Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Mari Hellum
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB52214 Kunsten å overbevise (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i;

Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon.

Bachelorstudium i digitale medier og design med fordypning i kommunikasjon. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på kunnskaper i kommunikasjon- og samfunnsvitenskap fra de to første studieårene av bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om retorikk og hvordan man former et budskap for å nå frem til publikum og beslutningstakere

 • har svært god kunnskap om å skrive, fortelle og formidle

 • har bred kunnskap om sosiale medier, både om strategi og innhold

 • har kunnskap om debatt-teknikk

 • kan gjøre rede for universell utforming

Ferdigheter

Studenten

 • har gode kommunikative ferdigheter i en helhetlig og virkelighetsnær kontekst

 • kan arbeide med et prosjekt rettet mot media, organisasjoner, beslutningstakere og det generelle publikum

Generell kompetanse

Studenten

 • har innblikk i kommunikasjonsarbeid i norskbaserte bedrifter og organisasjoner

 • har etisk forsvarlige holdninger til informasjon og til relasjoner med organisasjonens interessenter og omgivelser

 • kan kritisk analysere alle typer tekster

 • har kompetanse om effektiv formidling på alle medieplattformer, især sosiale medier

Innhold

 • Praktisk retorikk og påvirkning

 • Debatt-teknikk og erfaring med å delta i en debatt og holde appeller foran et publikum

 • Sosiale medier

 • Prosjektarbeid

 • Formidling og målrettet skriving

 • Kritisk analyse av egne og andres tekster

 • Kreativ skriving

 • Erfaring med publisering av tekster på studiets egen blogg - BIK-bloggen

 • Erfaring med produksjon av podkaster og video som publiseres på BIK-bloggen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har høy studentaktivitet med problemstillinger som behandles i gruppe- og plenumsdiskusjoner. Studentene skriver tekster, herunder podcaster og innlegg i sosiale medier, fortløpende på norsk. Tekstene diskuteres og kommenteres i seminar og gis også skriftlig tilbakemelding. Gjesteforelesere fra akademia eller næringsliv kan bli invitert.

Arbeidsomfang

Ca. 280 timer.

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Fire innleveringer av tekster på norsk, hvorav en av tekstene er en podcast-episode og en av innleveringene er et innlegg for sosiale medier, individuelt eller i grupper på to studenter.

 • Ett prosjekt i gruppe med muntlig presentasjon.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Tekster levert inn som arbeidskrav kan ikke leveres som del av mappeeksamen, se pkt. Eksamen.

Eksamen

Mappevurdering

Mappen er individuell og inneholder to mappebidrag (hvert på 5-8 sider).

Karakterregel: A-F

Sensorordning

En ekstern og en intern eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ikke bestått karakter kan mappen forbedres og leveres på nytt.

Ved forbedring av karakter leveres ny mappe ved neste ordinære eksamen.

Klageadgang: Ved klage på sensur skal hele mappen vurderes på nytt.

Evaluering av emnet

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Høgskolen i Østfold.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 3.8.2021:

Aalen, I. og Iversen, M. H. (2021): Sosiale Medier, 2. utgave. Fagbokforlaget.

C. & D. Heath (2007). Made to Stick: Why Some Ideas Survive and Others Die. Random House, New York. 

Hellum, B. (2013). Analyse av multimodale tekster : en holistisk modell. Oslo: Scandinavian Academic Press.

Kjeldsen, J. (2014). Hva er retorikk (Vol. 51). Oslo: Universitetsforlaget

Vitenskapelige artikler og annet materiale lagt ut på læringsplattform.
Anbefalt litteratur:

Andersen, Ø. (1995). I retorikkens hage, Oslo: Universitetsforlaget

Cicero, M.T. (1989). De Oratore. Cambridge, MA: LOEB Classical Library, Harvard University Press.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 14:23:02