Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Jan Høiberg
Undervisningsspråk:
Norsk eller engelsk
Varighet:
½ år

ITF30717 Fordypningsemne (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne.

Absolutte forkunnskaper

Studenten må ha bestått minimum 100 studiepoeng. I tillegg må studenten ha en gjennomsnittskarakter på minst C.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten:

 • forstår forskning innenfor det valgte fordypningsemnet.
 • forstår  informasjonsinnhenting, analyse og formidling.
 • forstår fag-etiske vurderinger.
 • kjenner til standard referansemetodikk.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge og gjennomføre selvstudier, utredning og faglig fordypning.
 • arbeide selvstendig over lengre tid.
 • søke og avtale regelmessig veiledning på eget initiativ.
 • utrykke seg klart og tydelig gjennom strukturert skriving.
 • gjennomføre velforberedte muntlige presentasjoner.
 • forsvare eget arbeid i debatt.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger i eget og andres arbeid.
 • har utviklet nysgjerrighet og forståelse for nødvendigheten av å forske og fordype seg i ukjente temaer og fagområder.  

Innhold

Oppgaven i dette emnet kan både være teoretisk (f. eks. litteratur review) eller praktisk (eks. design og utvikling av en prototype eller uttesting av ny teknologi).

Emnet inkluderer lesing, utforskning, rapportering, debatt og diskusjon.

Studenten har selv ansvar for å finne veileder til oppgaven. Oppgavens tittel og navn på veileder må meldes inn til emneansvarlig senest 15. juni i studentens 4. semester.

Undervisnings- og læringsformer

Student og veileder velger i fellesskap et tema studenten er spesielt interessert i, og fortrinnsvis et tema som er relevant for veileders egen faglige virksomhet. Temaet diskuteres med veileder underveis i semesteret, og evt. også i seminar-/kollokviegrupper.

Dersom studenter fra internasjonale samarbeidspartnere deltar i undervisningen, vil veiledningen gjennomføres på engelsk.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innlevering forprosjektrapport senest to uker etter semesterstart
 • Innlevering av midtveisrapport, hvor frist for innlevering avtales individuelt med veileder.

Arbeidskrav må være godkjent av veileder før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell sluttrapport og individuell muntlig eksamen

Studenten leverer en individuell sluttrapport om arbeidet som er gjort og resultatene av det. Rapportens innhold og omfang avhenger av oppgavens tema (se "Innhold/oppbygging").

Det avholdes i tillegg en individuell, muntlig eksamen, bestående av studentens presentasjon av sluttrapport etterfulgt av diskusjon av rapporten med veileder og sensor. Varighet på eksamen er maks. 30 min, med maks. 15 min avsatt til studentens presentasjon av sluttrapporten.

Tillatt hjelpemiddel til eksamen er egen datamaskin til bruk under presentasjonen.

Det benyttes karakterskala A - F. Karakteren settes på grunnlag av en helhetlig vurdering av innlevert sluttrapport og muntlig eksamen, der sluttrapporten veier tyngst.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eksamen må det skrives en ny rapport innen et nytt tema og det gjennomføres ny muntlig eksamen. Ved ny eller utsatt eksamen avtales temaet med emneansvarlig.

Litteratur

Litteratur om valgt tema avtales mellom veileder og student underveis i semesteret.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:22:57