refleksjoner, kap. 3 og 4: (42-67)
Del lV: Brukermedvirkning i sosialtjenesten og NAV, kap. 15 (168-179)

344.03 Kj
Kjellevold, Alice (2012): Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN9788245010282. (118 s.)
Hele boka.

344.03 Kj
Kjønstad, A. & A. Syse (2012). Velferdsrett II: Barnevern- og sosialrett. (4. utg ). Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-34911-7. (77 s)
Kap. 4 Taushetsplikt og opplysningsplikt (145-192)
Kap. 8.4: Sentrale menneskerettskonvensjoner (332-342)
Kap. 8.5: Diskrimineringsvernet i menneskerettskonvensjonene (343-348)
Kap 8.6: Diskrimineringsvernet i EU og EØS (348-350)
Kap 8.7: Norsk diskrimineringslovgivning (350-360).

361.3 Ko
Kokkin, Judy (2005): Profesjonelt sosialt arbeid. (2.utg) Oslo: Universitetsforlaget. ISBN82-15-00739-2 Kap. 7: Mekling og økonomisk rådgivning – roller i yrkesrollen, (225- 256)  (31 s.)

361.3 Sh
Shulman, L. (2003). Kunsten å hjelpe: bind 1: individer og familien. Oslo: Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-30258-7
Kap. 2-5: (77-320) (242 s.)

362.84 Sk
Skytte, M. (2008). Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid. (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk ISBN 978-82-05-38368-5. (Denne boka kommer sannsynligvis igjen i emne 203 11) (65 s.)
Kap. 2: Det kulturelle aspektet (62-95)
Kap. 3: Om identitetsaspektet (96-127)

362.84 Th
Thompson, Neil. (2012): Anti-Discriminatory Practice (5th ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-02-30-250130. (95 s.)
Chap 1: Equality, diversity and social justice (4-25)
Chap 2: The theory base (26-54)
Chap 3: Gender and sexism (55-76)
Chap 4: Ethnicity and racism (77-102)  

Lover
Lover som studentene skal redegjøre for:

 • Arbeidsmarkedsloven (2004) og sentrale forskrifter: Lov om arbeidsmarkedstjenester Diskrimineringsloven om etnisitet (2013). Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn
 • Folketrygdloven (1997). Lov om folketrygd.
 • Forvaltningsloven(1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
 • Sosialtjenesteloven i NAV (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • Introduksjonsloven (2003). Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (7 s)
 • NAV-loven (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lover studentene skal ha kjennskap til:

 • Arbeidsmiljøloven (2005). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
 • Gjeldsordningsloven (1992). Lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner.
 • Helse- og omsorgstjenesteloven (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Pasient- og brukerrettighetsloven (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Ca. 1238 sider (dvs. 82 s. pr. studiepoeng) + lovene

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 8. aug. 2020 02:43:28