Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Lin Eik Ulvøy
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HOVPAM20220 Akuttmedisin A (inkludert observasjonspraksis) (Høst 2021–Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudium i paramedisin.

Absolutte forkunnskaper

Bestått alle emner i 1. studieår:

 • HOVPAM10120 Fag, profesjon og sykdomslære

 • HOVPAM10220 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi

 • HOVPAM10320 Farmakologi, legmiddelhåndtering og -regning

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om organisering av spesialist- og kommunehelsetjenesten for å velge riktig behandlingsnivå i ulike kliniske situasjoner

 • har bred kunnskap om førstehjelpers rolle ved akutt skade og sykdom

 • har bred kunnskap om hvordan aldring kan påvirke utvikling og behandling av akuttmedisinske tilstander

 • har kunnskap om akuttkjeden og betydningen av samhandling mellom leddene i akuttkjeden

 • har kunnskap om infeksjonsforbyggende tiltak i prehospitale tjenester

 • har kunnskap om grunnleggende modeller for beslutningstaking og hvordan disse kan brukes i medisinsk arbeid

 • har kunnskap om digitale løsninger for kartleggings- og beslutningsstøtte i helsetjenesten, herunder telemedisinske løsninger


Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap om hygieniske prinsipper og smitte for å gi forsvarlig helsehjelp

 • kan beherske avansert hjerte- og lungeredning (voksen)

 • kan beherske basal luftveishåndtering og kunne assistere på avansert luftveishåndtering

 • kan beherske å systematisk undersøke og behandle akutt syke pasienter og gi anbefaling om riktig omsorgsnivå for videre behandling har kunnskap om digitale løsninger for kartleggings- og vurderingsstøtte i helsetjenesten, herunder telemedisinske løsninger

 • kan beherske relevant diagnostisk og medisinsk-teknisk utstyr inkludert telemedisin

 • kan beherske forsvarlig legemiddelhåndtering

 

Generell kompetanse

Studenten

 • *Kjenner til digital kompetanse og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

 • *Kjenner til nytekning og innovasjonsprosesser og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser

Læringsutbyttebeskrivelser som er merket * er hentet fra forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger.

Innhold

Emnet omhandler undersøkelsesmetodikk, anamnese og dokumentasjon knyttet til akuttmedisinske tilstander. Emnet gir innføring i tentativ diagnostikk og akuttmedisinsk intervensjon.

 

Aktuelle tema:

 • Kliniske undersøkelser, tentativ diagnostikk og intervensjon

 • Vanlige akutte sykdomsforløp

 • Hjerte- lungeredning (AHLR)

 • Luftveishåndtering

 • Sirkulatorisk sjokk

 • EKG

 • Kapnografi

 • Arbeidsmetoder, tiltak og medisinteknisk utstyr

 • Bruk av legemidler

 • Medikamentregning

 • Beslutningstaking, behandling- og transportstrategier, digitale løsninger for kartlegging og beslutningsstøtte

 • Aktuelle lover

 • Aldringsprosessen

 • Journaldokumentasjon

 • Hygiene og smittevern

 • Stress og krisereaksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Studiet bachelor i paramedisin er samlingsbasert, med læringsaktiviteter på nettbasert læringsplattform mellom samlingene. Undervisningen veksler mellom forelesninger, simulering- og ferdighetstrening, studiegrupper, seminar, selvstudier og hospiteringspraksis.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats på gjennomsnittlig 30 timer per uke. 15 studiepoeng tilsvarer en studieinnsats på ca. 400-450 timer.

Praksis

Én ukes hospiteringspraksis i ambulansetjenesten.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Delta i obligatoriske aktiviteter på digital læringsplattform mellom samlingene. Godkjent/ikke godkjent

 • Minimum 90% deltagelse i hospiteringspraksis. Godkjent/ikke godkjent

 • Minimum 90% deltagelse i simulerings- og ferdighetstrening. Godkjent/ikke godkjent

 • Medikamentregning. Godkjent/ikke godkjent

 • Gjennomført AHLR-kurs. Godkjent/ikke godkjent

Medikamentregning: Individuell nettbasert prøve. Krav om 100% riktig besvarelse. Studenten får inntil tre (3) forsøk.

Arbeidskrav beskrives nærmere i emnets undervisningsplan. Arbeidskravene må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 11.06.2021. Med forbehold om endringer.

Akuttportalen.no AMLS – eLæring (125 s.)

Bastholm, T., Dalgaard, K., Lübcke, K., Nørtved, J & Petersen, A. (Red.) (2016) Den præhospitale patient (1.utg.) København: Munksgaard. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 (340 s.)

Hansen, E.H & Hunskår, S. (Red.) (2018) Legevaktarbeid (2. utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.7, 5.3, 6.4, 6.5 (137 s.)

Olsen, L. A. (2014). Praktisk medikamentregning. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202441616. Kap. 1-3 s. 19-164. (144 s.)

Petersen, D. B., Callesen, T., Thomsen, P. T. & Mogensen, C. B. (2019) Den akutte patient (4. utg.) København: Munksgaard. Kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33 (353 s.)

Nordeng, H. E. & Spigset, O. (Red.) (2013) Legemidler og bruken av dem. Oslo. Gyldendal akademisk. Kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 19 (s. 252-258), 26, 27 (163 s.)

Norsk Resuscitasjonsråd - AHLR e-bok (nrr.org)

e-læring AMLS

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 08:16:39