Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad og praksisfelt
Emneansvarlig:
Eva Bjørg Antonsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HOVSPL40420 Psykisk helsearbeid - praksisstudier (Høst 2021–Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i sykepleie.

Absolutte forkunnskaper

 • Bestått alle emner 1. studieår.

 • Godkjent arbeidskrav i emnet HOVSPL20110 Sykepleie, helse og sykdom II.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (starter sen høst) for kull 2020 B. (kode HOVSPL40420)

4. semester (tidlig vår) for kull 2020 A. (kode HOVSPL40620)

5. semester (tidlig høst) for kull 2020 C. (kode HOVSPL40620)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende faglig kunnskap om helse og sykdom for å systematisk observere, vurdere, beslutte, iverksette og dokumentere hensiktsmessige sykepleietiltak, samt evaluere effekten av disse og justere ved behov

 • kan beherske faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektoriell samhandling for å sikre et koordinert, helhetlig og sammenhengende behandlingsforløp

 • kan anvende kunnskap om kulturkompetanse og kulturforståelse i vurdering, planlegging, gjennomføring og evaluering av sykepleie

 • kan anvende kunnskap om helsefremmende, forbyggende og arbeidsinkluderende tiltak

 • kan anvende kunnskap for å iverksette tiltak som fremmer god psykisk helse

 • kan vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte, og iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser

 • kan reflektere over og håndtere etiske problemstillinger, samt justere egen praksis i sin tjenesteutøvelse

 • kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosesser i veiledning og undervisning av pasienter og pårørende, studenter og relevant personell

 • kan anvende relasjons-, kommunikasjons- og veiledningskompetanse i møte med brukere, pasienter og pårørende

 • kan anvende kunnskap om utredning, behandling og oppfølging for å understøtte pasientens beslutningsgrunnlag

 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse

 • kan beherske kartleggings-, vurderings-, dokumentasjons- og kommunikasjonsverktøy i sykepleieutøvelsen

 • kan identifisere og vurdere risikofaktorer knyttet til individ, system og miljø, samt dokumentere og systematisk følge opp dette, deriblant iverksette relevante tiltak

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder legemiddelregning, og kvalitetssikre den enkelte pasients legemiddelbruk

 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet

 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med pasienter, pårørende og andre tjenesteutøvere, og kan forebygge og løse konflikter

 • kan formidle synspunkter og dele erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • har innsikt i kvaliteten på sykepleie og de tjenestene brukerne mottar, og kan justere egen profesjonsutøvelse

 • har innsikt i kvalitetsindikatorer og standard terminologi i dokumentasjon av sykepleie

Innhold

Helse, sykdom og sykepleie

 • Å møte mennesker med ulike psykiske lidelser og utfordringer, bl.a. rusavhengighet og selvskading, ved hjelp av:

- Egostyrkende tilnærming

- Miljøarbeid og miljøterapi

- Boveiledning

- Arbeidstrening

- Kognitiv tilnærming

- Selvmordsforebyggende arbeid

- Terapeutisk konflikthåndtering. Konfliktdempende kommunikasjon og stressmestring

- Førstehjelp og HHLR

HHLR-kurs gjennomføres for studenter i 5. semester (3. studieår)

 

Sykepleieprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling

 • Være oppmerksom på egne reaksjoner i møte med mennesker med ulike psykiske lidelser og utfordringer

 • Målrettet kommunikasjon og relasjonsarbeid basert på medbestemmelse, respekt og integritet

 • Etiske utfordringer i praksis

 

Vitenskapsteori og forskningsmetode

 • Handle kunnskapsbasert

 • Integrere praksis og teori

 

Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet

 • Ivareta gjeldende juridiske regler ved praksisstedet, herunder bruk av tvang og pasientsikkerhet

 • Dokumentere planlagt og utført sykepleie i pasientjournalen

 • Identifisere ulike perspektiver på psykisk helse/psykisk lidelse og konsekvenser for tjenestetilbudet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, litteraturstudier, skriftlige arbeider, refleksjon, casestudier, ferdighetstrening og utøvelse, simulering og selvstudier, samt bruk av ikt.

Arbeidsomfang

Det forventes at en heltidsstudent har en studieinnsats på gjennomsnittlig 40 timer per uke. 15 studiepoeng tilsvarer en studieinnsats på ca. 400 timer.

Praksis

400 timer praksisstudier.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk studiedeltakelse. Se generell del av studieplanen.

Arbeidskrav må være godkjent for å få emnet vurdert til bestått.

Eksamen

Vurdering i praksisstudier

Praksisstudier, inkludert skriftlige arbeider, vurderes til bestått/ikke bestått.

Kriterier for vurdering i praksisstudier oppgis i eget vurderingsdokument.

Tvil om beståtte / ikke beståtte praksisstudier, se rutiner i generell del av studieplanen.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved vurdering til ikke bestått, må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering ved referansegruppe

 • Sluttevaluering

Resultatene behandles i programutvalg.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 02.06.2021

Helse, sykdom og sykepleie:

Selvvalgt pensum, relatert til pasient-/brukergruppe ved praksissted og relevant for sykepleie, ca 80 sider

Andvig E. & Gonzalez, M.T. (2020) Psykisk helsearbeid i hjem og bolig. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 49, s. 459-468 (9 s)

Bank, R-M., Karlsson, B.E. & Borg, M. (2020) Recovery. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 46, s. 438-447 (9s)

Bull, H. & Lystad, J.U. (2020) Arbeid for personer med psykisk lidelse. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 50, s. 468-476 (8s)

Dahl, A.A. (2020). Psykiske lidelser – teoretiske forståelsesmodeller. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 2, s. 14-25 (11s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 24 Aktivitet og rekreasjon, s. 242-253 (11s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 23 Ensomhet og sosial isolasjon, s. 234-242 (8s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 27 Personlig hygiene ved psykiske lidelser, s. 268-275 (7s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 37 Miljøterapi og tilretteleggelse av terapeutisk miljø, s. 361-376 (15s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 6 Sykepleiefaglige perspektiver ved psykiske lidelser, s. 44-57 (13s)

Gonzales, M.T. & Marriott, S.C. (2020). Kliniske vurderinger – sykepleieprosessens problemløsende del. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 8, s. 68-84 (16s)

Hammer, J., Gonzales M.T. & Veland, M. (2020). Suicidal atferd – forståelse og terapeutisk tilnærming. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 32, s. 304-322 (18s)

Holte, A. (2020). Psykiske lidelser i et samfunnsperspektiv. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 5, s. 35-43 (8s)

Hummelvoll, J K. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: psykiatrisk sykepleie og psykisk helse. (7. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 10 Aggresjon, s. 251-277 (26s)

Kennair, L.E.O. (2020). Det biopsykososiale perspektivet i forståelse av psykiske lidelser. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 3, s. 25-29 (4s)

Kjølseth, I. (2015). Eldre med selvmordsrisiko: Behandling og oppfølging. Suicidologi, 11(3), Suicidologi, 04/22/2015, Vol.11(3). (4s)

Linde, S., & Nordlund, I. (2006). Innføring i profesjonelt miljøarbeid: Systematikk, kvalitet og dokumentasjon (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. s. 20-26 (6s)

Losvik, O.K. & Gammon, D. (2020). Digitale verktøy for bedre psykisk helse. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 45, s. 430-437 (7s)

Martinsen, E.W. & Gonzales, M.T. (2020) Kognitiv atferdsterapi. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 38, s. 376-383 (7s)

Martinsen, E.W. (2020) Fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 25, s. 253-258 (5s)

Mjøsund, N.H. (2020). Psykisk helse – et salutogent perspektiv. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 4, s. 29-35 (6s)

NRR (2016). HHLR. Norsk grunnkurs i HLR for helsepersonell. Stavanger: Laerdal Medical

Rolland, E.G. & Gonzales, M.T. (2020). Legemiddelhåndtering ved bruk av psykofarmaka. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 42, s. 406-413 (7s)

Rovik, A. M. (2011). Selvskading og miljøterapi - Selvskadende pasienters erfaringer med å være innlagt i psykiatriske avdelinger. Nordisk sykeplejeforskning, 1(4), 299- 312. Hentet fra https://www.idunn.no/nsf/2011/04/art06 (12s)

Skatvedt, A (2013). Småprat som terapeutisk verktøy. I R. Norvoll, R. (Red.). Samfunn og psykisk helse: Samfunnsvitenskapelige perspektiver. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 4, s. 98-117.(19s)

Strand, L. (1990). Fra kaos mot samling, mestring og helhet: Psykiatrisk sykepleie til psykotiske pasienter. Oslo: Gyldendal. (143s)

Stupar, D. (2020) Ernæring og psykisk helse. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 26, s. 258-268 (10s)

Tofthagen, R & Gozales M.T. (2020). Å skade seg selv – forståelse og tilnærming. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 33, s. 322-331 (9s)

Tveito, M. (2020) Psykiske lidelser hos eldre. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 22, s. 222-233 (11s)

Tviberg, K., Elgås, T. & Malt, E.A. (2020). Psykisk lidelse hos personer med utviklingshemming. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 20, s. 200-213 (13s)

Urnes, Ø. (2020). Mentalisering og mentaliseringsbasert behandling. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 39, s. 283-390 (7s)

Varvin, S. (2020). Flyktning og psykisk helse. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 34, s. 331-341 (10 s)

Vråle, G. B. & Mjøsund, N. H. (2005). Terapeutisk fotfølging. Sykepleien, 93(5), 68-70 doi: 10.4220/sykepleiens.2005.0010. (3s)

Walby, F.A. & Myhre, M.Ø. (2020). Selvmord, villet egenskade og selvmordstanker. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 8, s. 68-84 (16s)

Øvernes, L.A. (2020). Medikamentfri behandling for psykose. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 43, s. 413-419 (6s)

 

Sykepleieprofesjonen, etikk, kommunikasjon og samhandling:

Bank, R-M., Sælør, K.T. & Ness, O. (2020). Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 47, s. 447-453 (6s)

Fjær, K.K. & Kletthagen, H.S. (2020). Samarbeid med pårørende. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 48, s. 453-459 (6s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 7 Relasjonsarbeid – sykepleieprosessens mellommenneskelige del, s. 57-68 (11s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 35 Samtalen som metode, s. 342-352 (10s)

Gonzalez, M.T. (2020) (red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 36 Gruppe som metode, s. 352-361 (9s)

Hem, M.H. & Gonzales, M.T. (2020). Etiske utfordringer i arbeid med mennesker med psykiske lidelser. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 9, s. 84-97 (13s)

Hummelvoll, J. K. (2012). Helt - ikke stykkevis og delt: Samtalen og relasjon. (7. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 16 (22 s.)

Tilden, T. & Barstad, B. (2020). Familieterapi. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 40, s. 390-399 (9s)

Torbjørnsen, A.B.E., Strømstad, J.V., Aasland, A.M.K. & Rørtveit, K. (2014). Relasjonens betydning i psykisk helsearbeid - en kvalitativ studie. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 11(4) 328-338. Hentet fra https://www.idunn.no/tph/2014/04/relasjonens_betydning_i_psykisk_helsearbeid_-enkvalitativ (10s)

 

Vitenskapsteori og forskningsmetode:

Karlsson, B., Borg, M., & Emaus, H. (2012). Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre – En oppfølgingsstudie. Nordisk Sygeplejeforskning, (04), 283-296. (13s)

 

Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet:

Kjønstad, A. (2007). Helserett: Pasienters og helsearbeideres rettsstilling. Oslo: Gyldendal Akademisk. Del VI. Kap.6,7 (9s)

Molven, O. (2019). Helse og jus. (9. utg.). Oslo: Gyldendal Juridisk. Kap.10 (12 s.)

Lov om gjennomføring og etablering av psykisk helsevern:

 • Alminnelige bestemmelser (kap. 1)

 • Frivillig psykisk helsevern. Psykisk helsevern for barn og unge (kap. 2)

 • Tvungent psykisk helsevern (kap. 3)

 • Gjennomføring av psykisk helsevern (kap. 4)

Ramsdal, H. (2020). Tjenesteperspektiver på psykisk helsearbeid. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 51, s. 476-485 (9s)

Rosenqvist, R. (2020). Pasienter dømt til tvungent psykisk helsevern. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 53, s. 497-505 (7s)

Stensrud, B. (2020). Kliniske situasjoner som kan innebære bruk av tvang.. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 44, s. 419-430 (11s)

Syse, A. (2020). Kort om psykisk helsevernloven. I M.T Gonzalez (Red.). Psykiske lidelser - forståelser og terapeutisk tilnærming. Sykepleiefaglige, flerfaglige og tverrfaglige perspektiver. Gyldendal akademisk. Kap. 52, s. 486-497 (11s)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. mai 2022 15:16:46