Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Espen Marius Foss
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1½ år

HSPSA40616 Masteroppgave (Vår 2022–Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i psykososialt arbeid - helse- og sosialfaglig yrkespraksis (120 studiepoeng).

Undervisningssemester

6.- 8. semester (vår-høst-vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

 • kunne analysere, kritisk vurdere og anvende ulike kunnskapskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

 • kunne identifisere kunnskap som mer enn teori, og vurdere hvordan kunnskap utfolder seg og utvikles sammen med andre i situasjoner og kontekster preget av makt og avmakt.

Ferdigheter

 • kunne utvikle konkrete handlingskompetanser i egen yrkesutøvelse basert pa kritisk anvendelse av teorier, kunnskaper og erfaringer.

 • kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og  utviklingsprosjekt med fokus på psykososialt arbeid og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

 • kunne mestre og utvikle kunnskap som skapes i samhandling med andre profesjonelle og med mottakerne av tjenestene.

Generell kompetanse

 • kunne analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende psykososialt arbeid

 • kunne diskutere og formidle problemstillinger om psykososialt arbeid

 • kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser innen helse- og sosialsektoren

Innhold

Masteroppgaven skal vise at studentene gjennom bruk av vitenskapelige metodiske tilnærminger belyser problemstillinger med relevans for psykososialt arbeid i helse- og sosialsektoren. Oppgaven skal være et individuelt arbeid og stiller store krav til selvstendighet.

Undervisnings- og læringsformer

 • Det vil bli lagt opp til felles møtepunkter for studentene i løpet av den tiden de skriver sin masteroppgave. Aktuelle undervisnings- og læringsformer er gruppeveiledning, skriveseminarer og framleggseminarer.

 • Studenten får 20 timer individuell veiledning på masteroppgaven. Studenten må møte til minimum 5 individuelle veiledninger før endelig innlevering av masteroppgaven.Se arbeidskrav.

 • Det forventes at studenten holder veileder orientert om arbeidet og om fremdriften i prosjektet. Studenten må levere skriftlige notater eller utkast til veileder i avtalt tid før veiledning, dersom ikke annet er avtalt.

Arbeidsomfang

20 timer studieinnsats per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Prosjektbeskrivelse for masteravhandlingen. Prosjektbeskrivelsen er individuell, inneholder en fremdriftsplan og utformes etter nærmere retningslinjer. Prosjektbeskrivelsen leveres til godkjenning i emnets første semester, og vurderes av veileder.

 • Gjennomført fem (5) individuelle veiledninger.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Masteroppgave og muntlig eksamen

Individuell skriftlig besvarelse med et omfang på anslagsvis 60-80 sider. Besvarelsen vurderes etter karakterskala A-F. Besvarelser som er utenfor oppgitt lengde kan påvirke karakteren på oppgaven. Alle masteroppgaver plagiatkontrolleres.

Masteroppgaven må være vurdert til bestått før kandidaten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

Muntlig eksamen varer inntil 60 minutter, og kan justere skriftlig karakter opp eller ned.

Det settes en samlet helhetlig karakter i emnet til slutt (A-F).

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold. https://lovdata.no/forskrift/2018-02-08-22 9

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering og resultatene behandles

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. mai 2022 12:17:14