Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Jörg W. Kirchhoff
 • Vigdis Abrahamsen Grøndahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSMSP41517 Masteroppgave (Høst 2021–Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før innlevert masteroppgave blir vurdert:

 • HSMSP40117 Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 1 (15 stp.)
 • HSMSP40217 Vitenskapsteori og forskningsmetode (15 stp.)
 • HSMSP40317 Kommunikasjon og helsepedagogikk (15 stp.)
 • HSMSP40417 Avansert vurderingskompetanse i sykepleie (15 stp.)
 • HSMSP40517 Avansert sykepleie ved kronisk sykdom 2 (15 stp.)
 • Valgbart emne: -HSMSP40617 Avansert geriatrisk sykepleie (15 stp.), eller -HSSHV40217 Samordning 2 - organisasjon og ledelse (15 stp.)

Undervisningssemester

Deltid: 7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Kandidaten

 • har spesialisert kunnskap og innsikt i et avgrenset område av betydning for sykepleietil pasienter med kronisk sykdom
 • har spesiell innsikt i relevant vitenskapelig litteratur innen spesialisert fokusområde
 • har inngående kunnskap om egnede vitenskapelige og metodologiske tilnærminger for gjennomføring av et selvstendig vitenskapelig arbeid
 • har kunnskap om søknadsprosess til nødvendige forskningsregulatoriske organer(REK/NSD)
 • har inngående kunnskap om aktuelle analytiske tilnærminger til forskningsdata

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid relevant for sykepleie til pasientermed kronisk sykdom
 • kritisk drøfte egne metodologiske valg og resultater i lys av relevant vitenskapeliglitteratur
 • analysere forskningsdata selvstendig
 • videreutvikle kunnskapsgrunnlaget knyttet til pasienter med kronisk sykdom

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utføre et selvstendig vitenskapelig arbeid i tråd med forskningsetiskeretningslinjer
 • kan delta i den faglige og samfunnspolitiske diskursen om sykepleie til pasienter med kronisk sykdom
 • har utviklet en faglig integritet

Innhold

 • Design for mastergradsoppgaven
 • Fra tema til problemstilling
 • Problemstilling og valg av design
 • Innsamling og analyse av kvalitative / kvantitative data
 • Mastergradsoppgaven

Mastergradsoppgaven er studentens bidrag til å styrke kunnskapsgrunnlaget for sykepleie til pasienter med kroniske sykdommer og skal av den grunn ta utgangspunkt i tema som er relevant for denne pasientgruppen.

Mastergradsoppgaven kan utarbeides enten som en monografi eller som et artikkelmanus.

MonografiEn avhandling som analyserer og drøfter et spesielt, avgrenset vitenskapelig tema, og som utarbeides i samsvar med retningslinjene for skriftlige arbeider ved Høgskolen i Østfold.

Artikkelmanus med kappeIndividuelle oppgaver i artikkelform skal bestå av ett artikkelmanus beregnet på fagfellevurderte tidsskrifter (nivå 1 eller 2). Kandidaten velger et relevant tidsskrift og følger forfatterveiledningen i dette ved utforming av artikler.

Artikkelmanus kan være en vitenskapelig oversiktsartikkel, eller besvare problemstillingen ved hjelp av empiriske data.

Innlevering av mastergradsoppgaven i form av artikkelmanus har ikke som forutsetning at manus er innsendt eller akseptert for publisering.

Kappe inneholder mer detaljert informasjon knyttet til valgt tematisk område, samt betraktninger knyttet til valg av problemstilling, design, analyse, resultater og fortolkning.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen knyttet til tema design inneholder enkelte ressursforelesninger, selvstudier, arbeid i grupper og ferdighetstrening knyttet til innsamling og bearbeiding av enten kvalitative eller kvantitative data.

Veiledning er hovedkomponenten under arbeidet med mastergradsoppgaven og av den grunn obligatorisk. Studenten får tilbud om 20 timer veiledning. Under veiledningen skal studenten presentere og diskutere de ulike valgene under forskningsprosessen, slik at studenten får den nødvendige kvalitetssikringen ved innsamlingen og analysen av datamaterialet, samt at forskningsprosessen foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer.

I tillegg får studenten under veiledningen anledning til å presentere og diskutere arbeidet med selve oppgaven.

Under arbeidet med mastergradsoppgaven opprettes det et veilederforum for studenter og deres veiledere i høgskolens elektroniske læringsplattform, der studentene kan diskutere og utveksle informasjon mellom veiledningsmøtene.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 800 timers studieinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, veiledning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ikke praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i obligatorisk veiledning, min. 50 % av veiledningstilbud på 12 timer á 45min. Min. 4 veiledningstimer må gjennomføres i første semester av emnet.
 • Utarbeiding av prosjektskisse for mastergradsoppgave, maks. 1500 ord.
 • Innlevering av oversikt over selvvalgt litteratur, ca. 1500 sider.

Arbeidskrav må godkjennes før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

Mastergradsoppgave, individuell eller i gruppe på maks 2 studenter (monografi eller artikkelmanus) og individuell muntlig eksamen.

Monografien kan ha et omfang på maks. 12 000 ord. Artikkelmanus skal være i samsvar med forfatterveiledning i det valgte tidsskrift.

Muntlig eksamen (individuell) varer ca. 30 minutter og vil bestå av en muntlig presentasjon av mastergradsoppgaven (ca. 10 minutter). Det vil deretter være faglige samtaler med utgangspunkt i forventet læringsutbytte og selvvalgt litteratur. Ingen hjelpemidler er tillatt ut over mastergradsoppgaven.

Mastergradsoppgaven vurderes etter karakterskalaen A-F. Skriftlig eksamenskomponent må være bestått før kandidaten kan framstille seg til muntlig eksamenskomponent.

Muntlig eksamen kan justere skriftlig karakter med inntil to karakterer opp eller ned. Dersom to studenter skriver mastergradsoppgave sammen, kan det gis individuelle karakterer.

Sensorordning

Skriftlig hjemmeoppgave og muntlig eksamen vil bli vurdert av én intern og én ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved klage på sensur skal det skriftlige arbeidet vurderes på nytt. Ved eventuell endring av karakter, skal det arrangeres ny muntlig eksamen.

Ved ikke bestått vurderingsresultat kan oppgaven omarbeides én gang.

Ved ønske om forbedring av «Bestått» resultat på mastergradsoppgave kan ikke oppgaven omarbeides, men må normalt skrives på nytt med ny problemstilling. Studenten har i dette tilfelle ikke krav på ny faglig veiledning (gjeldende forskrift om eksamen og studierett ved HiØ).

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

Muntlig evaluering underveis og ved slutten av emnet.

Litteratur

Avhandlingen stiller store krav til selvstendighet. Studenten må selv velge et pensum på 1000 sider med relevans for avhandlingen. I tillegg skal det velges et metodepensum på 500 sider. Den samlede litteraturlisten på 1500 sider skal godkjennes av veileder.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. mai 2022 16:16:46