Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Mari Hellum
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB51216 Tekst og retorikk (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for:

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon.

Bachelorstudium i digitale medier og design med fordypning i kommunikasjon.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • har god innsikt i de tre modellene for tekstoppbygging: den klassiske/akademiske modellen, den journalistiske modellen og den dramatiske modellen.
 • har kunnskap om hvordan film/video og historiefortelling benyttes i dagens PR-virksomhet. 
 • har god kunnskap i kritisk diskursanalyse, retorisk analyse og analyse av sammensatte tekster, især film.
 • har god kunnskap om litteratursøk og referanseteknikk

Ferdigheter

 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, ferdigheter som er en forutsetning for arbeidet som kommunikasjonsmedarbeider i en norsk/norskbasert virksomhet.
 • kan skrive på norsk etter den akademiske såvel som etter den journalistiske og dramatiske modellen.
 • kan analysere sammensatte tekster inklusiv video/film.

Generell kompetanse

 • kan formidle stoff skriftlig på en hensiktsmessig og analytisk måte.
 • har utviklet en etisk og kritisk holdning til de forskjellige kommunikasjonsoppgavene.
 • har evne til kritisk vurdering av alle typer tekster.

Innhold

 • Ferdighetstrening og tekstproduksjon av forskjellige teksttyper (nyhetsartikkel, historiefortelling, akademisk skriving) og modeller for tekstoppbygging
 • Analyse av sammensatte tekster, semiotikk, diskursanalyse, tekst- og kontekstanalyse
 • Kunnskap om og trening i god og korrekt skriving på norsk i en virksomhetssammenheng
 • Historiefortelling via film/videoer
 • Retorikk: klassisk og moderne teori, retorisk analyse, politisk retorikk
 • Erfaring med publisering av tekster på studiets egen blogg - BIK-bloggen
 • Erfaring med produksjon av podkaster og video som publiseres på BIK-bloggen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med forelesninger, oppgaveløsning og skrivetrening. Studentene arbeider individuelt og i grupper. Mye av skrivetreningen og analysene skjer i den timeplanlagte tiden. I tillegg gis et antall innleveringsoppgaver.

Arbeidsomfang

ca. 280 timer.

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Biblioteksundervisning med en skriftlig oppgave
 • Tre skriftlige innleveringer

Arbeidene utføres individuelt hvis ikke annet er angitt. Oppgaver og innleveringsfrister angis i semesterplanen. Arbeidskravene må være levert til fastsatt tid og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Hvis arbeidet ikke vurderes som godkjent, får studenten en ny frist for innlevering av en forbedret utgave. 

Oppgaver som skal leveres inn som mappebidrag til eksamen må være nye oppgaver, dvs. at studenten ikke kan benytte arbeidskravtekstene til mappevurderingen. Se pkt. Eksamen for mer informasjon.

Eksamen

Individuell mappevurdering

Mappen består av to tekster: En tekst av en sjangertype det har vært arbeidet med i løpet av semesteret (nyhetsartikkel, historiefortellende tekst e.a.), og en analyse av en multimodal tekst.

Karakterregel: A-F

Sensorordning

En ekstern og en intern eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Hvis mappen underkjennes, får studenten anledning til å levere en forbedret utgave ved ny eksamen.

Ved forbedring av karakter må kandidaten levere ny mappe ved ny regulær eksamen.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 19. juni 2020.

Hellum, B. (2013). Analyse av multimodale tekster : en holistisk modell. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Kjendsli, V. (2008). Rett på sak! : lærebok i praktisk journalistikk. Kristiansand: IJ-forl.

Thoresen, J. (2014). Nettjournalistikk. Å lage en viktig nettavis. Oslo: Gyldendahl akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:22:05