Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for helse, velferd og organisasjon
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Marit Kristine Helgesen
 • Catharina Bjørkquist
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSSHV40621 Prosjektbeskrivelse og forskningsdesign (Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet HSSHV40418 Vitenskapsteori og metode (15 studiepoeng)

Anbefalte forkunnskaper

For studenter i Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester anbefales at følgende emner er gjennomført:

 • HSSHV40117 Samordning 1: Kunnskapsgrunnlaget (15 studiepoeng)

 • HSSHV40217 Samordning 2: Organisasjon og ledelse (15 studiepoeng)

 • HSSHV40317 Samordning 3: Forskningsbasert praksis (15 studiepoeng)

 • HSSHV41320 Ledelse av digitale innovasjonsprosesser i helse- og velferdstjenester (15 studiepoeng)

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • har inngående kunnskap om å planlegge et prosjekt og utarbeide prosjektbeskrivelse for masteroppgave

 • kan anvende kunnskap for å utforme problemstillinger som har relevans for samordning av tjenester

 • har inngående kunnskap om å utarbeide intervjuguide og/eller spørreskjema til utvalgt metodisk fremgangsmåte

 • har inngående kunnskap om forskningsdesign som er egnet for studier av samordning av individrettede tjenester

Ferdigheter

 • Kan begrunne og redegjøre for valg av metoder til eget forsknings- og utredningsarbeid

 • Kan kritisk vurdere relevant vitenskapelig litteratur

 • Kan analysere relevante teorier, metoder og fortolkninger for å gjennomføre et avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med forskningsetiske normer under veiledning

 • Kan kritisk vurdere forskningsetiske problemstillinger og meldeplikt til Norsk Senter for Forskningsdata, NSD

Generell kompetanse 

 • kan utarbeide prosjektbeskrivelse til forsknings- og utredningsarbeid

Innhold

Studenten fordyper seg i forskningsdesign og -metode som er egnet for en masteroppgave rettet inn mot problemstillinger som er relevante for samordning av individrettede tjenester.

Studenten utvikler prosjektbeskrivelsen. Hvis valg av metode og forskningsetiske hensyn tilsier det, skal kandidaten utarbeide melding til Norsk senter for forskningsdata (NSD), inkludert informasjonsskriv og samtykkeskjema.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres som 4 samlinger a 3 dagers varighet.

Undervisnings-/læringsform er dialogbasert undervisning, seminarer, arbeid og veiledning i grupper og selvstudium.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Avgrensing av tema gjennom litteraturgjennomgang og kunnskapsoversikt. Omfang: 1000 ord +/- 10%.

 • Detaljert design- og metodebeskrivelse. Omfang: 1000 ord +/- 10%.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave: En individuell prosjektbeskrivelse i et omfang på 3000 ord +/-10%.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

 • Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter.

 • Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Studenten skal sette opp et selvvalgt pensum totalt 800 sider, hvorav minimum 200 sider fra anbefalt liste. Listen skal inneholde både metodelitteratur og litteratur som viser til kunnskapsstatus med relevans for valgte problemstilling.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jan. 2022 20:17:02