Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Jeovan Faleiro De Freitas
 • Marius Birkeland
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB21519 Konstruksjonsteknikk (Høst 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, samt for TRESS og Y-veien tilknyttet dette studieprogrammet

Absolutte forkunnskaper

IRF14221 Mekanikk og IRF10721 Ingeniørmatematikk 

Undervisningssemester

3.  semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten kan

 • forklare hvordan man designer en statisk modell og fordeler laster til modellen med utgangspunkt i et reelt bygg

 • forklare hvordan man beregner og tegner moment, skjær og aksialkraft og forskyvninger i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner 

 • forklare fremgangsmåten og teorien til enhetslastmetoden, kraftmetoden og forskyvningsmetoden/matrisestatikk 

 • forklare prinsippene bak et rammeprogram for databeregning av rammekonstruksjoner - forskyvningsmetoden / matrisestatikk 

 • redegjøre for «best practice» og «lessons learned» knyttet til prosjekter og prosjektarbeid

Ferdigheter 
Studenten kan 

 • designe en statisk modell med utgangspunkt i et reelt bygg 

 • bestemme om en konstruksjon er statisk bestemt eller statisk ubestemt 

 • beregne og fordele laster og bestemme lastvirkning i statisk bestemte og ubestemte konstruksjoner og tegne moment, skjær og aksialkraft-diagram 

 • beregne forskyvninger / rotasjoner 

 • gjøre beregninger ved bruk av enhetslastmetoden, kraftmetoden og forskyvningsmetoden / matrisestatikk 

 

Generell kompetanse 
Studenten kan

 • delta i diskusjoner rundt valg av bæresystem 

 • bidra til å kvalitetssikre logikken i et bæresystem

 • gjøre overslagsberegninger som kvalitetssikring

 • utviklet en helhetlig og rik læringsopplevelse gjennom prosjektarbeid 

Innhold

Beregninger ved bruk av enhetslastmetoden 

• Beregninger ved bruk av kraftmetoden 

• Grunnleggende beregninger ved bruk av forskyvningsmetoden / matrisestatikk 

• Identifisere statisk bestemte og statisk ubestemte konstruksjoner 

• Egenlaster, nyttelaster, snølaster, vindlaster 

• Etablering av statisk modell for enkle byggverk inklusive vurdering av opplagerbetingelser 

• Bestemme lastfordeling til statisk system 

• Beregne lastvirkningen moment, skjær og aksialkraft utfra påførte laster. 

• Etablere moment, skjær og aksialkraftdiagram 

• Prosjektarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger 

Arbeidsomfang

250-300 timer

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

• 4 individuelle øvinger

• Godkjent prosjektoppgave på tvers av emner i tredje semester 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 4 timer

Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, med tomt minne, som ikke kan regne symbolsk eller kommunisere trådløst.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter. Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista ble oppdatert 12.08.2021

Tom Viggo Nilsen, Tom Lassen (2016). Konstruksjonsmekanikk for bachelor

Per Kr. Larsen (2008). Konstruksjonsteknikk – Laster og bæresystemer

Eurokoder: NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-3, NS-EN 1991-1-4

Utdelt materiell

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2021 11:22:26