Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Guro Øyen Huby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPSA41212 Yrkesrettet fordypning i psykososialt arbeid- psykisk helse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Masterstudium i psykososialt arbeid innen helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Absolutte forkunnskaper

For å kunne avlegge eksamen i emnet, må følgende emne være bestått:

 • HSPSA40114/HSPSA40117 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • kan analysere og drøfte ulike metodiske strategier innen psykisk helsearbeid

 • har avansert kunnskap om ulike arbeidsformer innen psykisk helsearbeid

 • kan analysere grunnleggende vilkår og tiltak for å fremme og videreutvikle evnen til å mestre livskriser og psykososiale belastninger

Ferdigheter

 • kan videreutvikle egen handlingskompetanse basert på teori og bearbeidet erfaring innen psykisk helsearbeid

 • kan anvende faglige og relasjonelle ferdigheter målrettet i yrkesutovelsen og tilpasset tjenestemottakerens behov og ønsker

 • kan integrere tjenestemottakerens egen forståelse av virkeligheten i faglig virksomhet

Generell kompetanse

 • kan videreutvikle evnen til å forholde seg kritisk reflekterende til egen yrkesutøvelse

 • kan analysere relevante fag-, yrkes-, og forskningsetiske problemstillinger innen psykososialt arbeid med personer med psykiske lidelser

 • har inngående kunnskap om tjenestetilbudets oppbygning lokalt, og oversikt over lokale og regionale tiltak som har til hensikt å bedre den psykiske helsen

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om faglige utfordringer innen psykososialt arbeid med psykisk helse.

Emnet er et individuelt fordypningsemne hvor det avsluttende eksamensarbeidet enten kan utgjøre en avsluttet enhet eller fungere som et forprosjekt til masteroppgave.

Hovedtemaer for emnet er:

 • ulike arbeidssteder- og måter rettet mot personer med psykiske problemer

 • å samtale og arbeide med risikoutsatte personer

 • om kriser, mekling og konflikthåndtering innen psykisk helsearbeid

 • utvikling av en reflekterende rolleforståelse i møte med personer med psykiske problemer

 • arbeid med mestring og myndiggjøring i nærmiljø og lokalsamfunn

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen går over til sammen 10 dager og er organisert i samlinger. Observasjonspraksis kommer i tillegg, se pkt Praksis. 

Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper. 

Det benyttes studentaktive metoder i studiet (nettstøttet undervisning via læringsplattform).

Arbeidsomfang

Det er beregnet 20 timer studieinnsats per uke.

Praksis

Studentene skal delta i en praksisperiode over fire uker med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori. Eget arbeidssted kan benyttes som praksissted, dersom det er faglig relevant. Praksisstedet må forhåndsgodkjennes av høgskolen. I praksisstudiene velger studenten sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Godkjent refleksjonsnotat på 1 500 ord (+/- 10 %) over valgt tema i praksisstudier.

Arbeidskravet må leveres innen fastsatt frist og være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Det gis tilbakemelding på innlevert arbeidskrav. Ikke godkjente arbeidskrav kan omarbeides inntil to ganger. Situasjonen som beskrives i arbeidskravet kan danne utgangspunkt for eksamensbesvarelsen i emnet.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave/semesteroppgave

Individuell skriftlig besvarelse med et omfang på 3000 ord (+ /- 10 %).

Karakterregel: A-F.

Besvarelsen leveres til nærmere angitt frist. Besvarelsen kan ta utgangspunkt i arbeidskravet og skal utarbeides med utgangspunkt i en valgt problemstilling.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått vurderingsresultat har kandidaten anledning til å omarbeide oppgaven en gang.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 06.06.2021

Felleslitteratur rusproblematikk, psykisk helse og barn/unge:

Binder, PE., Hjeltnes, A. (2013) Til stede i glede og smerte: mindfulness og arbeid med emosjoner i psykoterapi. Tidsskrift for norsk psykologforening. https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2013/08/tilstede-i-glede-og-smerte-mindfulness-og-arbeid-med-emosjoner-i-psykoterapiChristensen,

N. B., & Nielsen, S. K. (2002). Magtaspektet i terapeutpositionen. En udforskning af behandlingsformen "Åben Dialog". Fokus på Familien. Universitetsforlaget, Vol. 30, s. 193-206.

Christie, N. (2013) Words on words. Restorative Justice 1(1), s. 15-19.

Christie, N. (2015). Widening the net. Restorative Justice 3(1) s. 109-113. https://doi.org/10.1080/20504721.2015.1049876 

Ekeland, T.-J. (2011). Ny kunnskap - ny praksis, et nytt psykisk helsevern (Vol. 2011:1). Skien: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Engebretsen, Eivind og Kristin Heggen (red). (2012), Makt på nye måter. Universitetsforlaget. Kapittel 3.

Foss, E. M. (2016). Et dypdykk i en meglingssituasjon. Kapittel 7 (s173-208) i ph.d.-avhandling: Dialogens paradoks – framveksten av ´gjenopprettende prosesser´ i Norge. Universitetet i Oslo, sosialantropologisk institutt.

Giertsen, Hedda (2012) Kriminal og ruspolitikk som kontroll og fattigdomspolitikk. Materialisten vol 34 nr. 4

Hoffart, A., & Langkaas, T. (2013). Emosjon og kognisjon i kognitiv terapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(8), 752-758. https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2013/08/emosjon-og-kognisjon-i-kognitiv-terapi 

Hoffman S.G & Hayes S.C (2019) The Future of Intervention Science: Process-Based Therapy. Clinical Psychological Science vol 70 (1) 37-50

Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit. Recovery + Åben dialog = Relationel Recovery?. I: Recovery-orienterede praksisser – i velfærdsinstitutioner og civilsamfund. J. Oute & K. Jørgensen (red). Samfundslitteratur 2021. ISBN 9788759335055. s. 111-127

Karlsson, Bengt Eirik; Borg, Marit. Recovery - tradisjoner, fornyelser og prakiser. I. Praktisk psykiatri (2. utgave – 2018). T.F.Aarre og A.Dahl (Red). Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2657-3) s.617-633.Kriz, S., Solberg B (2019) Kognitiv atferdsterapi. Tidsskrift for Norsk Legeforening.

Myhre, M Ø, Tørmoen, A J, Strømgren B, Walby F A (2018) Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse Vol 45, 71–85

Perry, Bruce (2005) Applying Principles of Neurodevelopment to Clinical Work with Maltreated and Traumatized Children. Kapittel 3 I Webb, Nancy Boyd, & Dumpson, James R. (red.). Working with Traumatized Youth in Child Welfare. Guilford Publications. S. 27-52

Rosten, Hanne (2016). Traumebevisst omsorg - veien videre. Kapittel 10 i Lillevik, O. G., Landmark, B., & Stokvold, Øystein (red). Miljøterapi i barnevernsinstitusjoner : juridiske, teoretiske og praktiske perspektiver (1. utgave.). Fagbokforlaget.

Skærbæk, E. (2011). Navigating in the Landscape of Care: A Critical Reflection on Theory and Practise of Care and Ethics. Health Care Analysis, 19(1), 41-50. doi: 10.1007/s10728-010-0157-5

Slade, M., Adams, N., & O'Hagan, M. (2012). Recovery: past progress and future challenges. International Review of Psychiatry, 24:1, 1-4, DOI: 10.3109/09540261.2011.644847

Träskman, P-O. (2005): Drug control and drug offences in the Nordic countries: A criminal political failure too often interpreted as a success. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2(5): 236–256

Aaslestad, P. (1997). Pasienten som tekst : Fortellerrollen i psykiatriske journaler : Gaustad 1890-1990. Oslo: Tano Aschehoug. Kapittel 2: Utgangsposisjoner.

 

Fordypning psykisk helse:

Alfarnes, S. A., (2016) Hvorfor skal vi adoptere pakkeforløp etter dansk modell? Det finnes ingen konsekvensutredninger, forskningsresultater eller brukerundersøkelser som indikerer behov for pakkeforløp også her i landet. Tidsskrift for norsk psykologiforening 4 2016.

Femdal, Ingrid (2020) ”Samspillsmakt - Om makt og relasjoner mellom personer med psykiske helseutfordringer og ansatte innen psykisk arbeid i kommunen” PhD avhandling, NTNU. https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2676944?locale-attribute=no

Delkapitler;

 • 4.2 Brukermedvirkning i et maktperspektiv (s. 31-35)

 • 7.2 Skiftende posisjoner i maktrelasjoner,

 • 7.3 Makt til å styre andre mennesker og

 • 7.4 Samspillsmakt (s. 67-79)

Huby, G. Ø. & Langsholt, T. Ø. (2019). En fortelling om historiens muligheter: om recovery og brukermedvirkning i rus- og psykiatrifeltet. I Svalastog, A., Kristoffersen, N., & Lile, H. (Red.). Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Oslo: Gyldendal

Huby, G., Johnsen, L., Langsholt, L., & Klubben, M. (2018). Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren?; organisatoriske utfordringer for brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester i rus- og psykiatri-feltet. Tidsskrift for Velferdsforskning, 21(4), 296-312.

Ringen, P.,A. (2018) Psykiatrien - hvor går du, hvor står du? Tidsskrift for norsk legeforening, 2018 no 3, 6 februar

Rothwell, N (2006) Afterword, Special Issue on Mindfulness, Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, Vol. 24, No. 1, Spring 2006 DOI: 10.1007/s10942-006-0023-4

Kabat Zinn, pioneer i Mindfulness, kort innføring Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Jon_Kabat-Zinn

Pinder, R., Pethcey, R., Shaw, S., Carter, Y., (2005) What’s in a care pathway? Towards a cultural cartography of the new NHS. Sociology of Health & Illness Vol. 27 No. 6 2005 ISSN 0141–9889, pp. 759–779

Ørjasæter, K. B. Kunnskap, makt og autonomi i psykisk helsevern: En analyse av diskusjonene om medikamentfri behandling og pakkeforløp. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 18(01), 36-47.

Ådnanes, M., Kaspersen, S.L., Melby, L., Lassemo, E., (2020) Pakkeforløp for psykisk helse og rus – fagfolks erfaringer første året. Sammendrag Sintef https://www.sintef.no/globalassets/sintef-digital/helse/sintef-2020_00064-evaluering-av-pakkeforlop-psykisk-helse-og-rus.pdfÅdnanes,

Ådnanes, M., Høiseth, J. R., Magnussen M., Thaulow, K., Kaspersen S. L. Rapport: Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks erfaringer. Sammendrag SINTEF https://www.sintef.no/globalassets/sintef-digital/helse/rapport-2_pakkeforlop_1.3.2021_signert.pdf

 

Tilvalg:

Kabat Zinn, J (1991) Full catastrophe living: using the wisdom of your body and mind to face stress, pain and illness. Delta Trade Paperbacks.

Williams, M, Penman, D (2011) Finding Peace in a frantic world. Little Brown Book Group

 

 

Aktuelle offentlige documenter (felles)

Departementene. Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 - 2022) hentet fra: https://www.regjeringen.no/contentassets/f53f98fa3d3e476b84b6e36438f5f7af/strategi_for_god_psykisk-helse_250817.pdf

Helsedirektoratets veileder Pårørende en ressurs - om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-samarbeid-med-parorende-innen-psykiske-helsetjenester

Helsedirektoratet. (2014). Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. IS- 2076. Hentet fra https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/410/Sammen-om-mestring-Veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne-IS-2076.pdf.pdf

Helsedirektoratet 2017. Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018-2020. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/dokumenter-pakkeforlop%20psykisk%20helse%20og%20rus/Pakkeforl%C3%B8p%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%20-%20nasjonal%20plan%20for%20implementering%202018-2020.pdf/_/attachment/inline/8b6fb586-8e1c-423a-a054-376abee6827e:cd98f32681d7c5c52fad3a578d709ffcdbe744a2/Pakkeforl%C3%B8p%20for%20psykisk%20helse%20og%20rus%20-%20nasjonal%20plan%20for%20implementering%202018-2020.pdf

Helsedirektoratet. (2019). Nasjonal overdosestrategi 2019-2022: Javisst kan du bli rusfri - men først må du overleve. Norge

Helsedirektoratet. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb

Helsedirektoratet. Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-voksne

Helsedirektoratet. KAPITTEL 1 Henvisning og start – psykiske lidelser, pakkeforløp barn og unge. https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge/henvisning-og-start-psykiske-lidelser-pakkeforlop-barn-og-unge

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24. juni 2011 nr. 30 (helse- og omsorgstjenesteloven). www.lovdata.no

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli 1999 nr. 63 (pasient- og brukerrettighetsloven). www.lovdata.no

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 2. juli 1999 nr. 62 (psykisk helsevernloven). www.lovdata.no

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 nr. 61 (spesialisthelsetjenesteloven). www.lovdata.no

NOU 2019:26. (2019). Rusreform - fra straff til hjelp. Helse- og omsorgsdepartementet. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-26/id2683531/

St.meld. 47 (2008-2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2021 13:21:44