Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for helse og velferd
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Hege Simensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSBVP10117 Barnevernpedagogen: faget, yrket og samfunnet (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelorstudium i barnevern.

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kandidaten skal være i stand til å

Kunnskaper

 • Beskrive barn og barndom i historisk perspektiv og samtidsperspektiv
 • Beskrive hva utviklingspsykologi er
 • Beskrive hva som ligger i begrepet omsorgssvikt
 • Beskrive barnevernets historiske utvikling i Norge
 • Beskrive begrepene barnets beste, omsorg, oppdragelse og behandling
 • Beskrive barnevernspedagogens samfunnsmandat
 • Beskrive barnevernets organisatoriske oppbygging
 • Gjøre rede for hovedtrekkene i velferdsstatens oppbygning og utvikling
 • Kjenne til aktuelle helseproblemer og sosiale problemer i Norge

Ferdigheter

 • Beskrive hovedelementene i den systematiske arbeidsmodellen
 • Arrangere en aktivitet for barn og unge
 • Anvende de viktigste formkrav for akademisk skriving av tekst og kildebruk
 • Anvende minst en normativ etikkteori til å vurdere på en systematisk måte hva som er en god handlemåte i yrkesrelevante situasjoner der rett svar ikke er opplagt
 • Anvende kommunikasjonsteori for å legge til rette for god dialog.

Generell kompetanse

 • Anvende grunnprinsipper i profesjonell kommunikasjon
 • Anvende viktige yrkesetiske prinsipper

Innhold

Det legges vekt på å gi studentene en presentasjon av barn i et historisk perspektiv. Videre gis en kort innføring i utviklingspsykologi. Barnevernets rolle i samfunnet og barnevernspedagogens lovfestede samfunnsmandat presenteres for å gi en bevissthet omkring yrkesrolle og funksjon. Studentene får en innføring i aktivitetsfaget gjennom et eget aktivitetsseminar med overnatting. I tillegg gis en innføring i hvordan arbeide systematisk når tiltak planlegges og iverksettes. Etisk refleksjon og kommunikasjonsferdigheter trenes på gjennom ulike opplegg. 

Det gis en innføring i velferdsstatens historiske utvikling og oppbygging, begrepet velferd, ulike velferdsarenaer, velferdsstatens normative fundament og historiske utvikling. I tillegg gis en innføring i forvaltningsstrukturer og oppgaver på kommunalt, fylkeskommunalt, helseforetaks- og statlig nivå og om statlige styringssignaler og reformer og folkehelseperspektivet. Det gis en innføring i definisjoner av sosiale problemer, helseproblemer, integrering og marginalisering.

Studentene får en innføring i vitenskapsteori og akademisk skriving i samarbeid med andre studieretninger.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, seminarer og veiledning. Veiledning foregår i basisgrupper der gruppene diskuterer ulike temaer basert på innlevert veiledningsgrunnlag.

Arbeidsomfang

Høgskolen legger til rette for teoriundervisning i gjennomsnitt 10-11 timer pr. uke. Studiet og undervisningen forutsetter at studentene er heltidsstudenter som arbeider i gjennomsnitt 40 timer pr. uke. Det individuelle studiearbeidet utgjør dermed i gjennomsnitt ca. 25-30 timer pr. uke ­fordelt på følgende aktiviteter: Arbeid med obligatoriske arbeidskrav både individuelt og i grupper, egenorganisert studiearbeid i grupper og selvstudier.

Det er 5 timer obligatorisk basisgruppeveiledning i emnet. Det er krav om 80 % deltagelse/tilstedeværelse i veiledning.

Praksis

Studentene starter emne HSBVP10414 Praksis 1 Mentorskap i flerkulturell kontekst parallelt med dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • To individiduelle skriftlige oppgaver: Innlevering av 2 individuelle oppgaver på 1000 ord innen gitt frist. Tilbakemelding på oppgave gis av basisgruppeveileder.
 • Gjennomføring av en planlagt aktivitet i gruppe og skriftlig oppgave: Det skal skrives en gruppeoppgave på maks 2000 ord som redegjør for aktiviteten på aktivitetsseminaret. Det gis tilbakemelding på arbeidskravet i seminar.
 • Deltakelse i obligatorisk undervisning: Det er krav om 80 % deltakelse/tilstedeværelse i forelesninger og seminarer. Det er krav om 80% tilstedeværelse i basisgruppeveiledning. Det er krav om 90% deltakelse/tilstedeværelse i ferdighetstrening. Selvrapportering av fravær på læringsplattformen.

Eksamen

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Skriftlig sluttevaluering
 • Resultatene behandles i programmøte og i kullets time.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 10.06.19

Oppføringer merket med @ er gratis nettressurser eller tilgjengelige via Høgskolens abonnementer på e-tidsskrifter.

Befring, E., Frønes, I. og Sørlie, M. (2010). Sårbare unge: nye perspektiver og tilnærminger. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-39693-7. Kap. 1 og 2. (31 s.)

Bunkholdt, V. og Kvaran, I. (2015). Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-47717-9. Kap. 1,2,3,4 og 6. (99 s.)

Eide, T. og Eide, H. (2017). Kommunikasjon i relasjoner. Personorientering, samhandling, etikk (3. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-50056-3. Kap. 1,4,5,6,7,11 og 13. (175 s.)

Follesø, R., Halås, C.T., Anvik, C.H. (Red.). (2016). Sett, hørt og forstått? Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02624-4. (150 s.)

Kingdon, G.G. & Knight, J. (2006). Subjective well-being poverty vs. Income poverty and capabilities poverty? The Journal of Development Studies 42:7. 1199-1224. DOI: 10.1080/00220380600884167. (25 s.). To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00220380600884167 @

Grønvold, E. og Storø, J. (2010). Miljøarbeid i barnevernet:Systematikk & refleksjon. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01722-8. (133 s.)

Gulbrandsen, L.M. (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling. (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1. (40 s.)

Halvorsen, K., Stjernø S., Øverbye, E. (2016): Innføring i helse- og sosialpolitikk (6.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02683-1. Kap 1, 2,3 og 5. (95 s.)

Huyer-May, B., Schmiedeberg, C. & Schumann, N. (2018) Neighborhood Effects on Children's Subjective Deprivation:Are Poor Children's Perceptions of the Economic Situation in their Home Influenced by their Neighborhood? Child Indicators Research 11/1. 291-305. DOI 10.1007/s12187-017-9445-z. (15 s.). To link to this article: https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9445-z @

Kvaran, I. & Holm, J. (2012). Barnevernsfaglig miljøterapi. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-76-34972-6. Kap. 6,7 og 8. (47 s.)

Lillemyr, O.F. (2014). Barns lek og læring i barnehagen – grunnlaget for danning. Første Steg 4/14. 26-28. (3 s.). Hentet fra https://www.utdanningsnytt.no/globalassets/filer/pdf-av-forste-steg/2014/forste-steg-4-2014.pdf @

Nordby, H. (2013). Etikk i barnevern. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-42397. (292 s.)

Martens, C.T. (2012). Subjektiv fattigdom i et velferdssamfunn. Barn og foreldres opplevelse av økonomisk knapphet 2000-2009. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA Notat 3/12) Hentet fra http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Notat/2012/Subjektiv-fattigdom-i-et-velferdssamfunn @ (87 s.)

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere (2011) Fellesorganisasjonen (FO). Hentet fra http://www.fo.nohttps://www.fo.no/getfile.php/1311735-1548957631/Dokumenter/Din%20profesjon/Brosjyrer/Yrkesetisk%20grunnlagsdokument.pdf @ (13 s.)

Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn: metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner (3.utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-76-34583-4. (240 s.)

Kompendium knyttet til tema Aktivitetsfag som kan kjøpes ved studiestart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 23:18:52