Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Marit Kristine Helgesen
 • Ole Kristian Sandnes Håvold
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSHV40418 Vitenskapsteori og metode (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng).

Anbefalte forkunnskaper

 • Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget

 • Samordning 2: Organisasjon og ledelse

 • Samordning 3: Forskningsbasert praksis

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om ulike vitenskapelige metoder

 • Har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver og forskningsetikk

 • Kan anvende kunnskap om ulike forskningsmetoder på områder innenfor aktuelt fagområde

 • Kan analysere faglige problemstillinger ved hjelp av ulike metodiske tilganger

Ferdigheter

 • Kan bruke og begrunne valg av relevante metoder til forsknings- og utredningsarbeid innenfor fagområdet

 • Kan utføre systematiske litteratursøk på relevant forskning innen aktuelt fagfelt

 • Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings-, utviklings- eller forbedringsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • Kan anvende metodisk kunnskap på nye områder

 • Kan kommunisere om metodiske problemstillinger innenfor fagområdet

 • Kan formidle metodiske kunnskaper og behersker fagområdets metodiske uttrykksformer

Innhold

 • Vitenskapsteoretiske tradisjoner

 • Intensive og ekstensive forskningsdesign

 • Kvalitativ og kvantitativ metode

 • Forskningsetikk

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som 4 samlinger à 3 dagers varighet. Undervisnings-/læringsformer dialogbasert undervisning, arbeid i grupper og selvstudium.

Det kan gjennomføres samundervisning med andre masterprogram, men enkelte dager vil også være masterspesifikke.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav og eksamensgjennomføring.

Praksis

Ingen praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er tre arbeidskrav knyttet til undervisningen:

 • Skriftlig oppgave om kvantitativ metode, maks 1000 ord

 • Skriftlig oppgave om kvalitativ metode, maks 1000 ord

 • Kort essay om metodevalg på maks 1000 ord.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen og kan bearbeides en gang. Godkjent arbeidskrav er gyldig i to (2) år.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen, 6 timer

Karakterregel A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

 • Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter.

 • Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 18.01.2022

Asdal, K., & Reinertsen, H. (2020). Hvordan gjøre dokumentanalyse: en praksisorientert metode (1. utgave. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. 252 sider

De nasjonale forskningsetiske komiteer (2021). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, jus og humaniora: vedtatt av den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. TIlgjengelig digitalt: https://www.forskningsetikk.no/retningslinjer/hum-sam/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-og-humaniora/ (44 sider).

Johannessen, A., Tufte, P. A. og Kristoffersen, L. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. Kapitler 1-9, 16 og 18-26 (340 sider)

Thornquist, E. (2015). Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori – for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget (244 sider)

Tjora, A. (2017/2021). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo, Gyldendal Akademisk (285 sider)

Til sammen ca. 1165 sider

 

Tilleggslitteratur:

Elo, S. og Kyngäs, H. (2009). The Qualitative content analysis Process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115

Malterud, K. (2012). Systematic text condensation: A strategy for qualitative analysis. Scandinavian Journal of Public Health, 44(2), 120-129

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo, Gyldendal Akademisk. 353 sider.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 21:16:47