Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Erling Petter Strand
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD12011 Fysikk og kjemi (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data 

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress 

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kan det grunnleggende innen noen utvalgte fysiske og kjemiske emner.

 • forstår hvordan noen fysiske og kjemiske fenomener henger sammen

 • forstår hvordan den fysiske og kjemiske del av vår verden kan måles og ha relevans for eget fagfelt  

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende noen utvalgte fysiske og kjemiske prinsipper og begreper innen eget fagfelt

 • kan gjøre rede for noen utvalgte grunnleggende fenomener innen fysikk og kjemi, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger

 • kan velge riktig sensor, for å måle en fysisk eller kjemisk verdi

 • kan omforme et signal fra en sensor til et signal som passer en datamaskin

 • kan lage et komplett målesystem, fra sensor til datamaskin 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi

 • forstår fysiske og kjemiske tenkemåter og metoder, samt formidle disse skriftlig og muntlig

 • vet hvordan man kan måle fysiske og kjemiske verdier

 • har et relevant begreps- og formelapparat

Innhold

 Følgende tema vil bli berørt: 

 • elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme  

 • grunnleggende elektronikk, komponenter og kretser

 • halvledere og sensorteknologi

 • atomfysikk

 • lys

 • målesystemer, fra sensor til datamaskin

 • atomets oppbygning og det periodiske system

 • elementers egenskaper, kjemiske bindinger, forbindelser og reaksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

Ca 250 timer.

4 timer + øvinger/lab per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 4 øvinger

 • 3 laboratorieoppgaver

 • en prosjektoppgave i gruppe

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A - F.

Tillatte hjelpemidler:

 • to A4-ark (fire sider) med egne notater.

 • godkjent kalkulator som deles ut på eksamensdagen

 • kandidatens gruppebesvarelse på prosjektoppgaven (blir utdelt på eksamen).

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en oppsummering på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Oppsummeringen behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. mars 2015.

Electronics Fundamentals 8/E" av Thomas L. Floyd og David M. Bucha. ISBN 10 0-13-509683-9Kjemi og miljølære, av Nils Chr. Boye. - ISBN: 978-82-05-39810-8"Kompendier/ark" utdelt av faglærer. 

Kompendier/ark vil bli gjort tilgjengelige på emnets nettside.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2022 10:18:01