Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Christian Fredrik Heide
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD15020 Kalkulus (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer med fordypning i maskinlæring

Undervisningssemester

3. og 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har opparbeidet faglig grunnlag og forståelse i matematikken som andre emner kan bygge videre på

 • har kunnskap om sammenhenger mellom matematikken og ingeniørfaglige anvendelser

 • har kunnskap om enklere numeriske beregninger og deres muligheter og begrensninger

 • har grundig kunnskap om funksjoner, derivasjon, integrasjon, differensiallikninger

 • har grunnleggende kunnskap om rekker

Ferdigheter

Studenten

 • kan løse disiplinspesifikke, men også generelle og sammensatte problemer ved hjelp av teori, formler, setninger, regneregler og teknikker

 • kan anvende teorien fra emnet i de øvrige fagene der det er behov for det

 • kan forstå og begrunne sine beregninger 

 • behersker grunnleggende Matlab

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av det matematiske språk

 • kan anvende teorien hun/han har tilegnet seg på generelle problemstillinger

 • har tilegnet seg kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring

Innhold

De viktigste temaene er følgende:

 • Trigonometri

 • Vektorer, euklidske rom.

 • Funksjonsbegrepet, funksjoner av flere variable.

 • Derivasjon, partiell derivasjon.

 • Grenseverdier, l'Hôpitals regel.

 • Newtons metode, lineær approksimasjon for funksjoner av en og to variable.

 • Analytiske og numeriske integrasjonsmetoder, anvendelser av integrasjon.

 • Ordinære differensiallikninger, grunnleggende analytiske og numeriske løsningsmetoder.

 • Grunnleggende om noen typer rekker, bl.a. taylorrekker

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4-6 timer forelesning + 2-4 timer øving per uke. 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Minimum 10 obligatoriske oppgaver, hvorav minimum 8 må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Det benyttes bokstavkarakter A - F.

Tillatte hjelpemidler: 2 A4-ark (4 sider) med egne notater, samt formelsamling. Kalkulator som deles ut på eksamensdagen sammen med oppgavene.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 25. juni 2014.

 • Steffen Log: Mathema 1 - anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, 2008. ISBN9788251921794.
 • Steffen Log: Mathema 2 - anvendt matematikk og statistikk for bachelorstudenter, Akademika, 2013. ISBN9788232102624.

I tillegg er de obligatoriske oppgavene å betrakte som pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 19:21:06