Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Vigdis Abrahamsen Grøndahl
 • Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HOVMFEL40721 Masteroppgave i klinisk sykepleie (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i klinisk sykepleie – alle studieretninger.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet HOVMFEL40521 Vitenskapsteori, forskningsetikk og metode (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om prinsipper for kunnskapsbasert praksis, inklusive metoder for systematisk innhenting, vurdering, implementering av ny kunnskap og endringsprosesser

 • har spesialisert innsikt i et valgt fordypningsområde innenfor avansert klinisk sykepleie

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere kliniske, faglige og etiske problemstillinger innenfor eget fagområde

 • kan analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger, og gjennomføre et avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med forskningsetiske retningslinjer under veiledning

 • kan gjennomføre utviklings- og forbedringsarbeid med utgangspunkt i relevant fag- og forskningskunnskap, brukerkunnskap og erfaringskunnskap

 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset helsetjenesterelatert forsknings- eller utviklingsarbeid i tråd med gjeldende forskningsetiske prinsipper under veiledning

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og delta i relevant innovasjons- og forskningsarbeid for å forbedre helse- og omsorgstjenestetilbudet generelt og sykepleietilbudet spesielt, i spesialist- og/eller kommunehelsetjenesten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å implementere kunnskapsbasert praksis

 • kan initiere og delta aktivt i forsknings-, pasientsikkerhets- og utviklingsarbeid og medvirke til innovative metoder og løsninger på relevante problemstillinger for akutt, kritisk, kronisk syke og/eller skadde pasienter

Innhold

 • Design for mastergradsoppgaven

 • Problemstilling/tema og valg av design

 • Innsamling og analyse av kvalitative / kvantitative data

 • Mastergradsoppgaven

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen knyttet til tema design inneholder enkelte ressursforelesninger, selvstudier, arbeid i grupper og ferdighetstrening knyttet til innsamling og bearbeiding av enten kvalitative eller kvantitative data.

Veiledning er hovedkomponenten under arbeidet med mastergradsoppgaven og av den grunn obligatorisk. Studenten får tilbud om 20 timer veiledning. Under veiledningen skal studenten presentere og diskutere de ulike valgene under forskningsprosessen, slik at studenten får den nødvendige kvalitetssikringen ved innsamlingen og analysen av datamaterialet, samt at forskningsprosessen foregår innenfor forskningsetiske retningslinjer.

I tillegg får studenten under veiledningen anledning til å presentere og diskutere arbeidet med selve oppgaven i seminar.

Høgskolens elektroniske læringsplattform benyttes for diskusjon og utveksling av informasjon mellom seminar og veiledningsmøter.

Arbeidsomfang

850 timers arbeidsinnsats.

Praksis

Ingen praksisstudier i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltagelse og presentasjon på minimum to masterseminar.

 • Innlevering av oversikt over selvvalgt litteratur, ca. 1500 sider.

 • Deltakelse i 10 timer veiledning. 4 veiledningstimer må gjennomføres i første semester av emnet.

 • Bestått alle tidligere emner i studieprogrammet

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig masteroppgave

 • Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på maksimalt 2 studenter.

 • Ved gruppeinnlevering må hver enkelt students bidrag i masteroppgaven synliggjøres i et følgedokument. Studenter som senere ønsker å søke opptak til ph.d.-studium anbefales å skrive individuell masteroppgave.

 • Masteroppgaven kan skrives som monografi eller artikkelmanus. Monografier skal ha et omfang på 12 000 ord (+/- 10 %). Velges artikkelmanus, skal kappen ha et omfang på 5000 ord (+/- 10 %).

 • Karakterregel A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått resultat kan kandidaten levere omarbeidet versjon av oppgaven til sensur en gang.

Ved ønske om forbedring av bestått resultat, kan ikke oppgaven omarbeides, men må skrives på nytt med med ny problemstilling.

Se forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold 

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Underveisevaluering ved referansegruppe

Resultatene behandles i programutvalg.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 01.09.2020

Selvvalgt litteratur relatert til tematikk for masteroppgaven minimum 1500 sider. Litteraturlisten skal godkjennes av veileder før innlevering av masteroppgaven.

Anbefalt litteratur:

Aveyard, H. (2019). Doing a literature review in health and social care. McGraw-Hill/Open University Press.

De nasjonale forskningsetiske komiteene. Regional forskningsetisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. https://www.etikkom.no/FBIB/Praktisk/Forskningsetiske-enheter/Regionale-komiteer-for-medisinsk-og-helsefaglig-forskningsetikk/.

Everett, E. L. & Furseth. I. (2014). Masteroppgaven. ( 2. oppl.). Fagbokforlaget.

Fekjær, S. B. (2016). Statistikk i praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.

Pallant, J. (2016). SPSS survival manual. (6th ed.). Open University Press.

Polit, D.F. & Beck, C.H. (2016). Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice. (10th ed.). Wolters Kluwer/Lippincott, Williams & Wilkins.

Reinecker L. & Stray Jørgensen, P. (2013). Den gode oppgaven. Bergen: Fagbokforlaget.

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2022 10:17:10