Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Bjørn Arild Lunde
 • Cathrine Linnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF13019 Teknologi og samfunn (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer

 • bachelorstudiet i informasjonssystemer

 • bachelorstudiet i digitale medier og design med fordypning i 3D-modellring og animasjon

 • årstudiet i informasjonsteknologi

Valgfritt emne for Bachelor i internasjonal kommunikasjon

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har opparbeidet grunnleggende kunnskaper i informasjonsteknologi
 • har kunnskap om bruk av digitale verktøy
 • kjenner datamaskinens historiske utvikling
 • har kunnskap om ulike studieteknikker
 • vet hvordan man skriver en akademisk tekst med riktig bruk av referanser
 • har kunnskap om studieretningen man har valgt, og aktuelle faglige temaer.
 • har kunnskap om fagets samfunnsmessige sider, etiske aspekter, personvern og relevante lover og regler 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og effektivisere arbeidet
 • kan sette opp en problemstilling som grunnlag for et akademisk arbeid
 • kan skrive en akademisk tekst på en korrekt måte
 • kan planlegge og strukturere sin egen studietid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan jobbe med prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team
 • vet hvordan man deler kunnskap i en kollaborativ skriveprosess
 • kan søke etter relevant kunnskap om faget og sette seg inn i denne på egenhånd

Innhold

 • Bruk av datamaskiner og verktøy til å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid.
 • Datamaskinens historie
 • Studieteknikk
 • Akademisk skriving
 • Fagets samfunnsmessige sider, etiske aspekter, personvern og relevante lover og regler 
 • Aktuelle temaer knyttet til studieretning

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i ukentlige temaer med praktiske og teoretiske problemer som skal etterprøves, dokumenteres og reflekteres i en digital mappe. Undervisningen følges opp med forelesninger og veiledning.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Undervisningen vil gå over 8 uker fra studiestart.

Opptil 12 timer forelesninger + øvinger per uke i de 2-3 første ukene.

I de neste 5-6 ukene vil det være 2 til 6 timer forelesning per uke + øvinger/prosjekt.

Eksamen

Mappevurdering

Vurdering skjer med utgangspunkt i en digital mappe med fire mappebidrag som skal gjennomføres individuelt eller i grupper (hvert mappebidrag kan bestå av flere delinnleveringer). Studenten må bestå alle mappebidragene for å bestå emnet.

Det gis en karakter Bestått / Ikke bestått i emnet.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Dersom en student ikke består mappeinnleveringen, må han/hun levere ny mappe ved ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 09.01.2019. 

Eget kompendium og ressursdokumenter legges ut på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 15:21:24