Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Marit Kristine Helgesen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSSHV40721 Masteroppgave (Høst 2023–Vår 2024)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Følgende emne må være bestått for å igangsette arbeidet med masteroppgaven:

 • HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget

Følgende emner må være bestått for å kunne levere masteroppgave til vurdering:

 • HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse

 • HSSHV40317 Samordning 3: Forskningsbasert praksis

 • HSFMA40414 Vitenskapsteori og metode

 • HSSHV41320 Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester, eller annet erstatningsemne etter søknad.

 • HSSHV40621 Prosjektbeskrivelse og forskningsdesign

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst, vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • Har avansert kunnskap om ulike teorier som omhandler samordning og samarbeid på et avgrenset område innen helse- og velferdstjenestene

 • Kan analysere og anvende faglige argumenter og vitenskapelige undersøkelser i lys av etiske og vitenskapsteoretiske perspektiver

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan gjennomføre et individuelt skriftlig arbeid som viser evne til selvstendig kritisk refleksjon

 • Kan analysere og kritisk vurdere tjenester som ytes, samt forsknings- og utviklingsresultater som presenteres innen fagfeltet for helse og velferdstjenester

 • Kan redegjøre for sammenhengen mellom eget empirisk arbeid, etikk og vitenskapsteori

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan belyse problemstilling(er) med relevans for samarbeid og samordning i helse og velferdstjenestene ved hjelp av vitenskapelige metodiske tilnærminger

 • Kan formulere problemstillinger knyttet til aktuelle målgrupper

 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner av betydning for samordning av helse- og velferdstjenester, både til spesialister og allmenheten

 

Innhold

Masteroppgaven skal vise at studentene gjennom bruk av vitenskapelige metodiske tilnærminger belyser problemstillinger med relevans for samordning av helse- og velferdstjenester. Oppgaven skal være et individuelt arbeid. Oppgaven stiller store krav til selvstendighet.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt opp til felles møtepunkter for studentene i løpet av den tiden de skriver sin masteroppgave. Aktuelt innhold er gruppeveiledning og skriveseminarer.

 • Studentene får 20 timer individuell veiledning på masteroppgaven.

 • Minst fem av veiledningstimene må tas ut i høstsemesteret.

 • De øvrige timene tas ut etter avtale med veileder. Slik avtale må inngås innen nærmere angitt frist.

Arbeidsomfang

Studenten må beregne et totalt arbeidsomfang på 800 timer til emnet.

Praksis

Ingen praksisstudier i emnet

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i 5 veiledningstimer må gjennomføres i første semester av emnet.

 • Bestått alle tidligere emner i studieprogrammet

Arbeidskravene må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Masteroppgave og muntlig eksamen

 • Masteroppgave: Individuell skriftlig besvarelse med et omfang på anslagsvis 60-80 sider. Besvarelser ut over oppgitt lengde kan påvirke karakteren på oppgaven. Karakterregel: A-F. Masteroppgaven må være vurdert til bestått før kandidaten kan fremstille seg til muntlig eksamen.

 • Muntlig eksamen: Individuell muntlig eksamen varer i ca. 60 minutter. Kandidaten skal presentere oppgaven. Presentasjonen kan vare i inntil 20 minutter. Muntlig eksaminasjon kan justere skriftlig karakter opp eller ned med en karakter.

Det settes en samlet helhetlig karakter i emnet til slutt etter karakterregel A-F.

Ved bedømmelse av arbeidet skal det legges vekt på følgende kriterier:

 • at tema og problemstilling begrunnes med utgangspunkt i kunnskapsstatus om samordning av helse- og velferdstjenester

 • at kandidaten viser selvstendig håndtering av kunnskapsgrunnlaget og aktuell teori

 • at valg av metode begrunnes ut fra tema/problemstilling

 • at kandidaten viser innsikt i forskningsmetode og dataanalyse

 • at kandidaten presenterer funn på en ryddig måte

 • at sentrale funn danner grunnlag for drøfting/diskusjon og konklusjon

 • at kandidaten vurderer og ivaretar forskningsetiske hensyn i forskningsprosessens ulike faser

 • at kandidaten har ført referanser i tråd med retningslinjer i tekst og i litteraturliste

Plagiatkontroll:

 • Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll.

 • Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrektur bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Se forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold for bestemmelser om klagerett og ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering av emnet gjennomføres av emneansvarlig ved slutten av studiet.

Litteratur

Emnet tar i bruk litteratur fra:

 • HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget

 • HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse

 • HSSHV40317 Samordning 3: Forskningsbasert praksis

 • HSFMA40414 Vitenskapsteori og metode

 • HSSHV41320 Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester, eller annet erstatningsemne etter søknad.

Det forventes også at studentene legger opp egendefinert litteratur knyttet til masteroppgaven.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 06:16:45