Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Harald Borgebund
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB51516 Demokrati og kommunikasjon (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kommunikasjons- og samfunnsvitenskapelige fag fra de to første årene i studiet i internasjonal kommunikasjon.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

  • har tilegnet seg ulike idealer for demokrati, offentlig debatt og forvaltning, samt kunnskap om retorisk medborgerskap
  • har teoretisk kunnskap som gjør dem i stand til å vurdere hvorvidt virkeligheten lever opp til idealene og om hvordan retorikk skaper og endrer samfunnet

Ferdigheter

  • kan arbeide med en case, en konkret sak som er gjenstand for samfunnsdebatt
  • kan undersøke saken ut fra idealer om demokrati og offentlig debatt og ut fra retoriske teorier

Generell kompetanse

  • har kompetanse om demokrati og debatt i samfunnet og har trening i å vurdere dette opp mot teori

Innhold

Emnet består av forelesninger om teorien bak demokrati, offentlig debatt og retorisk medborgerskap. I tillegg skal studentene arbeide i grupper med å analysere den politiske debatten i et aktuelt politisk spørsmål. Gruppene presenterer arbeidet muntlig underveis i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet består av forelesninger, veiledning og gruppepresentasjoner.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Obligatorisk gruppeveiledning i løpet av prosjektperioden
  • Muntlig gruppepresentasjon av pågående prosjekt
  • Tre individuelle veiledninger knyttet til eksamen

Eksamen

Individuelt skriftlig essay

Studentene leverer et individuelt skriftlig essay på 3500 - 4000 ord med utgangspunkt i en på forhånd gitt problemstilling. Problemstillingen oppgis i begynnelsen av semesteret og studentene arbeider med denne underveis i semesteret.

Karakterregel: A-F

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor, eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått karakter på eksamen kan essayet omarbeides og leveres på nytt.

Ved forbedring av karakter må studenten gjennomføre og levere nytt essay ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 6. juni 2017.

Kompendium bestående av utvalgte artikler. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2021 01:22:05