Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Espen Marius Foss
 • Guro Øyen Huby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSPSA40320 Tjenester, samhandling og tjenesteutvikling: individ og organisasjon i psykososialt arbeid (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i psykososialt arbeid innen helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Absolutte forkunnskaper

For å kunne avlegge eksamen i emnet, må følgende emne være bestått:

 • HSPSA40117 Innføring i kunnskapsgrunnlaget for psykososialt arbeid innen helse- og sosialsektoren, eller tilsvarende.

 • HSPSA40518 Vitenskapsteori og metode innen helse- og sosialsektoren, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • har inngående kunnskap om og kan analysere hvordan organisering og ledelse av tjenester har konsekvenser for yrkespraksis

 • kan vurdere betydningen av samhandling mellom etater og tjenestenivå for tjenestemottaker og tjenesteyter

 • kan gjøre rede for hvordan organisering og ledelse av tjenester innvirker på kvalitets- og tjenesteutvikling

Ferdigheter

 • kan analysere og vurdere metodisk kvalitet av kartleggingsundersøkelser av en avgrenset eller sammensatte helse- og velferdstjeneste(r)

 • kan identifisere behovet og interesser for tjenesteutvikling innenfor en avgrenset eller sammensatte helse- og velferdstjeneste(r)

 • kan identifisere behovet og interesser for tjenesteutvikling innenfor en avgrenset eller sammensatte helse- og velferdstjeneste(r)

 • kan gjøre rede for og analysere et planarbeid innenfor en avgrenset eller sammensatte tjeneste(r), hvor tjenesteutvikling er målet

 • kan redegjøre for hvordan saksbehandling og tjenestetildeling forutsetter samhandling mellom etater, tjenestenivåer, tjenestemottaker og pårørende

 

Generell kompetanse

 • kan videreutvikle evnen til å forholde seg kritisk reflekterende til egen yrkesutøvelse ved å forstå og håndtere organisatorisk kontekst

 • kan formidle fagkunnskap som fremmer refleksjon og utvikling av tjenestekvalitet

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om faglige og organisatoriske utfordringer i psykososialt arbeid knyttet til: rusproblematikk, psykisk helsearbeid, psykososialt arbeid med barn og unge og eldreomsorg og kompetanse i å håndtere utfordringene i daglig praksis.

Temaene i emnet er:

Organisering av tjenester

 • System- og individnivå

 • Ideologier og konsekvenser for tjenesten

Samhandling

 • Mellom etater, nivåer i en tjeneste

 • Med tjenestemottaker, pårørende og brukerorganisasjoner

 • En sammenhengende kjede av tjenester

Tjenesteutvikling

 • Brukerperspektiv/brukermedvirkning

 • Kvalitetssikring

 • Helse- og velferdsteknologi

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen går over til sammen 10 dager og er organisert i samlinger. Undervisningen foregår på dagtid og er basert både på forelesninger og deltakelse i studie- og veiledningsgrupper.

Det benyttes studentaktive metoder i studiet (nettstøttet undervisning via læringsplattform).

Veiledning er tilgjengelig for studentene ved behov inntil 2 timer i semesteret og senest en uke før innlevering av hjemmeoppgaven (se eksamen).

Arbeidsomfang

Det er beregnet 20 timer studieinnsats per uke.

Praksis

 • Studentene skal gjennomføre observasjonspraksis i to uker med fokus på å knytte erfaringer fra praksis til teori og bruk av relevant metode.

 • Eget arbeidssted kan benyttes som praksissted, dersom dette er relevant.

 • Praksisstedet skal forhåndsgodkjennes av høgskolen.

 • Gjennom praksis arbeider studenten med problemstillinger knyttet til emnets læringsutbytte.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltagelse på seminar med presentasjon:

Studentene presenterer og diskuterer observasjoner fra praksis i relasjon til et utvalg av emnets forventede læringsutbytte. Det gis nærmere retningslinjer for presentasjonen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave/semesteroppgave.

Omfang: 3000 ord (+/- 10 %).

Karakterregel: A-F

Sensorordning

Intern og ekstern sensor

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med midtveis- og sluttevaluering og resultatene behandles i koordinatormøter for studiet.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 06.12.2021

 

Beebe, J (1995) Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal Human Organisation 54(1) 42-51

 

Falck, S. (2015) Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort: Mellom kriminalomsorg og kommunale tjenester. Tiltaksbro, systematikk eller tilfeldighet? (978-82-7171-428-4). Oslo: Statens institutt for rusmiddelforskning.

 

Huby, G. Ø., Cook, A. & Kirchhoff, R. (2018). Can we mandate partnership working? Top down meets bottom up in structural reforms in Scotland and Norway. Journal of Integrated Care, 26(2), 109-119. doi: 10.1108/JICA-11-2017-0041

 

Huby, G., Johnsen, L., Klubben, M., & Langsholt, L.E. (2018). Hvordan praktisere brukermedvirkning uten brukeren? Organisatoriske utfordringer for brukermedvirkning i helse og omsorgstjenester i rus og psykiatrifeltet. Tidsskrift for velferdsforskning, 21(4), 296–312.

 

Huby, G (2020) Brukerstyrte behandlingsforløp – et eksempel fra ROP-feltet. Godt Eksempel, Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2020-09-09. s 173-179

 

Fugleteveit, R, Lofthus, A-M 2021 From the desk to the cyborg’s faceless interaction in the Norwegain labour and Welfare Administration (NAV) Nordisk Velferdsforskning vol 6

 

Kvakic, M., Fineide, M.J. & Hansen, H.A.. (2021). Navigering med ustø kurs: Om bruk av digitale og sosiale medier i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern, 3, 164–180. https://doi.org/10.18261/ISSN1891-1838-2021-03-02

 

Orlikowski, W. J. (2007). Sociomaterial Practices: Exploring Technology at Work. Organization Studies, 28(9), 1435–1448.

 

Osborne, S. P. (2010). Introduction The (New) Public Governance: a suitable case for treatment? In The new public governance? (pp. 17-32). Routledge.

 

Pinder, R., Petchey, R., Shaw, S., & Carter, Y. (2005). What's in a care pathway? Towards a cultural cartography of the new NHS. Sociology of health & illness, 27(6), 759-779.

 

Rose, N. and Miller, P. (2010), Political power beyond the State: problematics of government. The British Journal of Sociology, 61: 271-303.

 

Røste, R, Bjøkquist, C 2021 Samarbeid om rus- og psykiske helsetjenester: erfaringer fra en innovasjonsprosess i en storbykommune I C. Bjørkquist & H. Ramsdal (Red) Statlig politikk og locale utfordringer: organisering av tjenester innen rus og psykisk helse (kap 10, s. 195 – 216) Cappelen Damm Akademisk

 

Steiner, O. (2020). "Social Work in the Digital Era: Theoretical, Ethical and Practical Considerations." The British Journal of Social Work.

 

Sørhaug, C. (2019). Frivilliges koreografering av trivsel i sykehjemmet: Psykososialt miljø i et posthumanistisk perspektiv. I A. L. Svalastog, N. J. Kristoffersen & H. S. r. Lile (Red.), Psykososialt arbeid. Kunnskap, verdier og samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Sørhaug, T. (2003). Fra plan til reformer: Det store regjeringsskiftet. I I. B. Neumann & O. J. Sending (Red.), Regjering i Norge (s. 44-80). Oslo: Pax.

 

Toreld, Eva Marie; Haugli, Kristin Opaas; Svalastog, Anna Lydia. Maintaining normality when serving a prison sentence in the digital society. Croatian Medical Journal 2018 ;Volum 59.(6) http://www.cmj.hr/2018/59/6/30610776.htm

 

Vabo, S. I. & Vabø, M. (2014). Velferdens organisering. Oslo: Universitetsforl. Kapittel 1 og 2.

 

Vike, H 2017 Fra gjensidighet til Styring: Det kommunale selvstyret og helse-og omsorgstjenestene . Ny helsepolitikk: det finnes løsninger. Haukelien og Bruun Wyller (red) Dreyer s 198

 

Wadel, C. (2016). Feltarbeid I Egen Kultur [Fieldwork in One’s Own Culture]. Oslo: Akademisk Cappelendamm. Kap 5

 

Willumsen, E. & Ødegård, A. (2020). Samskaping: Sosial Innovasjon for Helse og Velferd Universitetsforlaget kap 1,8

 

Willumsen, E. & Ødegård, A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl. Kap 1,2,

 

Zacka, B. (2018). When the state meets the street. Harvard university press. Kap. 1 s. 33 – 64

 

 

 

Tilvalgslitteratur

Dette er et «levende dokument» med våre foreløpig anbefalinger til fordypning på ulike temaer knyttet til LUBene. Lista vil suppleres med tips fra studenter og ulike forelesere.

 

Barad, K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. Signs, 28(3), 801-831. doi: 10.1086/345321

 

C. Bjorkquist & M. Jerndahl Fineide (Red.), Organisasjonsperspektiv på samordning av helse- og velferdstjenester (s. 7–17). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.66.ch0

 

Breimo, J., Nilsen ACL Institusjonell Etnografi Innføring i Institusjonell Etnografi. Universitetsforlaget

 

Janne Paulsen Breimo, Christian Lo, Cecilie Høj Anvik og Johans Tveit Sandvin (2019). Mål og mening med samarbeid – en analyse av barnevernets formaliserte samarbeidsnettverk. Fontene forskning, 12(2),

 

Bukve, O. & Kvåle, G. (2014). Samhandling og kvalitet i helseorganisasjonar. Oslo: Universitetsforl. Kapittel 1 og 5.

 

Jonas Debesay, Ivan Harsløf, Bernd Rechel, Halvard Vike, Dispensing emotions: Norwegian community nurses' handling of diversity in a changing organizational context, Social Science & Medicine, Volume 119, 2014, Pages 74-80, ISSN 0277-9536,

 

Desai, A., Zoccatelli, G., Adams, M., Allen, D., Brearley, S., Rafferty, A. M., . . . Donetto, S. (2017). Taking data seriously: the value of actor-network theory in rethinking patient experience data. Journal of health services research & policy, Vol.22(2), 134-136.

 

Esping-Andersen, G. (2002). Towards the good society, Once Again? I G. Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck & J. Myles (Red.), Why we need a new welfare state. Oxford: Oxford University Press.

 

Fossestøl, K, Breit, E, Andreassen, T A, Klemsdal. L 2015 Managing institutional complexity in public sector reform: hybridisation in front line service organisations (NAV) https://onlinelibrary.wiley.com/share/8EFNSVNA727BCBDBQRQ8?target=10.1111/padm.12144

 

Hacking, I. (2004). Between Michel Foucault and Erving Goffman: between discourse in the abstract and face-to-face interaction. Economy and society, 33(3), 277-302.

 

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public service. Russell Sage Foundation. Kap. 1 og 2 s. 3 – 25

 

Arne Nikolaisen Jordet 2020 Anerkjennelse i skolen. En forutsetning for læring Cappelen Damm kap 2,16

Melby, L. & Tjora, A. H. (2013). Samhandling for helse. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1.

 

Olsen, H. (2019). Totalavhold og skadereduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift, 3(6), 426-441. https://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-06-04

 

Tritter, J. Q. & Mccallum, A. (2006). The snakes and ladders of user involvement: Moving beyond Arnstein. Health policy, Vol.76(2), 156-168.

 

Tøndel, G. (2018). Omsorgens materialitet: Trygghet, teknologi og alderdom. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(5), Artikkel 11 av 15.

 

Vike, H 2017 Politics and Bureaucracy in the Norwegian Welfare State. Springer https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-64137-9.pdf 198

 

Widerberg, K. (2015). I hjertet av velferdsstaten : en invitasjon til institusjonell etnografi. Oslo: Cappelen Damm akademisk. K

 

Willumsen, E. & Ødegård, A. (2016). Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag (2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl. Kap ,4,6

 

Willumsen, E. & Ødegård, A. (2020). Samskaping: Sosial Innovasjon for Helse og Velferd Universitetsforlaget kap. 2,6 ,13

 

 

 

 

Aktuelle offentlige dokumenter (Her finner du eksempler på aktuelle offentlige dokumenter med relevans for dette emnet)

 

Overordnet del i fagfornyelsen - https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob 

 

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator https://lovdata.no/forskrift/2011-12-16-1256 

 

Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten https://lovdata.no/forskrift/2018-10-19-1584 

 

Helsedirektoratet. Individuell plan. www.helsedirektoratet.no/

 

Helsedirektoratet Helsefellesskap https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsefellesskap

 

Helsedirektoratet Pakkeforløp https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb

 

Helsedirektoratets veileder: Pårørende en ressurs - om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder 

 

Helsedirektoratet. Veileder til forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet.no

 

Helsetilsynet (2016). Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 med samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Rapport fra Helsetilsynet 1/2016 https://helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Landsomfattende-tilsyn/#2016 

 

https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/landsomfattende-tilsyn/ Generelt om landsomfattende tilsyn.

 

Lov om helsepersonell https://lovdata.no/lov/1999-07-02-64 

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter https://lovdata.no/lov/1999-07-02-63 

 

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern https://lovdata.no/lov/1999-07-02-62 

 

Lov om spesialisthelsetjenesten https://lovdata.no/lov/1999-07-02-61 

 

Utdanningsdirektoratet; Overordnet del i fagfornyelsen - https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=nob

 

Sosial- og helsedirektoratet 2005: «…og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten».

 

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/233/Og-bedre-skal-det-bli-nasjonal-strategi-for-kvalitetsforbedring-i-sosial-og-helsetjenesten-2005-2015-IS-1162-bokmal.pdf

St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett sted – til rett tid.https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf

Stortingsmelding nr 6 Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO - https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/ 

 

Tvang overfor personer med rusmiddelproblemer: Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer. Helsedirektoratet 19.12. 2016. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-om-tvangstiltak-overfor-personer-med-rusmiddelproblemer 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-91-l-20102011/id638731/ Dette er forarbeidene til kommunens helse- og omsorgstjenestelovn. Les Del III Kommunens ansvar og plikter kapittel 12, 13, 14 og 15.

 

NOU 2018: 16 Det viktigste først — Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Studentene kan lese kapittel 1 sammendraget, og kapittel 7 om gjeldende rett

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 13:17:13